eBook Update: Ebsco eBook

สำนักหอสมุด มก. จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จากหลากหลายสำนักพิมพ์ ซึ่งมีรูปแบบและเงือนไขการให้บริการที่แตกต่างกันไป โดยส่วนใหญ่ e-books ที่สำนักหอสมุดจัดหามาให้บริการจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF การดาวน์โหลดไฟล์ e-book มีทั้งแบบดาวน์โหลดได้ทีละบท (Chapter) และแบบดาวน์โหลดทั้งเล่ม ขั้นอยู่กับแต่ละสำนักพิมพ์

สำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการบนแพลทฟอร์มของ Ebscohost (Ebsco eBook Collection) มีรูปแบบและเงื่อนไขการให้บริการที่แต่งต่างออกไป ดังตัวอย่าง

ชื่อเรื่อง : Social Media in Employee Selection and Recruitment : Theory, Practice, and Current Challenges
ebsco2.png
จำนวนผู้เข้าใช้ (Concurrent User ) : ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้
การสั่งพิมพ์/e-mail/Save : ครั้งละไม่เกิน 100 หน้า
รูปแบบของ E-book :
PDF Full Text  คลิกที่ PDF Full Text เพื่ออ่านด้วย Adobe Acrobat Reader  บน Web Browser สามารถสั่งพิมพ์ หรือ บันทึกไฟล์ (Save) ได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน 100 หน้า (ไม่สามารถดาวน์โหลดหนังสือทั้งเล่มในครั้งเดียวได้)
Print
ebsco-pdf-print1
E-mail
ebsco-pdf-email.png
Save
ebsco-pdf-save
EPUB Full Text     รูปแบบของ e-book ที่เหมาะกับการอ่านกับอุปกรณ์ประเภท mobile device ต่างๆ เช่น smartphone, tablet
Full Download      การยืมหนังสือออกจากระบบ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ e-book ทั้งเล่ม เพื่อใช้งานในระบบ Offline ได้นานสูงสุด 365 วัน

ขั้นตอนการยืมหนังสือ
— คลิกที่ Full Download
full-download
–Signin / Create Account
sign-in1
–Sign In เข้าสู่ระบบ โดย
1) ใช้บัญชี Gmail ของสถาบัน เช่น aaa@ku.th หรือ 
2) โดยใช้ Username และ Password ที่สมัครไว้กับ Ebsco หรือ
3) สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ โดยคลิกที่ Create one now
sign-in2
4. หลังจาก Sign In เข้าสู่ระบบแล้ว เลือกระยะการยืมหนังสือ (สูงสุด 365 วัน) แล้วคลิก Download
full-download3
full-download4.png
5. ดูรายการหนังสือที่ยืม ดูที่ My Checkouts
ebsco-checkout1
ebsco-checkout2
6. ไฟล์ที่ดาวน์โหลด สามารถอ่านได้ด้วยโปรแกรม Adobe Digital Edition
ebsco-adobe1
ebsco-adobe2
ตัวอย่าง : ฺBookshelf ที่อ่านด้วย Adobe Digital Edition
ebsco-adobe3
-หนังสือที่ครบกำหนดระยะเวลายืมแล้วจะไม่สามารถเปิดอ่านได้
ebsco-adobe5
การคืนหนังสือก่อนถึงวันกำหนดส่ง
–คลิกขวาที่ชื่อหนังสือ
–Return Borrowed Item
ebsco-adobe4
More..

Ebsco eBook
Adobe Digital Edition
Adobe Digital Edition for mobile
ref-2019-70

Ebsco e-books : new selected titles

ebooks_200x100 สำนักหอสมุดได้จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมในฐานข้อมูล Ebsco eBooks Collection จำนวน 10 ชื่อเรื่อง ดังนี้

1. Hospitality Branding      (1 concurrent user)
2. City Choreographer        (Unlimited User Access)
3. Advances in Management Accounting  (Unlimited User Access)
4. Dairy Microbiology and Biochemistry  (3 concurrent user)
5. Phenomenologies of the City                  (3 concurrent user)
6. Creating Value                                             (Unlimited User Access)
7. Approaches to Plant Evolutionary Ecology   (Unlimited User Access)
8. Sustainable Housing Reconstruction   (3 concurrent user)
9. Planning Research in Hospitality and Tourism  (3 concurrent user)
10. Biochemical, Physiological,
and Molecular Aspects of Human Nutrition (3 concurrent user)

หมายเหตุ:
-Concurrent user หมายถึง จำนวนผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงเนื่อหาเต็มของหนังสือได้พร้อมกัน

– การสั่งพิมพ์หรือบันทึกข้อมูล (Print / save) ดูได้จากข้อมูลในส่วนของ Publisher Permissions ซึ่งจะแสดงข้อมูลว่าหนังสือเล่มนั้นสามารถสั่งพิมพ์หรือบันทึกข้อมูลได้ครั้งละกี่หน้า
ebsco-book-2016

==> ค้นหาหนังสืออื่นๆในฐานข้อมูล Ebsco eBooks

==> สืบค้น Ebsco eBooks เมื่ออยู่นอก มก.

