วารสารจากประเทศไทยใน SCImago

วารสารจากประเทศไทย ใน SCImago Journal & Country Rank 
(เรียงตามค่า SJR จากมากไปน้อย)

 1. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
 2. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
 3. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
 4. Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
 5. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
 6. ScienceAsia
 7. Chiang Mai Journal of Science
 8. Asian Biomedicine
 9. International Agricultural Engineering Journal
 10. Songklanakarin Journal of Science and Technology
 11. EnvironmentAsia
 12. Maejo International Journal of Science and Technology
 13. Thai Journal of Veterinary Medicine
 14. Asia-Pacific Population Journal
 15. Buffalo Bulletin
 16. Kasetsart Journal – Natural Science
 17. Geotechnical Engineering
 18. Journal of Health Research
 19. Kasetsart Journal – Social Sciences
 20. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences

More…

SJR คืออะไร
Impact Factor คืออะไร
การคำนวณค่า Impact Factor
เปรียบ SJR กับ Impact Factor
การเปรียบเทียบข้อมูลการอ้างอิงของหน่วยงานวิจัยไทย

Advertisements

Impact Factor วารสารสาขาวิศวกรรมการบินฯ

Journal Impact Factor 2009 (Engineering, Aerospace)

Journal Title Impact Factor 5-Year Impact Factor
ACTA ASTRONAUTICA 0.508 0.522
AERONAUTICAL JOURNAL 0.412 0.383
AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY 0.674 1
AEROSPACE AMERICA 0.15 0.101
AIAA JOURNAL 0.99 1.231
AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY 0.076 0.15
Chinese Journal of Aeronautics 0.294
COSMIC RESEARCH 0.366 0.453
ESA BULLETIN-EUROPEAN SPACE AGENCY 1.491 3.124
IEEE AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS MAGAZINE 0.374 0.637
IEEE TRANSACTIONS ON AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS 1.23 1.776
INTERNATIONAL JOURNAL OF SATELLITE COMMUNICATIONS AND NETWORKING 0.368 0.533
INTERNATIONAL JOURNAL OF TURBO & JET-ENGINES 0.061 0.145
JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING 0.714 0.922
JOURNAL OF AIRCRAFT 0.591 0.67
JOURNAL OF THE AMERICAN HELICOPTER SOCIETY 0.254 0.377
JOURNAL OF THE ASTRONAUTICAL SCIENCES 0.362 0.526
JOURNAL OF GUIDANCE CONTROL AND DYNAMICS 1.031 1.145
JOURNAL OF PROPULSION AND POWER 0.884 1.007
Journal of Spacecraft Technology 0.034
JOURNAL OF SPACECRAFT AND ROCKETS 0.611 0.672
JBIS-JOURNAL OF THE BRITISH INTERPLANETARY SOCIETY 0.526 0.345
MICROGRAVITY SCIENCE AND TECHNOLOGY 0.632 0.575
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART G-JOURNAL OF AE 0.773 0.72
PROGRESS IN AEROSPACE SCIENCES 2.185 2.795
SPACE COMMUNICATIONS 0 0.158
TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES 0.333 0.273

หมายเหตุ : วารสารส่วนใหญ่เป็นของ AIAA (American Institute of Aeronautics and Astronautics)
ซึ่งสำนักหอสมุด มก. ไม่ได้บอกรับ หากต้องการฉบับเต็มต้องขอถ่ายเอกสารไปยังห้องสมุดอื่นๆ


More…

SJR – SCImago Journal & Country Rank

The SCImago Journal & Country Rank is a portal that includes the journals and country scientific indicators developed from the information contained in the Scopus® database (Elsevier B.V.). These indicators can be used to assess and analyze scientific domains.

Kasetsart Journal – Natural Science

 

 
SJR ของวารสาร Kasetsart Journal – Natural Science 

Kasetsart Journal – Social Sciences

 
SJR – Kasetsart Journal (Social Sciences)