รู้ได้อย่างไร ใครอ้างผลงานของเราบ้าง How to find who cited your article : Part 4 (Google Scholar)

Google Scholar เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการตรวจสอบว่าผลงานของบุคคล หรือ หน่วยงานไหน ถูกนำไปอ้างอิงมากน้อยเพียงใด โดยสามารถสืบค้นได้ดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์ Google Scholar ที่ http://scholar.google.com 

2. การสืบค้น
2.1 การสืบค้นจากชื่อผู้แต่ง (Author) ใช้คำสั่ง author: แล้วตามด้วยชื่อสกุล อักษรย่อชื่อต้น
ของผู้แต่ง ที่ต้องการสืบค้น เช่น  author:ketsa,s
–> ในหน้าแสดงผลการสืบค้นจะปรากฎตัวเลขบอกจำนวนครั้งที่ผลงานแต่ละรายการถูกนำไปอ้างอิง
(Cited by)
2.2 การสืบค้นจากชื่อเรื่อง กรณีต้องการทราบว่าบทความเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถูกนำไปอ้างอิงจำนวนเท่าใด ใช้คำสั่ง intitle: ตามด้วยชื่อเรื่อง เช่น 

intitle:Postharvest biology and handling of longan fruit”

2.3 ค้นจากชื่อหน่วยงาน เช่น “kasetsart university”
2.4 การสืบค้นจากชื่อ Domain ใช้คำสั่ง site: ตามด้วยชื่อ Domain เช่น
site:ku.ac.th
site:lib.ku.ac.th
อ่านเพิ่มเติม
http://scholar.google.co.th/intl/en/scholar/refinesearch.html
http://share.psu.ac.th/blog/hci/8821
http://kmblog.rmutp.ac.th/nivat.j/

Importing records into Endnote การนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์สู่โปรแกรม EndNote

1) Google Scholar into EndNote

 

1) เข้าสู่เว็บไซต์ของ Google Scholar ที่ http://scholar.google.com
2) คลิกที่ Scholar Preferences
3) ที่ Bibliography Manager คลิกเลือก Show links to import citations into และเลือก EndNote จากรายการ
4) คลิก Save Preferences
5) เมื่อสืบค้นข้อมูลด้วย Google Scholar ในหน้าแสดงผลการสืบค้น จะปรากฎลิงค์ Import into Endnote
6) คลิกที่ลิงค์  Import into Endnote ของรายการบรรณานุกรมที่ต้องการเลือกเพื่อจัดเก็บ
7) คลิก Open เมื่อปรากฎข้อความ
8) เลือก Endnote Library ที่ต้องการนำข้อมูลรายการนั้นๆไปจัดเก็บ แล้วคลิก Open
9) รายการที่เลือกจะปรากฎใน Endnote Library ตามรูปแบบ (Output Style) ที่เลือก