Library update: new databases

สำนักหอสมุด มก. บอกรับฐานข้อมูลใหม่ โดยสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ดังนี้

Knovel เป็นฐานข้อมูล Interactive eBooks ครอบคลุมหนังสือด้านวิศวกรรมศาสตร์ 35 สาขาและ ASM International Material Collection ระบบสืบค้นสามารถค้นได้ลึกถึงระดับเนื้อหาภายในตัวเล่ม เช่น กราฟ ตาราง หรือ สมการ ด้วยการสืบค้นเพียงครั้งเดียว ยิ่งไปกว่านั้น ระบบยังรองรับการใช้งานแบบ Interactive ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว (สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์)
Home

–> More about Knovel
–> Knovel Equation Solver User Guide
–> My Knovel ToGo (Mobile)

SciFinder ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของบทความวารสาร หนังสือ รายงานการประชุม เอกสารสิทธิบัตร ในสาขาเคมี และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีเครื่องมือสืบค้นโครงสร้างทางเคมี (Chemical Structure) รวมทั้งปฏิกิริยาทางเคมีได้ สำหรับการใช้งานครั้งแรกต้องลงทะเบียนผู้ใช้งานก่อน
–>คลิกเพื่อลงทะเบียน
–>คู่มือการลงทะเบียน

scifinder-home2

CABI Animal Health and Production Compendium
สารานุกรมโรคสัตว์และการผลิตสัตว์ ครอบคลุมเนื้อหาด้านสัตวบาล (Animal husbandry), โภชนาการของสัตว์ (Nutrition of livestock), สัตว์ปีก (Poultry)

CABI Aquaculture Compendium สารานุกรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ครอบคลุมเนื้อหาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (Aquatic animal), สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในการเพาะเลี้ยง, การค้าสัตว์น้ำจืด, การให้อาหารและการป้องกันโรคของสัตว์น้ำจืด

CABI Crop Protection Compendium สารานุกรมการป้องกันพืช ครอบคลุมเนื้อหาด้านศัตรูพืช (Plant diseases) แมลงศัตรูพืช ได้แก่ แมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ แมลงที่นำโรคไปสู่พืช แมลงที่เป็นศัตรูตามธรรมชาติของศัตรูพืชและวัชพืช (Weed)

CAB eBooks ครอบคลุมเนื้อหาด้านการเกษตร (Agricultural) สัตวศาสตร์และสัตวแพทย์ (Animal and Veterinary Sciences) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Sciences) สุขภาพ อาหารและโภชนาการ (Human Health, Food & Nutrition) สันทนาการและการท่องเที่ยว (Leisure and Tourism) พืชศาสตร์ (Plant Sciences) ให้บริการเอกสารฉบับเต็มตั้งแต่ปี ค.ศ.2008-ปัจจุบัน

CABI Forestry Compendium สารานุกรมทางด้านการวิทยาการป่าไม้หรือวนศาสตร์ วนเกษตร วิชาการรักษาป่าไม้ การจัดการป่าไม้ในด้านทำไม้ การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าที่มีผลกระทบต่อการรักษาป่าไม้

CABI Horticulture Compendium สารานุกรมครอบคลุมเนื้อหาด้านพืชสวน พืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ให้ข้อมูลภาพ บรรณานุกรม บทความฉบับเต็มจากหน่วยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

==> ฐานข้อมูลทั้งหมด

Advertisements

รู้ได้อย่างไร ใครอ้างผลงานของเราบ้าง How to find who cited your article : Part 3 (Scifinder Scholar)

 

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปบท ความวารสาร รายงานการประชุม สัมมนา เอกสารสิทธิบัตรสาขาเคมี ชีวเคมี ฟิสิกส์การแพทย์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สำนักหอสมุดบอกรับ Scifinder จำนวน 2 User แบ่งเป็น 

1) Scifinder Scholar 1 user  (ต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนการใช้งาน)

2) Scifinder Web Version 1 user (ต้องลงทะเบียนด้วย e-mail ของเครือข่ายนนทรี)
รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์สำนักหอสมุด

การสืบค้นข้อมูลการอ้างถึงจาก Scifinder Scholar (Web version)

