Ebsco e-books : new selected titles

ebooks_200x100 สำนักหอสมุดได้จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมในฐานข้อมูล Ebsco eBooks Collection จำนวน 10 ชื่อเรื่อง ดังนี้

1. Hospitality Branding      (1 concurrent user)
2. City Choreographer        (Unlimited User Access)
3. Advances in Management Accounting  (Unlimited User Access)
4. Dairy Microbiology and Biochemistry  (3 concurrent user)
5. Phenomenologies of the City                  (3 concurrent user)
6. Creating Value                                             (Unlimited User Access)
7. Approaches to Plant Evolutionary Ecology   (Unlimited User Access)
8. Sustainable Housing Reconstruction   (3 concurrent user)
9. Planning Research in Hospitality and Tourism  (3 concurrent user)
10. Biochemical, Physiological,
and Molecular Aspects of Human Nutrition (3 concurrent user)

หมายเหตุ:
-Concurrent user หมายถึง จำนวนผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงเนื่อหาเต็มของหนังสือได้พร้อมกัน

– การสั่งพิมพ์หรือบันทึกข้อมูล (Print / save) ดูได้จากข้อมูลในส่วนของ Publisher Permissions ซึ่งจะแสดงข้อมูลว่าหนังสือเล่มนั้นสามารถสั่งพิมพ์หรือบันทึกข้อมูลได้ครั้งละกี่หน้า
ebsco-book-2016

==> ค้นหาหนังสืออื่นๆในฐานข้อมูล Ebsco eBooks

==> สืบค้น Ebsco eBooks เมื่ออยู่นอก มก.

Advertisements

CRCnetBASE eBooks

crc-logoฐานข้อมูล CRCnetBASE

 

สำนักหอสมุด มก. บอกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis Group ประกอบด้วยเนื้อหาทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์ จำนวน 77  ชื่อเรื่อง

Advances in High-Performance Motion Control of Mechatronic Systems
Advancing Medicine with Food and Nutrients, Second Edition
Anthocyanins in Health and Disease
Applying Analytics
Aquaculture Microbiology and Biotechnology, Volume Two
Artificial Reefs in Fisheries Management
The Astronomy Revolution
The Biology of Gobies
Biology of Sharks and Their Relatives, Second Edition
The Chemistry and Technology of Coal, Third Edition
Cooking Innovations
Data Clustering
Data Mining Mobile Devices
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM, Second Edition
Distributed Networks
Ecological Biomarkers
Ecology of Marine Bivalves
Embedded and Networking Systems
Endocrine Sex Differentiation in Fish
Fermentation Processes Engineering in the Food Industry
Fisheries Management and Conservation
Food Plant Sanitation
Food Safety Management Programs
Food Science
Fundamentals of Natural Gas Processing, Second Edition
Genetic Sex Differentiation in Fish
Genetics, Genomics and Breeding of Peppers and Eggplants
Genetics, Genomics, and Breeding of Bananas
Geotechnics and Heritage
Handbook of Aseptic Processing and Packaging, Second Edition
Handbook of SAS® DATA Step Programming
Handbook of Water Analysis, Third Edition
Innovative Methods of Marine Ecosystem Restoration
Insects and Sustainability of Ecosystem Services
Introduction to Finite Element Analysis Using MATLAB® and Abaqus
Invasive Plant Ecology
The Lean Six Sigma Black Belt Handbook
Marine Biomaterials
Marine Ecology in a Changing World
Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
Marine Pharmacognosy
Medicinal Plants
Metamorphosis in Fish
Methods of Statistical Model Estimation
Mineral Nutrition of Rice
Multicore Technology
Nano-CMOS Gate Dielectric Engineering
Nanobiomaterials
Nanotechnology
Nutrigenomics and Nutrigenetics in Functional Foods and Personalized Nutrition
Oceanic Acidification
OMICs Technologies
Optimal Design for Nonlinear Response Models
Phytochemicals
Principles of Sustainable Soil Management in Agroecosystems
Probiotic Bacteria
Project Development in the Solar Industry
Reinforced Concrete Structural Reliability
Reliability and Maintenance
Risk Management and Simulation
Sampling Methodologies with Applications
Shelf Life Assessment of Food
Small Animal Fluid Therapy, Acid-base and Electrolyte Disorders
Small Dams
Spatial Cloud Computing
Spatial Mathematics
Spectroscopy
Statistical Analysis of Spatial and Spatio-Temporal Point Patterns, Third Edition
Sustainable Soil Management
Thermal Food Processing
Tracking Control of Linear Systems
Unsaturated Soil Mechanics in Geotechnical Practice
Urban Transportation and Logistics
Utilization of Fish Waste
Vascular Plants and Paleobotany
Veterinary Parasitology

