วารสารด้านการเกษตร (Agriculture Journals)

วารสารด้านการเกษตร

—-

Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science (Taylor)

African Journal of Range & Forage Science (Taylor)

Agri Gene (Science Direct)

Agricultural and Forest Entomology (Wiley)

Agricultural Research (SpringerLink)

Agriculture and Human Values (SpringerLink)

Agriculture and Natural Resources (Science Direct)

Agrekon : Agricultural Economics Research, Policy and Practice in Southern Africa (Taylor)

Agroforestry Systems (Springer Link)

American Journal of Potato Research (Springer Link)

Annals of Agrarian Science (Science Direct)

Annals of Agricultural Sciences (Science Direct)

Agriculture and Agricultural Science Procedia (Science Direct)

Bee World (Taylor)

Biocatalysis and Agricultural Biotechnology (Science Direct)

Biological Agriculture & Horticulture : An International Journal for Sustainable Production Systems (Taylor)

Biosystems Engineering (Science Direct)

The Crop Journal (Science Direct)

Culture, Agriculture, Food and Environment (Wiley)

East African Agricultural and Forestry Journal (Taylor)

Engineering in Agriculture, Environment and Food (Science Direct)

Forest Pathology (Wiley)

GM Crops & Food : Biotechnology in Agriculture and the Food Chain (Taylor)

Information Processing in Agriculture (Science Direct)

International Journal of Pest Management (Taylor)

International Journal of Plant Production (SpringerLink)

Journal of Agricultural, Biological and Environmental Statistics (SpringerLink)

Journal of Agricultural and Environmental Ethics (SpringerLink)

Journal of Agricultural & Food Information (Taylor)

The Journal of Agricultural Education and Extension : Competence for Rural Innovation and Transformation (Taylor)

Journal of Agricultural Engineering Research (Science Direct)

The Journal of Agricultural Science (Cambridge)

Journal of Agromedicine (Taylor)

Journal of Crop Improvement (Taylor)

Journal of International Food & Agribusiness Marketing (Taylor)

Journal of New Seeds (Taylor)

Journal of Sustainable Agriculture (Taylor)

Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences (Science Direct)

Journal of the Science of Food and Agriculture (Wiley)

Journal of Tree Fruit Production (Taylor)

Livestock Science (Science Direct)

New Zealand Journal of Agricultural Research (Taylor)

Postharvest Biology and Technology (Science Direct)

Precision Agriculture (SpringerLink)

Rice (SpringerLink)

Scientia Horticulturae (Science Direct)

Weed Biology and Management (Wiley)

qr-agri--2

==> สืบค้นวารสารสาขาอื่นๆ
==> เงื่อนไขในการเข้าใช้ฐานข้อมูล

**ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2562 การเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกฐานที่สำนักหอสมุดมีให้บริการ ต้องเข้าใช้งานผ่าน EZproxy เท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. 0 2942 8616 ต่อ 123, 218 ; Line @kulibrary