การให้บริการวิทยานิพนธ์ของสำนักหอสมุด มก. ตอน 1

การให้บริการวิทยานิพนธ์ของสำนักหอสมุด มก. (บางเขน)

ในการสืบค้นวิทยานิพนธ์ มก. จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (Library Catalog) นั้น ผลการสืบค้นจะแสดงถึงสถานที่จัดเก็บ ประเภทของวัสดุ (ตัวเล่ม แผ่นซีดี ไฟล์ PDF)  เลขเรียกหนังสือ (Call number) และสถานะการยืม Status ปัจจุบันสำนักหอสมุด มก. มีระเบียบการให้บริการวิทยานิพนธ์ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

1) ตัวเล่มวิทยานิพนธ์
Location : MainBK-FL2, Thesis&SpecProb   หมายถึง วิทยานิพนธ์รายการนี้จัดเก็บที่ ชั้น 2 สำนักหอสมุดบางเขน (BK=Bangkhen)
Status : Out of service หรือ งดบริการ หากสืบค้นด้วยเมนูภาษาไทย

==>
แม้ว่าฐานข้อมูลจะแสดงเลขเรียกหนังสือและชั้นที่จัดเก็บ แต่ปัจจุบันสำนักหอสมุด งดให้บริการตัวเล่มวิทยานิพนธ์แล้ว แต่จะเน้นให้บริการในรูปไฟล์เอกสารฉบับเต็มอิเล็กทรอนิกส์แทน


2) CD Thesis
Location : MainBK-KULC FL2, AV
หมายถึง วิทยานิพนธ์รายการนี้อยู่ในรูปสื่อโสตทัศนวัสดุ จัดเก็บที่ ชั้น 2 สำนักหอสมุดบางเขน
==> (MainBK= หอสมุดหลังเก่า , FL2 = ชั้น 2, AV=Adiovisual, KULC=อาคารหอสมุดหลังใหม่)
==>กรณีต้องการใช้วิทยานิพนธ์ในรูปแผ่น CD สามารถติดต่อที่เคาเตอร์บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ
อาคารหอสมุดหลังใหม่
StatusLIB USE ONLY  หรือ ใช้เฉพาะในหส. หากสืบค้นด้วยเมนูภาษาไทย
==> สถานะที่ปรากฎ หมายถึง วิทยานิพนธ์ที่อยู่ในรูปแบบแผ่น CD สามารถใช้บริการได้ภายในห้องสมุดเท่านั้น ไม่สามารถยืมออกได้

3) Digital Media
==>
เมื่อคลิกที่ข้อความ Digital media หรือ คลิกที่ชื่อเรื่อง จะปรากฎข้อความ Connect To “Full-text” หมายถึง วิทยานิพนธ์รายการนั้นมีไฟล์เอกสารฉบับเต็มให้บริการแล้ว ห้องสมุดจึงงดให้บริการตัวเล่ม สังเกตุข้อความในช่อง Status ของฉบับตัวเล่มแสดงข้อความ “Out of Service” หรือ  “งดบริการ”

การให้บริการวิทยานิพนธ์ มก. ฉบับเต็ม

1) นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ มก. ฉบับเต็มได้ฟรี  โดย
สืบค้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คณะ ภาควิชา หน่วยงาน ใน มก. โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ห้องสมุด
– กรณีมาสืบค้นที่สำนักหอสมุด สามารถสืบค้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องบริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 1
อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ (อาคารใหม่)  หากต้องการสั่งพิมพ์ ต้องเสียค่าบริการตามอัตราที่ห้องสมุดกำหนด
– สืบค้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายของ มก. (KU WIN)
– กรณีสืบค้นจากนอกมหาวิทยาลัย สามารถสืบค้นได้เช่นเดียวกับเมื่อยู่ใน มก. โดยเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านโปรแกรม VPN แล้ว Connect โดยใช้รหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri account)