More…
– การเข้าใช้งานต้องอยู่ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น
– กรณีอยู่นอก มก. สามารถใช้ได้โดยผ่านโปรแกรม VPN 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227 หรือ
lib_services @ku.ac.th

Wiley eBooks-Part4:N-Z

รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล Wiley

 

Nanoparticulate Materials:ation, and Processing

Nonlinear Finite Element Analysis of Solids and Structures, 2nd edition

Nonlinear Finite Element Analysis of Solids and Structures, 2nd edition

Nonlinear Inverse Problems in Imaging

Odour Impact Assessment Handbook

Optical Imaging and Metrology – Advanced Technologies

Optimal Control, 3rd Edition

Organic Synthesis Using Transition Metals 2e

Ozone in Food Processing

Pathogenesis of Bacterial Infections in Animals

Pathology of Laboratory Rodents and Rabbits, Third Edition

Pathology of Pet and Aviary Birds

Performance Based Building Design 2 – From Timber-framed Construction to Partition Walls.

Performance-Based Gear Metrology – Kinematic- Transmission- Error Computation and Diagnosis

Pest and Disease Management Handbook

Pesticide Application Methods 3e

Pesticide Residues in Food and Drinking Water – Human Exposure and Risks

Pesticides

Pesticides – Health, Safety and the EnvironmentoBook

Physics of Functional Materials

Piezoelectric Energy Harvesting

Plastics and the Environment

Pollution Prevention: Methodology, Technologies, and Practices

Polymer Composites with Carbonaceous Nanofillers- Properties and Applications

Polymer Reaction Engineering

Polymeric Materials for Solar Thermal Applications

Polymeric Materials for Solar Thermal Applications

Polymers for Electricity and Electronics: Materials, Properties, and Applications

Polymers for Energy Storage and Conversion

Porous Materials

Post-Disaster Reconstruction of the Built Environment – Rebuilding for Resilience

Practical Instrumental Analysis – Methods, Quality Assurance and Laboratory Management

Precast Concrete Structures

Principles of Inorganic Materials Design (Online Version)

Project Finance for Construction and Infrastructure – Principles and Case Studies

Property-Owning Democracy: Rawls and Beyond

Reactive Drug Metabolites

Recommendations of the Committee for Waterfront Structures – Harbours and Waterways (EAU 2004) 8e

Regenerative Energieträger

Reintroduction Biology: Integrating Science and Management

Renewable and Efficient Electric Power Systems

Renewable Energy and Climate Change

Renewables-Based Technology – Sustainability Assessment

Responsive Membranes and Materials

RF Linear Accelerators 2e

RF MEMS: Theory, Design, and Technology

RF Technologies for Low Power Wireless Communications

RFID and Contactless Smart Card Applications

RFID at Ultra and Super High Frequencies – Theoryand Applications

Risk Assessment: Tools, Techniques, and Their Applications

Science and the Detective – Selected Reading in Forensic Science

Science for Agriculture: A Long-Term Perspective, Second Edition

Semiconducting Polymers – Chemistry, Physics and Engineering

Short History of Jewish Ethics – Conduct and Character in the Context of Covenant

Short History of Jewish Ethics – Conduct and Character in the Context of Covenant

Small Animal MRI

Smart Data: Enterprise Performance Optimization Strategy

Social Media 101: Tactics and Tips to Develop Your Business Online

Solar Cells and Their Applications, Second Edition

Solid Waste Technology and Management

Sonars and Underwater Acoustics

Spatio-temporal Design – Advances in Efficient Data Acquisition

Statistical Methods for Groundwater Monitoring

Statistics for Sensory and Consumer Science

Steel Designers’ Manual 6e

Steel Structures – Design using FEM

Stormwater Management for Land Development: Methods and Calculations for Quantity Control, Online Version

Strategic Management in Construction 2e

Stream and Watershed Restoration – a Guide to Restoring Riverine Processes and Habitats

