Wiley Online Library

การนำเข้าข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูล Wiley มาใช้กับโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Endnote

1. สืบค้นฐานข้อมูล Wiley Online Library
wiley-search
2. คลิกที่ชื่อบทความ จากหน้าแสดงผลการสืบค้น
wiley-article
3. คลิกที่ Tools –>Export Citation
wiley-tools.png
4. เลือกรูปแบบของข้อมูลที่ต้องการ แล้วคลิก Download
wiley-export
5. คลิกบันทึกไฟล์ .enw
wiley-save
6. คลิกที่ชื่อไฟล์ .enw เพื่อนำข้อมูลเข้า Endnote Library
wiley-save2