การสืบค้นและบริการวิทยานิพนธ์ มก.-KU e-thesis

ku-thesis-logo การสืบค้นและบริการวิทยานิพนธ์ มก.

ปัจจุบันสำนักหอสมุด มก. มีนโยบายในการให้บริการวิทยานิพนธ์ โดยเน้นให้บริการวิทยานิพนธ์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟล์ PDF) เป็นหลัก ยกเว้นรายการที่ยังไม่มีไฟล์ PDF จึงจะให้บริการตัวเล่ม โดยให้ยืมใช้ในห้องสมุดเท่านั้น

ตัวอย่างการสืบค้น
thesis-eng-2017.png

Q: ใครสามารถใช้บริการวิทยานิพนธ์ มก.ได้บ้าง?
A: นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. สามารถสืบค้นและเข้าถึงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มได้ทั้งในและนอกเครือข่าย มก.

Q: เป็นบุคคลภายนอกสามารถสืบค้นวิทยานิพนธ์ มก. ได้หรือไม่?
A: นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. และบุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นวิทยานิพนธ์ มก. ได้จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (KU Library Catalog) แต่การอ่านฉบับเต็ม (Full-Text) สามารถอ่านได้เมื่อใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ มก. (KUWIN) หรือเมื่อใช้งานผ่านโปรแกรม VPN หรือ EZproxy

Q: เงื่อนไขการให้บริการวิทยานิพนธ์ มก. สำหรับบุคคลภายนอกต้องทำอย่างไรบ้าง?
A: สามารถมาติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองที่สำนักหอสมุด หรือ
–ติดต่อผ่านบริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดกรณีเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยอื่นในเครือข่ายความร่วมมือ หรือ
— ติดต่อบรรณารักษ์บริการระหว่างห้องสมุดของ มก. กรณีเป็นบุคคลทั่วไป  หรือ
— สืบค้นจากฐานข้อมูล TDC ซึ่งรวบรวมวิทยานิพนธ์จากหลายๆ สถาบันไว้ให้บริการ

Q: หากสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดประเภทบุคคลภายนอก จะสามารถดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ มก. ได้หรือไม่?
A: ไม่ได้ค่ะ การเข้าใช้งานวิทยานิพนธ์ มก. ฉบับเต็ม ต้องใช้งานในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มก. เท่านั้น (ตรวจสอบจากหมายเลข IP) หรือ หากอยู่นอก มก. ต้อง Login ผ่านโปรแกรม VPN หรือ EZproxy โดยใช้บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ส่วนสมาชิกห้องสมุดประเภทบุคคลภายนอก สามารถยืมหนังสือของห้องสมุดได้เท่านั้น ไม่รวมถึงการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ห้องสมุดมีให้บริการ เนื่องจากบริการดังกล่าวต้องอิงกับการมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีซึ่งออกโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 144; e-mail: lib_services @ku.ac.th

More…
เวลาทำการของห้องสมุด
บริการยืม/สำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด
การสืบค้นวิทยานิพนธ์ มก.
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
– วิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาต่างๆ

Advertisements

How to search KU Thesis off-campus

ku-thesis-logo
How to search KU thesis off-campus

1. Visit KU Library website  –> Databases –> EZproxy

ez-eng1

2. Log in by using Nontri account.
ez-eng2

3. Select KU Library Catalog

ez-eng3
4. Start searching by Author, Title, Subject and more.
ez-eng4.jpg
Example 1 : search by subject
thesis2.jpg
Example 2 : search by keyword –>modify search –>material type–>thesis
opac-keyword
Modify search
opac-modify
–Material type
opac-modify2

Example 3 : search by title
thesis1

 

การให้บริการวิทยานิพนธ์ของสำนักหอสมุด มก. ตอน 1

การให้บริการวิทยานิพนธ์ของสำนักหอสมุด มก. (บางเขน)

ในการสืบค้นวิทยานิพนธ์ มก. จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (Library Catalog) นั้น ผลการสืบค้นจะแสดงถึงสถานที่จัดเก็บ ประเภทของวัสดุ (ตัวเล่ม แผ่นซีดี ไฟล์ PDF)  เลขเรียกหนังสือ (Call number) และสถานะการยืม Status ปัจจุบันสำนักหอสมุด มก. มีระเบียบการให้บริการวิทยานิพนธ์ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