Structural Health Monitoring – A Machine Learning Perspective

Structural Performance: Probability-Based Assessment

Structural Reliability

Successful Marketing Strategies for Nonprofit Organizations, Second Edition: Winning in the Age of the Elusive Donor

Supramolecular Polymer Chemistry

Supramolecular Soft Matter: Applications in Materials and Organic Electronics

Surface Analysis – The Principal Techniques 2e

Surface Science – Foundations of Catalysis and Nanoscience 3e

Sustainable Design: The Science of Sustainabilityand Green Engineering

Sustainable Energy Pricing

Sustainable Practice for the Facilities Manager

The Biology and Ecology of Tintinnid Ciliates – Models for Marine Plankton

The Chemistry of Heterocycles: Structure, Reactions, Syntheses, and Applications, Second Edition

The Global Future of English Studies

The Global Future of English Studies

The Handbook of Conversation Analysis

The Handbook of English for Specific Purposes

The Handbook of English for Specific Purposes

The Handbook of Intercultural Discourse and Communication

The Handbook of Intercultural Discourse and Communication

The History of the Theory of Structures

The Nonprofit Outcomes Toolbox: A Complete Guide to Program Effectiveness, Performance Measurement, and Results

The Photosynthetic Membrane – Molecular Mechanismsand Biophysics of Light Harvesting

The Physics of Amorphous Solids

The Physiological Basis of Veterinary Clinical Pharmacology

The Seafood Industry: Species, Products, Processing, and Safety

Theory of Structures – Fundamentals, Framed Structures, Plates and Shells

Thermal Analysis of Polymers

Thin-Film Crystalline Silicon Solar Cells – Physics and Technology

Transformers and Inductors for Power Electronics – Theory, Design and Applications

Transforming IT Culture: How to Use Social Intelligence, Human Factors, and Collaboration to Createan IT Department That Outperforms

Transportation Decision Making: Principles of Project Evaluation and Programming

Trump University Entrepreneurship 101: How to Turn Your Idea into a Money Machine, Second Edition

Understanding and Applying Research Design

Understanding Biplots

Understanding Solids – The Science of Materials

Urban Surface Water Management

UWB – Theory and Applications

Value and Risk Management – a Guide to Best Practice

Veterinary Comparative Hematopathology

Veterinary Forensics

Veterinary Forensics: Animal Cruelty Investigations, Online Book Version

Veterinary Laboratory Medicine – Clinical Biochemistry and Haematology 2e

Veterinary Nursing of Exotic Pets

Water-Centric Sustainable Communities: Retrofitting and Constructing the Next Urban Environments

Wealth Creation: A Systems Mindset for Building and Investing in Businesses for the Long Term

Wetland Environments – A Global Perspective

Wilson’s Practical Meat Inspection 7e

Wind Effects on Cable-Supported Bridges

Wind Power in Power Systems 2e

Wind Resource Assessment: A Practical Guide to Developing a Wind Project

Wind Resource Assessment: A Practical Guide to Developing a Wind Project

Yeast 2e – Molecular and Cell Biology

Zero Waste Engineering

Zoonoses

——————————————

More…

รายชื่อหนังสือ A-B

รายชื่อหนังสือ C-F

รายชื่อหนังสือ G-M

หมายเหตุ:

** การเข้าใช้ฐานข้อมูลต้องอยู่ในเครือข่าย มก. หรือ ใช้ VPN เมื่ออยู่นอก มก. หรือ เข้าใช้ด้วยรหัสผ่าน หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. 02 942 8616 ต่อ 123, 227

Cambridge ebooks

สำนักหอสมุด มก. บอกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Cambridge ประกอบด้วยเนื้อหาด้าน Earth and Environmental Sciences, Economics, Language and Linguistics, Life Sciences, Music, Politics and international relations จำนวนหนังสือ 64 ชื่อเรื่อง ดังนี้

