Wiley Online Library

Wiley Online Library : เป็นการรวมกันของฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
2 ฐานเดิม คือ  WileyInterScience และ  Blackwell Synergy
ปัจจุบันสำนักหอสมุด มก. บอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกส์จาก Wiley Online Library
ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งหลังจากการวมกันของ 2 ฐานข้อมูลแล้ว
ได้มีการปรับรูปแบบของหน้าเว็บให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น

การเข้าสู่ฐานข้อมูล
1. เข้าผ่าน link ของสำนักหอสมุด
http://www.lib.ku.ac.th –> ฐานข้อมูล –>ฐานข้อมูลทั้งหมด (A-Z) –> Wiley
2. เข้าสู่เว็บไซต์ของฐานข้อมูลโดยตรงที่ http://onlinelibrary.wiley.com
การอ่านเอกสารฉบับเต็ม
เนื่องจากข้อมูลในฐานข้อมูลมีทั้งวารสาร หนังสือ และเอกสารประเภทอื่นๆ ในส่วนของผู้ใช้บริการ มก.
สามารถสังเกตุสัญลักษณ์บอกสิทธิในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม ดังนี้
1) สัญลักษณ์เป็นรูปกุญแจ หมายถึง  ผู้ใช้ มก. สามารถอ่านเอกสารฉบับเต็มได้เนื่องจากสำนักหอสมุดบอกรับเป็นสมาชิก
2) สัญลักษณ์เป็นรูปกุญแจ + อักษร Free หมายถึง  ผู้ใช้ มก. และผู้ใช้โดยทั่วไป สามารถเข้าใช้เอกสารฉบับเต็มได้ฟรี
3) สัญลักษณ์เป็นรูปกุญแจ + อักษร Open หมายถึง  ผู้ใช้ มก. และผู้ใช้โดยทั่วไป สามารถเข้าใช้เอกสารฉบับเต็มได้ฟรี
4) รายการที่ไม่ปรากฎสัญลักษณ์ใดๆเลยของทั้ง 3 สัญลักษณ์ข้างต้น หมายถึง ไม่สามารถอ่านเอกสารฉบับเต็มได้

ตัวอย่าง

1) สัญลักษณ์หน้ารายการผลการสืบค้น (Search results)
2) สัญลักษณ์หน้ารายชื่อวารสาร  เมื่อคลิกที่ Publications จะปรากฎรายชื่อวารสาร / หนังสือ ในฐานข้อมูล
โดยแต่ละรายชื่อจะมีสัญลักษณ์ให้ทราบว่าสามารถอ่านฉบับเต็มได้หรือไม่
3) การแสดงรายการตามหัวเรื่อง (Browse by Subject)
–> Borwse by Subject –>เลือกหัวเรื่องใหญ่ –> เลือกหัวเรื่องย่อย

–> ดูรายชื่อวารสารภายใต้หัวเรื่องที่เลือก

–> คลิกที่ View all products in… เพื่อดูรายชื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดในหัวเรื่องนั้นๆ จะปรากฎรายชื่อวารสาร
พร้อมสัญลักษณ์บอกสิทธิ์ในการเข้าใช้เอกสารฉบับเต็ม

การเข้าใช้ Wiley Online Library เมื่ออยู่นอก มก.
นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลนี้เมื่ออยู่นอก มก. ได้ จาก 2 ทางเลือก ดังนี้
1) เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโดยผ่าน โปรแกรม VPN


2) เข้าใช้ Wiley Online Library ด้วยการใช้รหัสผ่าน

กรณีนี้นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. ทั้งหมด สามารถลงทะเบียนและกำหนดรหัสผ่านด้วยตนเองเพื่อเข้าใช้
Wiley Online จากนอกเครือข่าย มก. ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
–> ในครั้งแรกของการใช้งาน ต้องเข้าใช้ในเครือข่าย มก. ก่อน เช่น จากเครื่องในห้องสมุด คณะ สำนักฯ
หรือ เข้าผ่าน VPN
–>  เข้าสู่เว็บไซต์ของฐานข้อมูล Wiley แล้วคลิกที่ Not Register ?
–> กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนแล้วคลิก Submit Registration
–> รอ e-mail จากสำนักพิมพ์ เมื่อได้รับ e-mail แล้วให้ยืนยันการลงทะเบียน โดยคลิกที่ Link ในข้อความ e-mail
–> เมื่อ Login เข้าสู่ระบบ จะปรากฎชื่อผู้ใช้งานพร้อม Logo มก. ที่มุมขวาบนของหน้าจอ
–> คลิกที่ My Profile –> คลิกที่ Roaming Access
–> ขั้นตอนนี้เป็นการตั้งค่า ให้สามารถใช้ Username + Password ชุดนี้ ในการเข้าใช้งานฐานข้อมูล Wiley Online
เมื่ออยู่นอกเครือข่าย มก. ซึ่งผู้ใช้สามารถต่ออายุการใช้งานได้ทุกๆ 3 เดือน
— ในการเข้าใช้งานฐานข้อมูล Wiley Online  ครั้งต่อไป แม้ว่าไม่ได้อยู่ในเครือข่าย มก.
ก็สามารถเข้าใช้ได้ด้วย username + password ที่ได้ลงทะเบียนและคลิก roaming access แล้ว
หมายเหตุ : กรณีต้องการต่ออายุ Roaming access ต้องเข้าจากเครื่องในเครือข่าย มก.
More…


Kasetsart Univ Lib

Create Your Badge