1) ตัวเล่มวิทยานิพนธ์
Location : MainBK-FL2, Thesis&SpecProb   หมายถึง วิทยานิพนธ์รายการนี้จัดเก็บที่ ชั้น 2 สำนักหอสมุดบางเขน (BK=Bangkhen)
Status : Out of service หรือ งดบริการ หากสืบค้นด้วยเมนูภาษาไทย

==>
แม้ว่าฐานข้อมูลจะแสดงเลขเรียกหนังสือและชั้นที่จัดเก็บ แต่ปัจจุบันสำนักหอสมุด งดให้บริการตัวเล่มวิทยานิพนธ์แล้ว แต่จะเน้นให้บริการในรูปไฟล์เอกสารฉบับเต็มอิเล็กทรอนิกส์แทน


2) CD Thesis
Location : MainBK-KULC FL2, AV
หมายถึง วิทยานิพนธ์รายการนี้อยู่ในรูปสื่อโสตทัศนวัสดุ จัดเก็บที่ ชั้น 2 สำนักหอสมุดบางเขน
==> (MainBK= หอสมุดหลังเก่า , FL2 = ชั้น 2, AV=Adiovisual, KULC=อาคารหอสมุดหลังใหม่)
==>กรณีต้องการใช้วิทยานิพนธ์ในรูปแผ่น CD สามารถติดต่อที่เคาเตอร์บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ
อาคารหอสมุดหลังใหม่
StatusLIB USE ONLY  หรือ ใช้เฉพาะในหส. หากสืบค้นด้วยเมนูภาษาไทย
==> สถานะที่ปรากฎ หมายถึง วิทยานิพนธ์ที่อยู่ในรูปแบบแผ่น CD สามารถใช้บริการได้ภายในห้องสมุดเท่านั้น ไม่สามารถยืมออกได้

3) Digital Media
==>
เมื่อคลิกที่ข้อความ Digital media หรือ คลิกที่ชื่อเรื่อง จะปรากฎข้อความ Connect To “Full-text” หมายถึง วิทยานิพนธ์รายการนั้นมีไฟล์เอกสารฉบับเต็มให้บริการแล้ว ห้องสมุดจึงงดให้บริการตัวเล่ม สังเกตุข้อความในช่อง Status ของฉบับตัวเล่มแสดงข้อความ “Out of Service” หรือ  “งดบริการ”

การให้บริการวิทยานิพนธ์ มก. ฉบับเต็ม

1) นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ มก. ฉบับเต็มได้ฟรี  โดย
สืบค้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คณะ ภาควิชา หน่วยงาน ใน มก. โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ห้องสมุด
– กรณีมาสืบค้นที่สำนักหอสมุด สามารถสืบค้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องบริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 1
อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ (อาคารใหม่)  หากต้องการสั่งพิมพ์ ต้องเสียค่าบริการตามอัตราที่ห้องสมุดกำหนด
– สืบค้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายของ มก. (KU WIN)
– กรณีสืบค้นจากนอกมหาวิทยาลัย สามารถสืบค้นได้เช่นเดียวกับเมื่อยู่ใน มก. โดยเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านโปรแกรม VPN แล้ว Connect โดยใช้รหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri account)

2) บุคคลภายนอก
– กรณีมาใช้บริการด้วยตนเองที่สำนักหอสมุด
สามารถติดต่อที่โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ เพื่อขอคำแนะนำและใช้บริการสืบค้น โดยสำนักหอสมุดได้จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลภายนอกสามารถสืบค้นและอ่านวิทยานิพนธ์ มก. ฉบับเต็มได้ (หากต้องการสั่งพิมพ์ หรือบันทึกข้อมูล ต้องเสียค่าบริการ)

– กรณีสืบค้นจากหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด  ผู้ใช้บริการโดยทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ มก. ได้ แต่เมื่อคลิกที่ข้อความ “Digital media” หรือ Full-text จะไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์เอกสารดังกล่าวได้

         ==> บุคคลภายนอก ที่สืบค้นและต้องการวิทยานิพนธ์ มก. ฉบับเต็ม สามารถทำได้ ดังนี้

1) กรณีเป็นบุคคลภายนอก แต่เป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยอื่นๆ
– ตรวจสอบจากฐานข้อมูล TDC หากพบในฐานข้อมูลดังกล่าว บุคลากรของหน่วยงานที่เป็นสมาชิก ThaiLIS สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี
– หากวิทยานิพนธ์รายการดังกล่าวยังไม่ปรากฎในฐานข้อมูล TDC สามารถติดต่อผ่านบรรณารักษ์ห้องสมุดต้นสังกัดเพื่อใช้บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดได้ โดยมีอัตราค่าบริการตามข้อตกลงร่วมกันของหน่วยงาน

