มีอะไรใหม่ใน Ebsco Discovery Service (2)

มีอะไรใหม่ใน Ebsco Discovery Service (EDS) ตอน 2

การสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดเครือข่าย PULINET+4

ในการสืบค้นด้วย EDS ในขั้นแรก การแสดงผลข้อมูลจะแสดงผลในส่วนของข้อมูลจากฐานข้อมูลห้องสมุด มก. และฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องสมุดบอกรับก่อน และในหน้าแสดงผลการสืบค้นจะปรากฎข้อความลิงค์ “KU+: Search other Libraries”  เป็นทางเลือกในการขยายผลการสืบค้นไปยังห้องสมุดอื่นๆได้อีก
search-link

การสืบค้น: เมื่อคลิกที่ “KU+: Search other Libraries” 
search-other1

ผลการสืบค้น : แสดงข้อมูลบรรณานุกรม เลขเรียกหนังสือ ชื่อห้องสมุดผู้ให้บริการ และสถานะของหนังสือ โดย

หมายเลข 1)
หากต้องการทราบสถานะของหนังสือว่าอยู่ที่ชั้น หรือถูกยืมออกไปแล้ว ต้องคลิกที่ Go to...ไปยังระบบสืบค้น OPAC ของห้องสมุดนั้นๆ

หมายเลข 2) หากต้องการยืมหนังสือรายการดังกล่าว สามารถคลิกที่ข้อความลิงค์  Inter Library Loan Request

ku+status

ตัวอย่างแบบฟอร์มการยืมระหว่าห้องสมุด
–> ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ยืม
ill-user
–> ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือที่ยืม
ill-item

ใครมีสิทธิ์ใช้บริการยืมหนังสือผ่านระบบสืบค้น EDS?
–> นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. ในปัจจุบัน สามารถใช้บริการนี้ได้ โดยบรรณารักษ์จะตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลสมาชิกห้องสมุดก่อนดำเนินการ

สอบถามเพิ่มเติม:
การสืบค้น EDS  โทร. 0 2942 8616 ต่อ 227, 123
บริการยืมระหว่างห้องสมุด โทร. 0 2942 8616 ต่อ 217, 123

Link:
บริการยืมระหว่างห้องสมุด
บริการ Worldshare Inter Library Loan
การสืบค้น EDS

บริการเอกสารจากต่างประเทศ

บริการเอกสารจากต่างประเทศ ผ่าน OCLC Worldshare
ILL-new201501

สำนักหอสมุด มก. จัดให้มีบริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด Inter Library Loan (ILL) ผ่านระบบสืบค้น OCLC Worldshare Discovery ซึ่งเป็นบริการที่เพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงหนังสือและเอกสารวิชาการจากห้องสมุดสมาชิกเครือข่าย OCLC ทั่วโลก ด้วยการขอยืมหรือขอทำสำเนาเอกสาร โดยสำนักหอสมุดจะเปิดให้บริการขอยืมหรือขอสำเนาเอกสารจากต่างประเทศฟรี เป็นเวลา 2 เดือน (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2558) เฉพาะนิสิต อาจารย์และบุคลากร มก. เท่านั้น

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการขอใช้บริการ OCLC ILL-WorldShare ได้ที่ช่องทางต่างๆดังนี้
– โต๊ะบริการตอบคำถาม อาคารช่วงเกษตรศิลปการ

– โทรศัพท์สอบถามได้ที่ 02-9428616 ต่อ 218, 217, 123 หรือ E-mail: libnnt @ku.ac.th
– Hotline 094-490-7467

==>ขั้นตอนการขอใช้บริการ (OCLC ILL WorldShare user guide)

More…
==>
ยืมระหว่างห้องสมุด 5 สถาบันผ่านบริการ Worldshare ILL

** หมายเหตุ: สำนักหอสมุดขยายเวลาการให้บริการขอยืมหรือขอสำเนาเอกสารจากต่างประเทศฟรีไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2559

Last updated : Feb 2016