New Trial Databases

รายชื่อฐานข้อมูลที่สำนักพิมพ์ต่างๆเปิดให้ทดลองใช้

Britannica Academic Edition
ระยะเวลาทดลองใช้ : กันยายน – 15 ตุลาคม 2557
เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษา อย่างกว้างขวางในต่างประเทศชื่อ Britannica เองเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับความนิยมโดยสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก Britannica Online Academic Edition ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง

Britannica Image Quest
ระยะเวลาทดลองใช้ : กันยายน – 15 ตุลาคม 2557

ฐานข้อมูลภาพ Encyclopedia Britannica Image Quest ที่ รวบรวมรูปภาพมากกว่า 2 ล้านภาพจากคอลเลกชั่นของพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของโลก เช่น National Portrait Gallery, London / Chicago History Museum / the National History Museum, London ภาพจาสถาบัน เช่น National Geographic / Getty Images และ Britannica

EBSCO Discovery Service (EDS) –  [คู่มือ]

ระยะเวลาทดลองใช้ : มกราคม – ธันวาคม 2557

เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการและสืบค้นฐานข้อมูล จำนวน 13 ฐานข้อมูล ที่สำนักงานอุดมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับ เพื่อให้บริการแก่มหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น ฐานข้อมูล Science Direct ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations ฐานข้อมูล ISI Web of Science ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (Net Library) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search) ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย/สถาบัน

Ebsco eBook Academic Collection

ระยะเวลาทดลองใช้ : 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2557

เป็น แพคเกจ eBooks เพื่อการบอกรับเป็นสมาชิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด  มีรายชื่อ eBooks ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทุกคณะทางการศึกษา ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถข้าถึงข้อมูลวิชาการที่มีเกี่ยวข้องกับ ความต้องการในการทำงานวิจัยของผู้ใช้อันเนื่องมาจากขนาด ความกว้างขวางและครอบคลุมของข้อมูลที่มีในคอลเลคชั่นนี้  ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมและอื่น ๆ อีกมากมาย

Engineering Village  –  [User Guide]
ระยะเวลาทดลองใช้ : 1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2557

เป็นแพลตฟอร์มสำหรับค้นหาข้อมูลในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องในหน้าจอ เดียวและมีการเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลวรรณกรรมวิศวกรรมจากแหล่งที่เชื่อถือ ได้หลายๆแหล่ง ให้ข้อมูลทั้งจากวารสารวิชาการ, สิ่งพิมพ์ทางการค้า สิทธิบัตร สิ่งพิมพ์รัฐบาล หนังสืออ้างอิง รายงานการการประชุมและอื่น ๆ

Environment Complete
ระยะเวลาทดลองใช้ : กันยายน 2557 – 31 สิงหาคม 2558

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านการเกษตร นิเวศน์วิทยา การอนุรักษ์พลังงานและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Indian Journals
[ระยะเวลาทดลองใช้ : 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557]
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์

JSTOR
[ระยะเวลาทดลองใช้ :  16 ตุลาคม – 15 ธันวาคม  2557]
เป็นฐานข้อมูลวารสารครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ด้านเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภาษา ศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร์และสถิติ การศึกษา ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สุขภาพและวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ชีวภาพและอื่นๆ

Knovel – [User Guide]
ระยะเวลาทดลองใช้ : 1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2557
เครื่องมือช่วยสืบค้นข้อมูลสาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง


SAGE Knowledge

ระยะเวลาทดลองใช้ : 15 สิงหาคม – 16 กันยายน 2557

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางด้านสังคมศาสตร์ ให้ข้อมูลหนังสือมากกว่า 2,200 ชื่อเรื่อง

——————————————————————————————————————————————————-

** สามารถเข้าใช้ได้ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์หรือผ่านโปรแกรม VPN เมื่ออยู่นอก มก.
** สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานข้อมูลทดลองใช้ได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 227, 123, 144 หรือ libsps @ku.ac.th

Ebsco ebooks for Trial


eBook Academic Collection (Ebscohost)
[ ระยะเวลาทดลองใช้ : 16 มิถุนายน – 15 กันยายน 2556]

บริษัท Ebscohost และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดให้ทดลองใช้เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook Academic Collection) ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศิลปะ วรรณคดีวิจารณ์ ศิลปะการแสดง การศึกษา ปรัชญา ศาสนา รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ให้ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากกว่า 114,000 รายชื่อ ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่จำกัดจำนวน

โปรแกรมอ่าน e-book สำหรับอุปกรณ์ชนิดต่างๆ

  • Desktop :    ใช้โปรแกรม Adobe® Digital Editions  เมื่อต้องการใช้หนังสือโดยการ Download Offline
  • Apple and Android devices:  ต้องมี Application ชื่อ Bluefire Reader
  • Kindle:  ไฟล์เอกสาร PDF เมื่อคลิกที่อ่านที่ eBook Full-text สามารถอ่านด้วย Kindle ได้