2) บุคคลภายนอก
– กรณีมาใช้บริการด้วยตนเองที่สำนักหอสมุด
สามารถติดต่อที่โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ เพื่อขอคำแนะนำและใช้บริการสืบค้น โดยสำนักหอสมุดได้จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลภายนอกสามารถสืบค้นและอ่านวิทยานิพนธ์ มก. ฉบับเต็มได้ (หากต้องการสั่งพิมพ์ หรือบันทึกข้อมูล ต้องเสียค่าบริการ)

– กรณีสืบค้นจากหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด  ผู้ใช้บริการโดยทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ มก. ได้ แต่เมื่อคลิกที่ข้อความ “Digital media” หรือ Full-text จะไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์เอกสารดังกล่าวได้

         ==> บุคคลภายนอก ที่สืบค้นและต้องการวิทยานิพนธ์ มก. ฉบับเต็ม สามารถทำได้ ดังนี้

1) กรณีเป็นบุคคลภายนอก แต่เป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยอื่นๆ
– ตรวจสอบจากฐานข้อมูล TDC หากพบในฐานข้อมูลดังกล่าว บุคลากรของหน่วยงานที่เป็นสมาชิก ThaiLIS สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี
– หากวิทยานิพนธ์รายการดังกล่าวยังไม่ปรากฎในฐานข้อมูล TDC สามารถติดต่อผ่านบรรณารักษ์ห้องสมุดต้นสังกัดเพื่อใช้บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดได้ โดยมีอัตราค่าบริการตามข้อตกลงร่วมกันของหน่วยงาน

 2) กรณีเป็นบุคคลภายนอกและไม่ได้เป็บบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยใดๆ
– ตรวจสอบจากฐานข้อมูล TDC  โดยบุคคลทั่วไปสามารถสมัครสมาชิกและสืบค้นได้
– หากวิทยานิพนธ์รายการดังกล่าวยังไม่ปรากฎในฐานข้อมูล TDC สามารถติดต่อขอสำเนาเอกสารจากสำนักหอสมุด มก. ได้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและอัตราค่าบริการได้ที่ 0 2942 8616 ต่อ 217 หรือ lib_services@ku.ac.th

ต้องการข้อมูลเฉพาะวิทยานิพนธ์ ค้นอย่างไร 3 : การสืบค้นวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ

นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. ที่ต้องการสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ สามารถสิบค้นได้จาก 2 ฐานข้อมูล

1.) Dissertation Fulltext วิทยานิพนธ์ต่างประเทศฉบับเต็ม
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดซื้อวิทยานิพนธ์ต่างประเทศฉบับเต็ม ปีพิมพ์ 1997-2004 จำนวน 3850 ชื่อเรื่อง เนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา

2. Digital Dissertations : ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (บางส่วน)

เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก ครอบคลุมทุกสาขาวิชา โดยให้ข้อมูลบรรณานุกรมกรมของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี 1861 เป็นต้นมา เริ่มมีสาระสังเขปตั้งแต่ปี 1981 และสำหรับวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี 1997 – ปัจจุบัน จะได้ข้อมูลเติม 24 หน้า (24 page preview)

ตัวอย่างการสืบค้น

ผลการสืบค้นให้ข้อมูลต่างๆ ดังนี้
– Citation/Abstract : ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป
Preview-PDF :  ไฟล์เอกสารแบบ PDF จากตัวเล่มวิทยานิพนธ์ ส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลประมาณ 24 หน้า


– Full text-PDF
  : ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม สำหรับรายการที่สามารถอ่านฉบับเต็มได้ จะปรากฎ Link ข้อความ Full text-PDF


– Order Copy
: สั่งซื้อเอกสารฉบับเต็ม กรณีที่เป็นรายชื่อที่ไม่สามารถอ่านเรื่องเต็มได้

** กรณีต้องการวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม นอกจากจะสั่งซื้อด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บไซต์ฐานข้อมูลแล้ว นิสิต อาจารย์ และบุคลากร มก. สามารถติดต่อขอสำเนาวิทยานิพนธ์ต่างประเทศฉบับเต็ม ผ่านบริการถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุดได้ที่ 02942 8616 ต่อ 217, 123 หรือ lib_services@ku.ac.th

ศึกษาเกี่ยวกับการสืบค้นวิทยานิพนธ์เพิ่มเติม