OPAC Update (Part 4) : การสืบค้น Science Direct E-books จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด

ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (Library Catalog) นอกจากจะสามารถค้นหาหนังสือ วารสาร  วิทยานิพนธ์ งานวิจัย สื่อโสตทัศนวัสดุ ที่สำนักหอสมุด ห้องสมุดคณะและห้องสมุดวิทยาเขต มีให้บริการแล้ว ยังสามารถสืบค้นและเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) ที่สำนักหอสมุดบอกรับได้ด้วย โดยสามารถสิบค้นได้จาก ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง หรือ คำสำคัญ ได้เช่นเดียวกับการค้นหาหนังสือที่เป็นตัวเล่ม หรือในบางกรณีอาจพบว่าหนังสือที่ค้นหานั้นมีทั้งที่เป็นตัวเล่ม และเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ปัจจับันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดมีให้บริการนั้นมีจากหลายสำนักพิมพ์ แต่ที่สามารถสืบค้นผ่านฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดได้มีเพียง Science Direct E-books เท่านั้น
โดยรายละเอียดและวิธีการสืบค้น Science Direct E-books มีดังต่อไปนี้
Science Direct E-books ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Elsevier โดยสำนักหอสมุด มก. เริ่มบอกรับ
ในสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้ 

-Agricultural & Biological Sciences : 1995-2009
Environmental Science : 1995-2008

รูปแบบของเนื้อหา
-Books
-Book Series

เงื่อนไขการเข้าใช้ Science Direct E-books
1) ใช้งานในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Nontri Net) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้และไม่ต้องมีรหัสผ่าน
2) เข้าใช้งานนอกเครือข่ายนนทรี โดยผ่านโปรแกรม VPN
3) ใช้งานนอกเครือข่ายนนทรี โดยใช้รหัสผ่าน (เฉพาะนิสิต บุคลากร มก. เท่านั้น)

การสืบค้น Science Direct E-books ผ่านฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด

การเข้าถึง
 

1) เข้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด มก. ที่ http://www.lib.ku.ac.th

หรือ

2) สืบค้นที่เว็บไซต์ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด ที่ http://intanin.lib.ku.ac.th

การสืบค้น
1) สืบค้นจากชื่อเรื่อง (Title)

–> ผลการสืบค้น

จากผลการสืบค้นจะพบว่าหนังสือบางชื่อ สำนักหอสมุดมีทั้งที่เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ เป็นตัวเล่ม
ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้ได้
2) การสืบค้นจากชื่อผู้แต่ง (Author)

–> ผลการสืบค้น
3) การสืบค้นจากหัวเรื่อง (Subject)
3.1 สืบค้นด้วยหัวเรื่อง “Electronic Books” จะปรากฎผลการสืบค้นเป็น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) ทั้งหมด

–> ผลการสืบค้น
3.2 สืบค้นด้วยหัวเรื่องอื่นๆ แล้วใช้คำสั่ง Limit search เช่น 

–> สืบค้นด้วยหัวเรื่อง (Subject) ด้วยคำว่า Postharvest

–> ที่หน้าแสดงผลการสืบค้น คลิกที่ Limit/Sort Search

–> เลือกประเภทเอกสาร เป็น E-Book แล้วคลิก Submit

–>ผลการสืบค้น

4) รายละเอียดจากการสืบค้น

–> เมื่อคลิกที่ชื่อเรื่อง จะปรากฎรายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือ

–> หากคลิกที่ Digital Media จะ Link ไปที่ฐานข้อมูล Science Direct หากใช้งานอินเทอร์เน็ตในเครือข่ายนนทรี
สามารถคลิกที่ไฟล์ PDF เพื่ออ่านเอกสารฉบับเต็มได้โดยไม่ต้องมีรหัสผ่าน


–> เอกสารฉบับเต็ม (Full-text)

ศึกษาเกี่ยวกับการสืบค้นเพิ่มเติม
1) โปรแกรมอบรม การรู้สารสนเทศ (จัดอบรมตลอดปี)
2) ารฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบค้นมืออาชีพ (จัดปีละ 2 ครั้ง)

Kasetsart Univ Lib

Create Your Badge

Advertisements

OPAC Update Part 3 : My Rating หนังสือดี อย่างนี้ต้อง 5 ดาว !

ในฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด นอกจากสมาชิกจะสามารถสืบค้น บันทึกคำค้น บันทึกประวัติการยืมได้แล้ว สมาชิกห้องสมุดทุกท่านยังสามารถให้ความเห็นว่าหนังสือที่ห้องสมุดจัดหามาให้บริการอยู่นั้น มีเนื้อหาที่ตรงกับความความสนใจมากน้อยอย่างไร ด้วยการให้ดาวได้ตั้งแต่ระดับ 1-5 ดาว  ดังนี้
1. เข้าสู่เว็บไซต์สำนักหอสมุดที่ http://www.lib.ku.ac.th
2. พิมพ์คำค้นแล้วคลิก ค้นหา
3. ในหน้าแสดงผลการค้น หรือในหน้าแสดงรายละเอียดของหนังสือ หากสมาชิกห้องสมุดต้องการแสดงความเห็นเกี่ยวกับหนังสือโดยการให้ดาว ให้คลิกที่รูปดาวในช่อง Rating
4. จะปรากฎข้อความให้ login ให้ป้อนข้อมูลสมาชิกแล้วคลิก Submit

Your Name : พิมพ์ชื่อ นามสกุล (สมาชิกชาวไทย พิมพ์ชื่อ-สกุล ภาษาไทย)
Barcode : พิมพ์เลขบาร์โค้ดตามที่ปรากฎในบัตรนิสิต หรือ บัตรสมาชิกห้องสมุด

5. เมื่อ login เรียบร้อยแล้ว คลิกที่รูปดาวอีกครั้ง รูปดาวจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเหลืองตามระดับที่สมาชิกเลือก เช่น หนังสือ “Only love is real” สมาชิกอ่านแล้วโหวตให้แล้วโดยให้ระดับ  4 ดาว เป็นต้น
6. หากผู้ใช้คนอื่นๆมาค้นหนังสือเล่มเดียวกัน ก็จะปรากฎรูปดาวสีน้ำเงิน 4 ดาว ให้ผู้ใช้ท่านอื่นๆ ทราบว่าสมาชิกที่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ให้ความเห็นไว้ว่าหนังสือเล่มนี้ควรได้ 4 ดาว ซึ่งสมาชิกคนอื่นสามารถคลิกที่รูปดาวเพื่อเข้าไปโหวตได้เช่นเดียวกัน

*** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0 2942 8616 ต่อ 122, 123, 142, 144 หรือ E-mail : lib_services@ku.ac.th

OPAC Update Part 2 : ค้นเจอแล้วบันทึกไว้ คำค้นทั้งหลายเก็บได้ใน “My List”

เครื่องมือช่วยเก็บข้อมูลอีกอย่างหนึ่งในการสืบค้นฐานข้อมูลของห้องสมุดก็คือ “My List” ลูกเล่นนี้
ใช้ในการเก็บประวัติการสืบค้น เช่น ค้นด้วยคำค้นอะไร เจอหนังสืออะไรที่น่าสนใจบ้าง สามารถบันทึกไว้แล้ว
มาเรียกดูได้ในภายหลัง ไม่ต้องเริ่มต้นการค้นใหม่ หรือหากไม่สนใจเรื่องนั้นๆแล้วก็สามาถลบได้
ตามต้องการ ขั้นตอนการใช้งานก็ไม่ยุ่งยาก สมาชิกห้องสมุดทุกท่านสามารถทำได้ด้วยตนเอง ดังนี้
1. เข้าสู่เว็บไซต์สำนักหอสมุดที่ http://www.lib.ac.th
2. พิมพ์คำค้นในเมนูสืบค้นแล้วคลิก ค้นหา
3. เมื่อปรากฎหน้าแสดงผลการสืบค้น ให้คลิกที่หัวข้อที่สนใจเพื่อดูรายละเอียด
4. ในหน้าแสดงรายชื่อหนังสือ คลิกที่สี่เหลี่ยมหน้ารายชื่อหนังสือ แล้วคลิกที่ Save to My List
5. จะปรากฎข้อความให้ login ให้ป้อนข้อมูลสมาชิกแล้วคลิก Submit

– Your Name : พิมพ์ชื่อ นามสกุล (สมาชิกชาวไทย พิมพ์ชื่อ-สกุล ภาษาไทย)
– Barcode : พิมพ์เลขบาร์โค้ดตามที่ปรากฎในบัตรนิสิต หรือ บัตรสมาชิกห้องสมุด

6. ที่ Save Records to a List ให้คลิกที่ลูกศร แล้วเลือก Create a new list
7. ตั้งชื่อหัวข้อของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ แล้วคลิก Submit
8. จะปรากฎข้อความ
9. คลิกที่ Patron Record เพื่อดูข้อมูลรายละเอียดในบัญชีผู้ใช้
10. คลิกที่ My Lists เพื่อดูผลการสืบค้นต่างๆที่ได้บันทึกไว้
11. คลิกที่รายการคำค้นที่บันทึกไว้เพื่อดูรายละเอียดได้โดยไม่ต้องสืบค้นใหม่
12. คลิกที่ Delete All หากต้องการลบทั้งหมด หรือคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการแล้วคลิก Delete Marked เพื่อลบเฉพาะรายการที่เลือก
*** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0 2942 8616 ต่อ 122, 123, 142, 144 หรือ E-mail : lib_services@ku.ac.th

