Economics

การสืบค้นข้อมูลสาขาเศรษฐศาสตร์จากแหล่งต่างๆ

 

1. วิทยานิพนธ์ /ปัญหาพิเศษ/ งานวิจัย

2. หนังสือ

3. วารสาร

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์

รายชื่อวารสารสาขาเศรษฐศาสตร์  [  Thai / Eng / e-Journals ]

4. หนังสือพิมพ์


5. บริการของสำนักหอสมุด

6. ระเบียบการยืมคืน

7. อื่นๆ

8. คู่มือการสืบค้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s