Full Text Finder โฉมใหม่ของ Ebsco A-Z

FT-finderFull-Text Finder เป็นแพล็ตฟอร์มใหม่ที่พัฒนามาจาก Ebsco A-Z เดิม ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบรายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ว่าวารสารชื่อไหนอยู่ในฐานข้อมูลใดที่ห้องสมุดบอกรับบ้าง แล้วเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลนั้นๆได้ทันที และหากวารสารใดอยู่ในฐานข้อมูลของบริษัท Ebscohost จะสามารถสืบค้นลงไปถึงระดับบทความได้ด้วย โดยสำนักพิมพ์ Ebscohost เปิดให้ผู้ใช้บริการ มก. ยังสามารถทดลองใช้ Full text Finder ได้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้

การสืบค้น
1. ค้นจากชื่อวารสาร หัวเรื่อง หรือ เลข ISSN หรือ
2. ให้แสดงรายการวารสารโดยเลือกจากสาขาวิชา
FT-finder2

ผลการสืบค้น
FT-finder3

** สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 218; e-mail: lib_services @ku.ac.th

==> ฐานข้อมูลทดลองใช้
==> สืบค้นฐานข้อมูลอื่นๆ

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

สำนักหอสมุดขอเชิญนิสิต บุคลากร มก. ทดลองใช้ฐานข้อมูลด้านการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยในปัจจุบันมีให้ทดลองใช้หลายฐานข้อมูลดังนี้

access-english-50 โปรแกรมฝึกภาษา Access English เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายผ่านช่องทางทั้งสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้ทุกเวลา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
ระยะเวลาทดลองใช้ : 15 ก.พ. – 15 ธ.ค. 2559
การใช้ : เข้าใช้ด้วย Google Chrome
==> ขั้นตอนการใช้

 

 

gale-lingo2-70  Gale Lingo ฐานข้อมูลที่ช่วยส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ โดยเนื้อหาเป็นชุดเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้ใช้ได้ติดตาม พร้อมบทเรียนและลูกเล่นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ผู้ใช้ได้พัฒนาทักษะในหลาย ๆ ด้าน
ระยะเวลาทดลองใช้ : พ.ค. – 30 ก.ย. 2559 
==> ขั้นตอนการใช้

 

terc-logo2   Testing and Education Reference Center (TERC) เป็นแหล่งของข้อมูลที่สำคัญในการค้นหาข้อมูลทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อตั้งแต่ระดับมัธยมปลายไปจนถึงระดับปริญญาเอก และรวมไปถึงวิทยาลัยการอาชีวะต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาและบางประเทศทางยุโรปนอกจากนี้ยังให้แนวข้อสอบหรือแบบฝึกหัดของแบบทดสอบต่างๆที่ใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละโปรแกรมวิชาที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งกำหนด อาทิเช่น ความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น TOFLE หรือ TOEIC เป็นต้น หรือ การทดสอบในด้านอื่นๆ เช่น GMAT เป็นต้น
ระยะเวลาทดลองใช้: มี.ค. – 30 ก.ย. 2559
==> คู่มือ

New Trial : Reaxys

Reaxys
[ระยะเวลาทดลองใช้ : 18 เม.ย.-20 พ.ค. 2559]
[ Fact Sheet  /  Quick Reference Guide ]

reaxys-ku-24-4-59
Reaxys เป็นฐานข้อมูลทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยสิ่งพิมพ์ บทความวารสาร สิทธิบัตร สูตรเคมี Reaction Substance / Structure และมีข้อมูลสนับสนุนเพื่อการคัดเลือกวารสารวิชาการเพื่อการตีพิมพ์

==> การสืบค้นจากนอกเครือข่าย มก. 

New trial : Testing and Education Reference Center (TERC)

Testing and Education Reference Center (TERC)
[ Trial : Mar – 31 May 2016 ][คู่มือแนะนำการใช้]

terc-logoTesting and Education Reference Center เป็นแหล่งของข้อมูลที่สำคัญในการค้นหาข้อมูลทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อตั้งแต่ระดับมัธยมปลายไปจนถึงระดับปริญญาเอก และรวมไปถึงวิทยาลัยการอาชีวะต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาและบางประเทศทางยุโรปนอกจากนี้ยังให้แนวข้อสอบหรือแบบฝึกหัดของแบบทดสอบต่างๆที่ใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละโปรแกรมวิชาที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งกำหนด อาทิเช่น ความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น TOFLE หรือ TOEIC เป็นต้น หรือ การทดสอบในด้านอื่นๆ เช่น GMAT เป็นต้น

การใช้งานฐานข้อมูล
1. เข้าใช้ที่ http://infotrac.galegroup.com/itweb/thku?db=TERC

terc-home2

เมื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลจะพบรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะแนวทางการศึกษาและการแนะแนว วิชาชีพต่างๆ รวมถึงแบบทดสอบต่างๆ ดังนี้

  • High School Tools – การทดลองทำข้อสอบระดับมัธยม
  • College Prep Tools – การทดลองทำข้อสอบเพื่อเตรียมเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา
  • Career Tools –  การทดลองทำข้อสอบเพื่อเข้าทำงานในสาขาอาชีพต่างๆ สร้าง Resume ส่วนตัวเพื่อใช้สมัครงาน ทดสอบลักษณะบุคลิกภาพของตัวเอง
  • Graduate School Tools – การทดลองทำข้อสอบเพื่อเตรียมเข้าเรียนในระดับปริญญาโท
  • International Tools – การทดลองทำข้อสอบทางด้านภาษา และการสอบเพื่อขอสัญชาติอเมริกัน
  • Family College Planning Center – การวางแผนการเรียนและวางแผนค่าใช้จ่ายในการศึกษาในต่างประเทศ

2. เลือกแบบทดสอบที่ต้องการ เช่น เลือก TOEFL จากโมดูล International Tools
toefl
3. เลือกแบบทดสอบหรือเลือกหนังสือออนไลน์ที่ต้องการอ่าน
toefl2
4. ตัวอย่าง เช่น ต้องการอ่านหนังสือ
“Master TOEFL Vocabulary”
toefl3
5. ผู้ใช้งานระบบต้องสมัครสมาชิกก่อน โดยคลิกที่ “Register Now
toefl4

Trial Databases : Environment Complete & Food Science Scource

Environment Complete
[ระยะเวลาทดลองใช้ : 29 ตุลาคม 2558-29 มิถุนายน 2559]

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านการเกษตร นิเวศน์วิทยา การอนุรักษ์พลังงานและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 920 ชื่อเรื่อง

Food Science Source
[ระยะเวลาทดลองใช้ : 29 ตุลาคม 2558-29 มิถุนายน 2559
 ]
ฐานข้อมูลมูลด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มจากวารสาร หนังสือ นิตยาสารในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 1,400 ชื่อเรื่อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227 E-mail: lib_services @ku.ac.th

More…
ฐานข้อมูลทั้งหมด
การสืบค้นฐานข้อมูลเมื่ออยู่นอก มก.
KU VPN

New Trial : Oxford Journals

oxford-jour1

Oxford Journals
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Oxford ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมด้าน สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Art & Humanities, Law, Medicine & Health, Science & Mathematics และ Social Sciences สามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้

ปีพิมพ์ : 1996-ปัจจุบัน

ระยะเวลาทดลองใช้ : 7 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2558