Social Sciences

แหล่งข้อมูลสาขาสังคมศาสตร์ (Social Sciences Resources)


รายชื่อวิทยานิพนธ์หลักสูตรมหาบัณฑิต

 1. การจัดการความขัดแย้ง                                 วิทยานิพนธ์เรียงตามปี / ปัญหาพิเศษเรียงตามปี
 2. การบริหารและพัฒนาสังคม                           วิทยานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์เรียงตามปี
 3. จิตวิทยาชุมชน                                              วิทยานิพนธ์เรียงตามปี / ปัญหาพิเศษเรียงตามปี
 4. จิตวิทยาอุตสาหกรรม                                    วิทยานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์เรียงตามปี
 5. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ                 วิทยานิพนธ์เรียงตามปี / ปัญหาพิเศษเรียงตามปี
 6. ประวัติศาสตร์                                                วิทยานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์เรียงตามปี 
 7. พัฒนสังคมศาสตร์                                         วิทยานิพนธ์เรียงตามปี / ปัญหาพิเศษเรียงตามปี
 8. ภูมิศาสตร์การวางแผนการตั้งถิ่นฐานมนุษย์    วิทยานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์เรียงตามปี
 9. ภูมิศาสตร์การวางแผนพัฒนา                         วิทยานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์เรียงตามปี
 10. รัฐศาสตร์                                                      วิทยานิพนธ์เรียงตามปี / ปัญหาพิเศษเรียงตามปี
 11. สังคมวิทยาประยุกต์                                      วิทยานิพนธ์เรียงตามปี / ปัญหาพิเศษเรียงตามปี
 12. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์           วิทยานิพนธ์เรียงตามปี / ปัญหาพิเศษเรียงตามปี


รายชื่อวิทยานิพนธ์หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

1. สังคมศาสตร์                                                     วิทยานิพธ์ 


แหล่งข้อมูลเพื่อการสืบค้น

1. วิทยานิพนธ์ & งานวิจัย

2. หนังสือ (Books)

3. วารสาร (Journals)

4. หนังสือพิมพ์ (Newspapers)

5. บริการของสำนักหอสมุด (Library Services)

6. ระเบียบการยืมคืน

7. อื่นๆ

Advertisements