การสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จาก WebOPAC : e-book searching via WebOPAC

สำนักหอสมุด มก. บอกรับฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลายฐาน ซึ่งการสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว นอกจากจะสืบค้นจากหน้าเว็บไซต์ฐานข้อมูลนั้นๆโดยตรงแล้ว ในส่วนของหนังสือจาก Science Direct และ Springer Link  ยังสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (Library Catalog) โดยมีวิธีการสืบค้น ดังนี้

1. สืบค้นจากหัวเรื่อง โดยระบุหัวเรื่องเป็น “Electronic books”

==> ตัวอย่าง : พิมพ์คำค้น electronic books ในช่อง Subject (หัวเรื่อง) แล้วคลิก Go
==> ผลการสืบค้น
จะได้รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับจาก Science Direct และ Springer Link


2. สืบค้นจากคำสำคัญ (keyword) หรือ หัวเรื่อง (subject)
แล้วจึงเลือกประเภทเอกสาร (Material Type) เป็น “E-Book”
==> ตัวอย่าง : สืบค้นด้วยหัวเรื่อง Proteins

==> คลิกที่ Limit / Sort Search แล้วเลือก Material Type เป็น E-book แล้วคลิกที่ Submit

==> ผลการสืบค้น จะได้หนังสือเกี่ยวกับโปรตีนเฉพาะที่เป็น E-books

3. หากต้องการค้นหารายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยเจาะจงเฉพาะจาก ScienceDirect
สามารถสืบค้นจาก ชื่อผู้แต่ง (Author) โดยระบุคำค้นเป็น sciencedirect (online service)

4. หากต้องการค้นหารายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยเจาะจงเฉพาะจาก Springerlink
สามารถสืบค้นจาก
ชื่อผู้แต่ง (Author) โดยระบุคำค้นเป็น springerlink (online service)

** จำนวนหนังสือที่ปรากฎยังไม่ใช่รายชื่อหนังสือทั้งหมดจาก springerlink เนื่องจากยังอยู่ในช่วงการนำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด 


การอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม

1) Science Direct E-books : สามารถเข้าใช้ได้ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่ต้องมีรหัสผ่าน กรณีเข้าจากนอกมหาวิทยาลัยต้องติดตั้งโปรแกรม VPN ก่อน หรือเข้าใช้โดยมีรหัสผ่าน โดยนิสิต อาจารย์และบุคลากร มก. สามารถติดต่อขอรหัสผ่านได้จากสำนักหอสมุดสมุด


2) Springer Link E-books : 
สามารถเข้าใช้ได้ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่ต้องมีรหัสผ่าน กรณีเข้าจากนอกมหาวิทยาลัยต้องติดตั้งโปรแกรม VPN ก่อน


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

Advertisements