รู้ได้อย่างไร ใครอ้างผลงานของเราบ้าง How to find who cited your article : Part 2 (ISI Web of Science)

ฐานข้อมูลนี้บอกรับโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สืบค้นข้อมูลได้ตั้งแต่
ปีปัจจุบัน ย้อนหลังถึงปี 2001 ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย 3 ฐาน คือ
— Science Citation Index Expanded
— Social Sciences Citation Index
— Arts & Humanities Citation Index
ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป และเชื่อมโยงไปยังเอกสารฉบับเต็มในรายการที่
ห้องสมุดบอกรับ รวมทั้งข้อมูลการอ้างถึง โดยสามารถสืบค้นได้ ดังนี้

ISI Web of Science

1. เข้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด http://www.lib.ku.ac.th –> คลิกที่ “ฐานข้อมูล”  –> คลิกที่ “ฐานข้อมูลทั้งหมด (AZ)
-–> คลิก ISI Web of Science
2. การสืบค้นจากชื่อหน่วยงาน
2.1 พิมพ์ชื่อหน่วยงานที่ต้องการสืบค้น เช่น kasetsart univ ในช่อง in เลือกเขตข้อมูล (field) เป็น Address
เลือกช่วงปีและฐานข้อมูลย่อยที่ต้องการสืบค้น แล้วคลิก Search
2.2 การสืบค้นโดยระบุภาควิชา สืบค้นได้โดยใช้คำสั่ง SAME คั่นระหว่างชื่อมหาวิทยาลัยและภาควิชา
ตัวอย่าง : kasetsart univ SAME Dept Chem หมายถึงต้องการค้นผลงานของบุคลากร ภาควิชาเคมี มก. 

2.3 ผลการสืบค้น ในส่วนที่อยู่จะปรากฎเฉพาะชื่อหน่วยงานตามที่สืบค้น
2.4 คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อดูรายละเอียด

Time Cited : จำนวนครั้งที่ถูกอ้างถึง
Cited by : เอกสารที่นำบทความเรื่องนี้ไปอ้างอิง
Addresses : ที่อยู่ผู้แต่ง
3. การสืบค้นจากชื่อผู้แต่ง
3.1 พิมพ์นามสกุล ชื่อต้น ของผู้แต่ง เลือกเขตข้อมูล (Field) เป็น Author เลือกช่วงปีที่ต้องการสืบค้น เลือกฐานข้อมูลย่อยเฉพาะสาขาวิชาที่ต้องการ แล้วคลิก Search
3.2 ในหน้าแสดงผลการสืบค้น
–> ที่ Sort by คลิกเลือก Time Cited เพื่อให้แสดงผลการค้นตามจำนวนครั้งของการอ้างถึง

–> คลิกที่ชื่อบทความเพื่อดูรายละเอียด
ศึกษาเกี่ยวกับการสืบค้นเพิ่มเติม
1) โปรแกรมอบรมการรู้สารสนเทศ (จัดอบรมตลอดปี)
2) การฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบค้นมืออาชีพ (จัดปีละ 2 ครั้ง)