1. A Short Course in Intermediate Microeconomics with Calculus

2. Advances in Economics and Econometrics: Tenth World Congress Volume 3

3. Advances in Economics and Econometrics: Tenth World Congress Volume 1

4. Advances in Economics and Econometrics: Tenth World Congress Volume 2

5. An Introduction to Mathematics for Economics

6. Antonyms in English: Construals, Constructions and Canonicity

7. Applied Time Series Econometrics

8. Biodiversity in Agriculture: Domestication, Evolution, and Sustainability

9. Biological Control of Tropical Weeds Using Arthropods

10. Capital Accumulation and Economic Growth in a Small Open Economy

11. China’s Security State: Philosophy, Evolution, and Politics

12. Chinese Martial Arts: From Antiquity to the Twenty-First Century

13. Climate Change and Cities: First Assessment Report of the Urban Climate Change Research Network

14. Climate Change: Biological and Human Aspects

15. Control of Crop Diseases

16. Deliberative Systems: Deliberative Democracy at the Large Scale

17. Democracy and the Politics of Electoral System Choice: Engineering Electoral Dominance

18. Earth: Evolution of a Habitable World

19. Ecological Communities: Plant Mediation in Indirect Interaction Webs

20. Economic Growth and Macroeconomic Dynamics: Recent Developments in Economic Theory

21. Engaging Haydn: Culture, Context, and Criticism

22. English Around the World: An Introduction

23. Fertility, Education, Growth, and Sustainability

24. Generalized Vectorization, Cross-Products, and Matrix Calculus

25. Genomics and Bioinformatics: An Introduction to Programming Tools for Life Scientists

26. Handbook of Ecological Restoration

27. Hydrology and Water Management in the Humid Tropics: Hydrological Research Issues and Strategies for Water Management

28. Introduction to Bayesian Econometrics

29. Invertebrate Conservation and Agricultural Ecosystems

30. Lacewings in the Crop Environment

31. Land Use and the Carbon Cycle: Advances in Integrated Science, Management, and Policy

32. London: A Social and Cultural History, 1550–1750

33. Management Across Cultures: Challenges and Strategies

34. Max Weber in Politics and Social Thought: From Charisma to Canonization

35. Medication Safety: An Essential Guide

36. Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives

37. Music from the Tang Court: Some Ancient Connections Explored

38. Musica Asiatica

39. Nonparametric Econometrics

40. Numerical Notation: A Comparative History

41. Precipitation: Theory, Measurement and Distribution

42. Science in Early Childhood

43. Social Protest and Contentious Authoritarianism in China

44. Soils: Basic Concepts and Future Challenges

45. Statistics and Econometric Models Volume 2

46. Statistics and Econometric Models Volume 1

47. Structural Dynamics and Economic Growth

48. The City and the Coming Climate: Climate Change in the Places We Live

49. The Divergent Dynamics of Economic Growth: Studies in Adaptive Economizing, Technological Change, and Economic Development

50. The Ecology of Plant Secondary Metabolites: From Genes to Global Processes

51. The Economics of Saving and Growth: Theory, Evidence, and Implications for Policy

52. The European Commission and Bureaucratic Autonomy: Europe’s Custodians

53. The European Union and Military Force: Governance and Strategy

54. The Insects: Structure and Function

55. The Management of Insects in Recreation and Tourism

56. The National Music of the World

57. The Path of Economic Growth

58. The Return of Geopolitics in Europe?: Social Mechanisms and Foreign Policy Identity Crises

59. The Rise of Global Corporate Social Responsibility: Mining and the Spread of Global Norms

60. The Weather and Climate: Emergent Laws and Multifractal Cascades

61. Theoretical Approaches to Biological Control

62. Thermal Remote Sensing of Active Volcanoes: A User’s Manual

63. Urban Insects and Arachnids: A Handbook of Urban Entomology

64. Violence, Nonviolence, and the Palestinian National Movement

หมายเหตุ : นิสิตและบุคลากร มก. สามารถเข้าใช้ได้ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือใช้โปรแกรม VPN เมื่อสืบค้นจากนอก มก.

** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227

Woodhead eBooks

สำนักหอสมุดบอกรับฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์  Woodhead Ebooks ประกอบด้วยเนื้อหาด้าน Food Science, Technology and Nutrition และ Textile technology จำนวนหนังสือ 15 รายชื่อ ดังนี้

1. Cereal grains for the food and beverage industries

2. Colour design

3. Computer vision technology in the food and beverage industries

4. Design of clothing manufacturing processes

5. Detecting allergens in food

6. Developing children’s food products

7. Handbook of textile and industrial dyeing Volume 1: Principles, processes and types of dyes

8. Handbook of textile and industrial dyeing Volume 2: Applications of dyes

9. Managing wine quality Volume 1: Viticulture and wine quality

10. Managing wine quality Volume 2: Oenology and wine quality

11. Mathematical modelling A way of life – ICTMA 11

12. Microbial production of food ingredients, enzymes and nutraceuticals

13. Nanotechnology in the food, beverage and nutraceutical industries

14. Natural food additives, ingredients and flavourings

15. Open innovation in the food and beverage industry


หมายเหตุ :
นิสิตและบุคลากร มก. สามารถเข้าใช้ได้ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือใช้โปรแกรม VPN เมื่อสืบค้นจากนอก มก.

** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227

New ebook databases

สำนักหอสมุด มก. บอกรัีบ e-books เพิ่มเติมจำนวน 3 ฐานข้อมูล ดังนี้

1. Cambridge Books Online หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Cambridge ประกอบด้วยเนื้อหาด้าน Earth and Environmental Sciences, Economics, Language and Linguistics, Life Sciences, Music, Politics and international relations จำนักหอสมุดบอกรับหนังสือจำนวน 64 ชื่อเรื่อง

2. Wiley eBooks หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Wiley ประกอบด้วยเนื้อหาด้านต่างๆ ได้แก่ Agriculture, Aquaculture & Food Science,Business, Economics, Finance &Accounting,Chemistry, Earth,Space & Environmental Sciences,Humanities, Life Sciences, Mathematics & Statistics, Physical Sciences & Engineering,Psychology, Social & Behavioral Sciences และ  Veterinary Medicine จำนวนหนังสือที่บอกรับรวม 305 ชื่อเรื่อง

3.Woodhead eฺBooks หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Woodhead ประกอบด้วยเนื้อหาด้าน Food Science, Technology and Nutrition และ Textile technology จำนวนหนังสือที่บอกรับ 15 ชื่อเรื่อง

** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227

Ebsco Audiobooks Title List

ebsco-abooks_logo
Ebsco Audiobooks Title List
รายชื่อหนังสือเสียง (Audiobooks) ที่สำนักหอสมุดบอกรับ จำนวน 30 ชื่อเรื่อง พร้อมเชื่อมโยงไปยังไฟล์เอกสารฉบับเต็มจากฐานข้อมูล Ebsco eBooks Collection

 1. A Midsummer Night’s Dream   [Audiobook / PDF]
 2. A Portrait of the Artist As a Young Man [Audiobook / PDF ]
 3. Alice in Wonderland [ Audiobook / PDF ]
 4. An Ideal Husband  [ Audiobook / PDF ]
 5. Autobiography of Benjamin Franklin  [ Audiobook / PDF ]
 6. Common Sense, Thomas Paine [ Audiobook / PDF ]
 7. Confessions of Saint Augustine [ Audiobook / PDF ]
 8. Dracula [ Audiobook / PDF ]
 9. Far From the Madding Crowd [ Audiobook / PDF ]
 10. Frankenstein, or the Modern Prometheus  [ Audiobook / PDF ]
 11. Gulliver’s Travels [ Audiobook / PDF ]
 12. Hard Times [ Audiobook / PDF ]
 13. Hedda Gabler [ Audiobook / PDF ]
 14. Hound of the Baskervilles [ Audiobook / PDF ]
 15. The Importance of Being Earnest [ Audiobook / PDF ]
 16. Invisible Man [ Audiobook / PDF ]
 17. Jane Eyre [ Audiobook / PDF ]
 18. King Lear [ Audiobook / PDF ]
 19. Macbeth [ Audiobook / PDF ]
 20. The Metamorphosis [ Audiobook / PDF ]
 21. Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave [ Audiobook / PDF ]
 22. Oliver Twist [ Audiobook / PDF ]
 23. Pride and Prejudice [ Audiobook / PDF ]
 24. Pygmalion [ Audiobook / PDF ]
 25. Secret Garden [ Audiobook / PDF ]
 26. Sons and Lovers [ Audiobook / PDF ]
 27. Taming of the Shrew [ Audiobook / PDF ]
 28. Time Machine [ Audiobook / PDF ]
 29. Utopia [ Audiobook / PDF ]
 30. Wuthering Heights [ Audiobook / PDF ]

** เข้าใช้งานในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ ผ่านโปรแกรม VPN หรือ โดยใช้รหัสผ่าน สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227,144

More…