เอกสารฉบับเต็มของ Ebsco eBooks มีให้บริการ 2 รูปแบบ

  •   ebsco-FT คลิกที่ eBook Full Text เพื่ออ่านเอกสารฉบับเต็มแบบออนไลน์ อ่านได้ทันทีในหน้าเว็บของฐานข้อมูล (อ่านด้วย Adobe Acrobat Reader)
  •  ebsco-offline  คลิกที่ Download (Offline) เมื่อต้องการดาวน์โหลดไฟล์หนังสือทั้งเล่มเพื่ออ่านแบบออฟไลน์ (Off-line) ไฟล์นี้จะอ่านได้ด้วยโปรแกรม Adobe Digital Edition

** การ Download Offline นี้เปรียบเสมือนการยืมหนังสืออกจากห้องสมุด ผู้ยืมต้องเป็นสมาชิกก่อน ทั้งนี้นิสิต-บุคลากร มก. สามารถสมัครสมาชิกได้ด้วยตนเองโดยคลิกที่ Create a new account

การยืม

  • ระบบกำหนดระยะเวลาในการยืม (Checkout Period) ไว้ที่ 28 วัน

ebsco-borrow

  • ไม่จำกัดจำนวนเล่มในการยืม
  • เมื่อครบกำหนดเวลายืม ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจะแสดงข้อความ “Expired” ซึ่งผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดใช้งานได้อีก

ebsco-borrow2

  • จำนวนหนังสือที่ยืมจะปรากฎอยู่ใน My Checkout ซึ่งเมื่อครบกำหนดส่ง หนังสือจะถูกคืนเข้าระบบโดยอัตโนมัติ

ebsco-my-checkout

การสั่งพิมพ์
— การเข้าใช้งานฐานข้อมูลแต่ละครั้ง สามารถสั่งพิมพ์ได้สูงสุด 60 หน้า
ebsco-print

** สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 144, 227

–More–

Ebsco Ebooks Collection : การยืมและอ่านแบบออฟไลน์


Ebsco Ebooks Collection : การยืมและอ่านแบบออฟไลน์

การอ่านเอกสารฉบับเต็มหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ Ebsco นั้น นอกจากจะอ่านแบบออนไลน์จากหน้าแสดงผลการสืบค้นได้ทันทีแล้ว ยังสามารถบันทึกเพื่อจัดเก็บไฟล์หนังสือทั้งเล่ม เพื่ออ่านในภายหลังได้ โดยมีวิธีการและขั้นตอน ดังนี้

1. Sign in    เนื่องจากการ Download หนังสือเปรียบเสมือนการยืมหนังสืออกจากชั้น ดังนั้นจึงต้องมีข้อมูลสมาชิกว่าผู้ยืมคือใคร โดย
–> คลิกที่ Sign in  แล้วป้อนข้อมูล Username และ Password แล้วคลิก Sign in หรือ คลิกที่ Create a new Account เพื่อสมัครสมาชิก

–> เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฎชื่อผู้ใช้งานที่มุมขวาบน จำนวนหนังสือที่ยืมจะถูกจัดเก็บใน My Checkouts โดยระบบกำหนดให้สามารถยืมหนังสือได้นาน 168 ชั่วโมง

2. Adobe Digital Editions
เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการอ่านไฟล์หนังสือที่บันทึกจากการสืบค้นเพื่ออ่านแบบออฟไลน์

–> ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีได้ที่ http://adobe-digital-editions.en.softonic.com
–> ติดตั้งโปรแกรม
–> เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ จะปรากฎสัญลักษณ์โปรแกรม

–> เมื่อดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปิดใช้งาน จะปรากฎข้อความให้ Activate โปรแกรม Adobe Digital Edition ด้วย Adobe ID ซึ่งสามารถสมัครสมาชิกได้ฟรี

3. Download (Offline)  ขั้นตอนนี้เป็นการยืมหนังสือออกจากระบบ ซึ่งหลังจากการ Sign in เข้าสู่บัญชีผู้ใช้และทำการสืบค้นจนพบข้อมูลหนังสือที่ต้องการแล้ว

–> คลิกที่ Download (Offline) หรือ Download this eBooks (Offline) ในหน้าแสดงรายละเอียดของหนังสือ

–>คลิกที่ Checkout & Download เพื่อยืมหนังสือออกจากระบบ 168 ชั่วโมง

–> ระบบแสดงข้อความแจ้งให้ทราบว่าได้ยืมหนังสือเรียบร้อยแล้ว

–> คลิก Save ไฟล์หนังสือ ซึ่งเป็นไฟล์ .acsm

–> หากยืมหนังสือหลายเล่ม ควรบันทึกเป็นชื่อไฟล์แตกต่างกันออกไป

4. การเปิดอ่านไฟล์หนังสือที่ Download
–> คลิกขวาที่ชื่อไฟล์
–> คลิกที่ Open with
–> เลือกโปรแกรม Adobe Digital Editions

–> รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เมื่อเปิดอ่านด้วย Adobe Digital Editions

–> เมื่อครบกำหนดการยืม ไฟล์หนังสือที่บันทึกไว้จะไม่สามารถเปิดอ่านได้อีก

More…
Ebsco Ebooks Help
Adobe Digital Editions FAQ