 2) กรณีเป็นบุคคลภายนอกและไม่ได้เป็บบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยใดๆ
– ตรวจสอบจากฐานข้อมูล TDC  โดยบุคคลทั่วไปสามารถสมัครสมาชิกและสืบค้นได้
– หากวิทยานิพนธ์รายการดังกล่าวยังไม่ปรากฎในฐานข้อมูล TDC สามารถติดต่อขอสำเนาเอกสารจากสำนักหอสมุด มก. ได้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและอัตราค่าบริการได้ที่ 0 2942 8616 ต่อ 217 หรือ lib_services@ku.ac.th

ต้องการข้อมูลเฉพาะวิทยานิพนธ์ ค้นอย่างไร 2: How do I find…KU Dissertations and Theses Part 2

การสืบค้นวิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด มก. (ต่อ)

4. การสืบค้นจากหัวเรื่อง (Subject) ทางเลือกนี้เป็นการสืบค้นโดยระบุคำหรือวลีที่มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องที่ต้องการ แล้วจึงไปจำกัดการสืบค้นโดยระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเป็น “thesis”
ตัวอย่าง
4.1 ระบุคำค้นในช่องหัวเรื่องเป็นคำว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ จะได้ผลการสืบค้นเป็นจำนวนทรัพยากรห้องสมุดทุกประเภทที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่

4.2 เมื่อต้องการเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่เฉพาะที่เป็นวิทยานิพนธ์เท่านั้น สามารถจำกัดผลการสืบค้นโดย
– คลิกที่ Limit / Sort Search

– เลือกประเภทวัสดุ (Material Type) เป็น Thesis แล้วคลิก Submit จะได้ข้อมูลเป็นรายการวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่

5. การสืบค้นจากคำสำคัญ (Keyword) ทางเลือกนี้สามารถใช้คำเชื่อม and or not ในการสืบค้นได้ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน and คณิตศาสตร์

5.1 คลิกที่ Modify Search กรณีต้องการเฉพาะวิทยานิพนธ์ ให้เลือกประเภทวัสดุ (Material type) เป็น Thesis แล้วคลิก Submit

5.2 จะได้รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์ เฉพาะที่เป็นวิทยานิพนธ์เท่านั้นMore…
** ดูว่าหลักสูตรไหน ได้ปริญญาอะไร ?
** KU Theses searching 1
** การให้บริการวิทยานิพนธ์ มก.
** KU e-Thesis Q&A

ต้องการข้อมูลเฉพาะวิทยานิพนธ์ ค้นอย่างไร 1: How do I find…KU Dissertations and Theses Part 1

การสืบค้นวิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด มก. (KU Library Catalog)

การสืบค้นวิทยานพนธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด สามารถทำได้ดังนี้

1. ค้นจากชื่อผู้แต่ง กรณีที่ทราบข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้อง สามารถค้นโดยระบุชื่อผู้แต่งในช่องสืบค้นได้ทันที่

ตัวอย่างชื่อผู้แต่ง

Chulabhorn Mahidol, Her Royal Highness Princess

พระมหานครินทร์ แก้วโชติรุ่ง

นารากร ติยายน

2. ค้นจากชื่อเรื่อง ทางเลือกนี้จะใช้ในกรณีทราบชื่อวิทยานิพนธ์ที่ถูกต้อง โดยในการสืบค้นจะพิมพ์ชื่อเรื่องเต็มๆ หรือเพียงบางส่วนก็ได้

ตัวอย่าง

การผลิตโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพด
การรับรู้ การนำไปใช้และความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Efficiency change and resource use in Thailand rice production : an evidence from panel data analysis

3. ค้นโดยเจาะจงสาขาวิชา กรณีต้องการค้นวิทยานิพนธ์เฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง สามารถสืบค้นได้จากทางเลือก หัวเรื่อง (Subject)  โดยมีรูปแบบการสืบค้น ดังนี้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – วิทยานิพนธ์. อักษรย่อชื่อปริญญา(สาขาวิชา)

ตัวอย่าง 1

ตัวอย่าง 2

ตัวอย่าง หัวเรื่อง เมื่อต้องการสืบค้นวิทยานิพนธ์โดยเจาะจงสาขาวิชา

More…

** ดูว่าหลักสูตรไหน ได้ปริญญาอะไร ?
**
KU Theses searching 2
** การให้บริการวิทยานิพนธ์ มก.
* * KU e-Thesis Q&A