หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร (E-books on Food Science and Nutrition) Part II : SpringerLink E-Books

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร (E-books on Food Science and Nutrition)

Part II : SpringerLink E-Books

Abord Clinique Du Patient Obèse

Advanced Dairy Chemistry

Advances in Food Protection

Alginates: Biology and Applications

Animal Cell Technology: Basic & Applied Aspects

Anthocyanins

Applied Microbiology

Bioactive Heterocycles VII

Biology of Microorganisms on Grapes, in Must and in Wine

Breast-Feeding: Early Influences on Later Health

Carotenoids

Case Studies in Food Engineering

Challenges in Analytical Quality Assurance

Cholera Toxins

Current Views of Fatty Acid Oxidation and Ketogenesis

Edible Films and Coatings for Food Applications

Effective Risk Communication

Electrotechnologies for Extraction from Food Plants and Biomaterials

The Evolution of Hominin Diets

Extensions of Moser–Bangert Theory

Food Chemistry

Food Engineering Interfaces

Food Safety Culture

Food Safety Governance

Fungi and Food Spoilage

Genetics and Genomics of Cotton

Genomics of Foodborne Bacterial Pathogens

Global Food Insecurity

Handbook of Clinical Nutrition and Aging

Industrial Applications

Ingredients in Meat Products

Integrative Wildlife Nutrition

Introduction to Food Process Engineering

Logistica e tecnologia RFID

Management of Pediatric Obesity and Diabetes

Mass Spectrometry in Food Safety

Medical Foods from Natural Sources

Microbiologia degli alimenti

Molecular Breeding of Forage and Turf

Molecular Genetic Approaches to Maize Improvement

Mycotoxins and Their Metabolites in Humans and Animals

The Nature of Biological Systems as Revealed by Thermal Methods

Neurobiology of Food and Fluid Intake

Nitrite and Nitrate in Human Health and Disease

Nutrients, Dietary Supplements, and Nutriceuticals

Nutrition and Metabolism

Nutrition and Skin

Nutrizione parenterale in pediatria

Obesity Before Birth

Opportunistic Infections: Toxoplasma, Sarcocystis, and Microsporidia

Pests of Stored Foodstuffs and Their Control

Pharmaceutical Microscopy

Physics and Chemistry Basis of Biotechnology

The Physical Processes of Digestion

Prebiotics and Probiotics Science and Technology

Predictive Modeling and RiskAssessment

Probiotic Bacteria and Enteric Infections

Probiotics

Probiotics in Pediatric Medicine

Proceedings of the VIIIth Conference of the International Society for Trace Element Research in Humans (ISTERH), the IXth Conference of the Nordic Trace Element Society (NTES), and the VIth Conference of the Hellenic Trace Element Society (HTES), 2007

Procedures to Investigate Foodborne Illness

Production Practices and Quality Assessment of Food Crops : Quality Handling and Evaluation

Production Practices and Quality Assessment of Food Crops Volume 1

Production Practices and Quality Assessment of Food Crops Volume 2: Plant Mineral Nutrition and Pesticide Management

Production Practices and Quality Assessment of Food Crops Volume4: Volume 4: Proharvest Treatment and Technology

Prokaryotic Antimicrobial Peptides

Quantitative Thin-Layer Chromatography

Safe or Not Safe

Safety of Meat and Processed Meat

Sai cosa mangi?

The Sensory Evaluation of Dairy Products

Short and Long Term Effects of Breast Feeding on Child Health

Solar Energy in the Winemaking Industry

Springer Handbook of Enzymes-Volume S1 2009 : Class 1 · Oxidoreductases

Springer Handbook of Enzymes-Volume S2 2009: Class 2 Transferases

Springer Handbook of Enzymes-Volume S3 2009 : Class 2 Transferases

Springer Handbook of Enzymes-Volume S4 2009: Class 2 Transferases

Springer Handbook of Enzymes-Volume S5 2009: Class 3 Hydrolases

Springer Handbook of Enzymes-Volume S6 2009: Class 3 Hydrolases

SUSHI Food for the eye, the body & the soul

The Sweetpotato

Taurine 4

Thiamine Deficiency and Associated Clinical Disorders

Traité de nutrition de la personne âgée

Transgenic Wheat, Barley and Oats

Ultrasound Technologies for Food and Bioprocessing

Vinegars of the World

Vitamin D and Cancer

Wine Chemistry and Biochemistry

***********************************************************************************
Source
: SpringerLink

** เข้าใช้ได้ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือผ่านโปรแกรม VPN
** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227 หรือ  E-mail

การสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จาก WebOPAC : e-book searching via WebOPAC

สำนักหอสมุด มก. บอกรับฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลายฐาน ซึ่งการสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว นอกจากจะสืบค้นจากหน้าเว็บไซต์ฐานข้อมูลนั้นๆโดยตรงแล้ว ในส่วนของหนังสือจาก Science Direct และ Springer Link  ยังสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (Library Catalog) โดยมีวิธีการสืบค้น ดังนี้

1. สืบค้นจากหัวเรื่อง โดยระบุหัวเรื่องเป็น “Electronic books”

==> ตัวอย่าง : พิมพ์คำค้น electronic books ในช่อง Subject (หัวเรื่อง) แล้วคลิก Go
==> ผลการสืบค้น
จะได้รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับจาก Science Direct และ Springer Link


2. สืบค้นจากคำสำคัญ (keyword) หรือ หัวเรื่อง (subject)
แล้วจึงเลือกประเภทเอกสาร (Material Type) เป็น “E-Book”
==> ตัวอย่าง : สืบค้นด้วยหัวเรื่อง Proteins

==> คลิกที่ Limit / Sort Search แล้วเลือก Material Type เป็น E-book แล้วคลิกที่ Submit

==> ผลการสืบค้น จะได้หนังสือเกี่ยวกับโปรตีนเฉพาะที่เป็น E-books

3. หากต้องการค้นหารายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยเจาะจงเฉพาะจาก ScienceDirect
สามารถสืบค้นจาก ชื่อผู้แต่ง (Author) โดยระบุคำค้นเป็น sciencedirect (online service)

4. หากต้องการค้นหารายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยเจาะจงเฉพาะจาก Springerlink
สามารถสืบค้นจาก
ชื่อผู้แต่ง (Author) โดยระบุคำค้นเป็น springerlink (online service)

** จำนวนหนังสือที่ปรากฎยังไม่ใช่รายชื่อหนังสือทั้งหมดจาก springerlink เนื่องจากยังอยู่ในช่วงการนำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด 


การอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม

1) Science Direct E-books : สามารถเข้าใช้ได้ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่ต้องมีรหัสผ่าน กรณีเข้าจากนอกมหาวิทยาลัยต้องติดตั้งโปรแกรม VPN ก่อน หรือเข้าใช้โดยมีรหัสผ่าน โดยนิสิต อาจารย์และบุคลากร มก. สามารถติดต่อขอรหัสผ่านได้จากสำนักหอสมุดสมุด


2) Springer Link E-books : 
สามารถเข้าใช้ได้ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่ต้องมีรหัสผ่าน กรณีเข้าจากนอกมหาวิทยาลัยต้องติดตั้งโปรแกรม VPN ก่อน


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