OPAC Update Part 1: ยืมอะไรไปก็ย้อนกลับมาดูใหม่ได้ด้วย “My Reading History”

 

บ่อยครั้งที่บรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ หรือ เจ้าหน้าที่บริการยืม-คืน จะได้รับคำถามจากผู้ใช้บริการว่าจะสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ว่าหนังสือที่เคยยืมไปแล้วและคืนห้องสมุดไปแล้วนั้นมีเล่มไหนบ้าง เลขหมู่อะไร เพราะไม่ได้จดไว้และจำไม่ได้แล้วว่าได้มาจากการค้นด้วยคำค้นอะไร ( เข้าใจว่าคงค้นเยอะมาก ! ) ทั้งบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ก็ได้แต่ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าระบบห้องสมุดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถช่วยเก็บข้อมูลดังกล่าวได้  แต่ตอนนี้ห้องสมุดมีข่าวดีที่จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการ ชาว มก.ได้ทราบว่า ตอนนี้สมาชิกห้องสมุดทุกท่าน สามารถบันทึกรายการหนังสือที่ยืมไปแล้วไว้ในบัญชีสมาชิกห้องสมุดของแต่ละท่านได้ ด้วยการใช้ “My reading history” คราวนี้ปัญหาที่ว่ายืมหนังสืออะไรไปบ้าง
จะกลับมาใช้ใหม่ก็ทำได้ โดยไม่ต้องเริ่มค้นใหม่ให้เสียเวลา ขั้นตอนการใช้งานก็ทำได้ง่ายๆ ดังนี้
1. เข้าสู่เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://www.lib.ku.ac.th
2. คลิกที่ “ตรวจสอบการยืมคืน / ยืมต่อด้วยตนเอง” จาก Banner ด้านขวามือหรือภายใต้เมนูสืบค้น
3. จะปรากฎข้อความให้ login ให้ป้อนข้อมูลสมาชิกแล้วคลิก Submit
Your Name : พิมพ์ชื่อ นามสกุล (สมาชิกชาวไทย พิมพ์ชื่อ-สกุล ภาษาไทย)
Barcode : พิมพ์เลขบาร์โค้ดตามที่ปรากฎในบัตรนิสิต หรือ บัตรสมาชิกห้องสมุด
4. เมื่อ Login ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อมูลสมาชิกได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ คณะ หน่วยงานที่สังกัด จำนวนและรายชื่อหนังสือที่ยืมออกล่าสุด เมื่อต้องการให้ระบบบันทึกประวัติการยืมหนังสือ ให้คลิกที่ “My Reading History”
5.คลิกที่ “Opt In” เป็นการสั่งให้ระบบจัดเก็บประวัติการยืมหนังสือ และ หากต้องการยกเลิกการเก็บข้อมูลนี้
ให้คลิกที่ “Opt Out” 
6. คลิก Logout เพื่อออกจากระบบ
*** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0 2942 8616 ต่อ 122, 123, 142  หรือ E-mail : lib_services@ku.ac.th

Importing records into Endnote การนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์สู่โปรแกรม Endnote


2) WebOPAC into Endnote

1) สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (Library Catalog)
2) ในหน้าแสดงผลการสืบค้น คลิกที่ Book Cart เพื่อเลือกรายการ

– หน้ารายการที่เลือกแล้วจะปรากฎ

3) เมื่อเลือกรายการที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว คลิกที่  
4) ที่ Saved Records คลิกที่ Export Saved  
5) กำหนดรูปแบบของข้อมูลที่ต้องการ Export
 

– ที่ Format of List เลือก

– ที่ Send List To เลือก

– เมื่อกำหนดรูปแบบข้อมูลที่ต้องการแล้ว คลิก Submit

6) เมื่อปรากฎข้อความ

– คลิก Save
– ตั้งชื่อไฟล์ (นามสกุล .txt) แล้วคลิก Save 

7) การนำข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม Endnote 

เปิดโปรแกรม Endnote แล้วเลือก Endnote Library ที่ต้องการนำข้อมูลเข้า

– คลิก File แล้วเลือก Import
– กำหนดเงื่อนไขการนำข้อมูลเข้า
– ที่ Import Data File คลิกที่ Choose File แล้วเลือกไฟล์ที่ได้สืบค้นและจัดเก็บไว้ แล้วคลิก Open
– ที่ Import Option เลือกเป็น EndNote Import เสร็จแล้วคลิก Import

– ข้อมูลที่นำเข้าจะปรากฎใน EndNote Library และแสดงผลตามรูปแบบ (Output Style) ที่เลือก เช่น Author Date, SWU, KU เป็นต้น