1) เข้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด http://www.lib.ku.ac.th –>ฐานข้อมูล –>ฐานข้อมูลทั้งหมด (A-Z)
–>คลิกที่โลโก้ฐานข้อมูล Scifinder (Web Version)
2) Login โดยบัญชีผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนแล้ว
3) การสืบค้น
3.1 ค้นจากชื่อผู้แต่ง   คลิกที่ Author Name ในเมนูสืบค้น
3.2 พิมพ์นามสกุล ชื่อต้น ของผู้แต่งที่ต้องการสืบค้น แล้วคลิก Search
3.3  คลิกเลือกผลการสืบค้นที่ต้องการ แล้วคลิก Get References
3.4 ต้องการจำกัดผลการสืบค้น คลิกที่ Refine
3.5 ในหน้าแสดงผลการสืบค้น คลิกที่ Sort by เพื่อให้จัดเรียงผลการสืบค้นใหม่ เช่น เรียงตามชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์
ชื่อเรื่อง เป็นต้น
4) การตรวจสอบข้อมูลการอ้างถึง
4.1 ตรวจสอบเฉพาะบทความเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ว่ามีใคร หรือ ผลงานใดนำไปอ้างอิงบ้าง
–> คลิกที่ สี่เหลี่ยมหน้าชื่อบทความ
–> คลิกที่ Get Citing
–> ปรากฎรายการบทความ 12 รายการ ที่นำบทความตามที่เลือกไปอ้างอิง
4.2 ตรวจสอบการอ้างถึงผลงานของผู้แต่ง แต่ไม่เจาะจงว่าเป็นเรื่องใด เช่น ผลงานของ Ketsa, S ระหว่างปี 2000-2010
มีจำนวน 42 บทความ
–> คลิกที่ Select All เพื่อเลือกบทความทั้งหมด
–> คลิก Get Citing
–> ปรากฎบทความ 104 รายการ ที่นำผลงานของ ketsa, s ตามช่วงปีดังกล่าวไปอ้างอิง
ศึกษาเกี่ยวกับการสืบค้นเพิ่มเติม
1) โปรแกรมอบรมการรู้สารสนเทศ (จัดอบรมตลอดปี)
2) การฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบค้นมืออาชีพ (จัดปีละ 2 ครั้ง)

Scifinder Web Version is now available to KU community

SciFinder Scholar is now available on the Web for current students, faculty, and   staff of Kasetsart University. One time registrationis required for new users, then login and search.

Please note that :

1. Registration must be made within the range of KU’s IP addresses with KU email  in order to register successfully:- either from any PCs on Campus or outside using  VPNconnection.2. Please do not share your personal account with anyone.Once your personal account has been created and activated you will be ableto go to the SciFinder Web version.The session timeout is set to 20 minutes: if your session has been inactive for
20 minutes then it will be terminated automatically.


ฐานข้อมูล Scifinder เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ครอบคลุมสาขาวิชาเคมี ชีวเคมีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยข้อมูลจาก 6 ฐานข้อมูล ได้แก่ CA Plus, MEDLINE, CAS Registry, CAS React, CHEMLIST และ CHEMCAT

สำนักหอสมุด มก. บอกรับฐานข้อมูล Scifinder  เพื่อให้บริการแก่นิสิต อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 user โดยในการสืบค้นฐานข้อมูลนี้ ผู้ใช้บริการต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งานได้

ปัจจุบันฐานข้อมูล Scifinder ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการ เป็น Scifinder Web ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการสืบค้นแก่ผู้ใช้ โดยสามารถสืบค้นได้โดยไม่จำเป็นติดตั้งปรแกรมใดๆ

การใช้ฐานข้อมูล Scifinder Web Version

1. ลงทะเบียน     ในการใช้งานครั้งแรก ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนก่อน โดย

– ต้องเป็นการใช้งานจากเครื่องในเครือข่ายนนทรีเท่านั้นจึงจะสามารถลงทะเบียนได้ หากเป็นการใช้งานจาก
นอกเครือข่ายนนทรี จะปรากฎข้อความให้ทราบว่าไม่สามารถลงทะเบียนได้

– ในแบบฟอร์มการลงทะเบียน ต้องใช้เมล์ของ มก. เท่านั้น เช่น aaaaaa@ku.ac.th

คำแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียน
ลงทะเบียน

2. เมื่อได้รับ e-mail ยืนยันการลงทะเบียนจากสำนักพิมพ์ ให้คลิกที่ link ใน e-mail จะได้รับข้อความยืนยันว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว

3. เข้าสืบค้น Scifinder Web Version โดยใช้ username และ password ที่ได้จากการลงทะเบียนไปแล้ว

ขณะนี้ผู้ใช้บริการ มก. สามารถใช้งานฐานข้อมูล Scifinder ได้ทั้งแบบเดิมที่ต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนและ Scifinder web ควบคู่กันไป อย่างละ 1 user สอบถามหรือ เรียนรู้รายละเอียดการสืบค้นเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร 0 2942 8616 ต่อ 145, 222