วารสารจากประเทศไทยใน SCImago

วารสารจากประเทศไทย ใน SCImago Journal & Country Rank 
(เรียงตามค่า SJR จากมากไปน้อย)

 1. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
 2. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
 3. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
 4. Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
 5. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
 6. ScienceAsia
 7. Chiang Mai Journal of Science
 8. Asian Biomedicine
 9. International Agricultural Engineering Journal
 10. Songklanakarin Journal of Science and Technology
 11. EnvironmentAsia
 12. Maejo International Journal of Science and Technology
 13. Thai Journal of Veterinary Medicine
 14. Asia-Pacific Population Journal
 15. Buffalo Bulletin
 16. Kasetsart Journal – Natural Science
 17. Geotechnical Engineering
 18. Journal of Health Research
 19. Kasetsart Journal – Social Sciences
 20. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences

More…

SJR คืออะไร
Impact Factor คืออะไร
การคำนวณค่า Impact Factor
เปรียบ SJR กับ Impact Factor
การเปรียบเทียบข้อมูลการอ้างอิงของหน่วยงานวิจัยไทย

SJR – SCImago Journal & Country Rank

The SCImago Journal & Country Rank is a portal that includes the journals and country scientific indicators developed from the information contained in the Scopus® database (Elsevier B.V.). These indicators can be used to assess and analyze scientific domains.

Kasetsart Journal – Natural Science

 

 
SJR ของวารสาร Kasetsart Journal – Natural Science 

Kasetsart Journal – Social Sciences

 
SJR – Kasetsart Journal (Social Sciences)