Education

แหล่งข้อมูลด้านการศึกษา (Education Resources)


วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : หลักสูตรมหาบัณฑิต

1. การบริหารการศึกษา                               [วิทยานิพนธ์] / [ วิทยานิพนธ์เรียงตามปี] /  [ปัญหาพิเศษ]

2. การวิจัยและประเมินทางการศึกษา          [วิทยานิพนธ์] /  [วิทยานิพนธ์เรียงตามปี]

3. การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม      [วิทยานิพนธ์] /  [วิทยานิพนธ์เรียงตามปี]

4. การศึกษาพิเศษ                                      [วิทยานิพนธ์] /  [วิทยานิพนธ์เรียงตามปี]  / [ปัญหาพิเศษ]

5. การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา             [วิทยานิพนธ์] /  [วิทยานิพนธ์เรียงตามปี] /  [ปัญหาพิเศษ]

6.การสอนคณิตศาสตร์                                 [วิทยานิพนธ์]  /  [ปัญหาพิเศษ]

7. คหกรรมศาสตรศึกษา                              [วิทยานิพนธ์] / [วิทยานิพนธ์เรียงตามปี]

8. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว         [วิทยานิพนธ์] /  [วิทยานิพนธ์เรียงตามปี]

9. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา             [วิทยานิพนธ์] /  [วิทยานิพนธ์เรียงตามปี]
==>  สาขาเทคโนโลยีการศึกษา                 [วิทยานิพนธ์] / [วิทยานิพนธ์เรียงตามปี] /  [ปัญหาพิเศษ]

10. ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา                 [วิทยานิพนธ์] / [วิทยานิพนธ์เรียงตามปี] / [ปัญหาพิเศษ]
==> สาขาธุรกิจศึกษา                                 [วิทยานิพนธ์]

11. นันทนาการ                                            [วิทยานิพนธ์] /  [วิทยานิพนธ์เรียงตามปี]

12. ปฐมวัยศึกษา                                         [วิทยานิพนธ์] /  [วิทยานิพนธ์เรียงตามปี] / [ปัญหาพิเศษ]

13. พลศึกษา                                               [วิทยานิพนธ์] /  [วิทยานิพนธ์เรียงตามปี]

14. พัฒนอาชีวศึกษา                                   [วิทยานิพนธ์] /  [วิทยานิพนธ์เรียงตามปี]

15. วิทยาศาสตร์ศึกษา                                 [วิทยานิพนธ์] /  [วิทยานิพนธ์เรียงตามปี]

16. หลักสูตรและการสอน                             [วิทยานิพนธ์] /  [วิทยานิพนธ์เรียงตามปี] / [ปัญหาพิเศษ]


วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

1.การบริหารการศึกษา                                  [วิทยานิพนธ์]

2. การวิจัยและประเมินทางการศึกษา            [วิทยานิพนธ์]

3.การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม         [วิทยานิพนธ์]

4.การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา               [วิทยานิพนธ์]

5.การสอนคณิตศาสตร์                                  [วิทยานิพนธ์]

6.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา                [วิทยานิพนธ์]

7.พลศึกษา                                                   [วิทยานิพนธ์]

8.วิทยาศาสตร์ศึกษา                                     [วิทยานิพนธ์] / [Dissertations]

9.หลักสูตรและการสอน                                 [วิทยานิพนธ์]

10.อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    [วิทยานิพนธ์]


แหล่งข้อมูลเพื่อการสืบค้น

1. วิทยานิพนธ์ & งานวิจัย


2. หนังสือ (Books)รายชื่อ e-books


3. วารสาร (Journals) / รายชื่อ e-journals / Journal ranking 

4. ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ (Newspapers)


5. ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ


6. โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง


7. โปรแกรมตรวจการลักลอกผลงานวิชาการ


8. ข้อมูลสนับสนุนการตีพิมพ์

9. บริการของสำนักหอสมุด (Library Services)

10. ระเบียบการยืมคืน

11. อื่นๆ

หมายเหตุ:
การเข้าถึงฐานข้อมูลได้เต็มสิทธิ์ที่สำนักหอสมุดบอกรับ นิสิต บุคลากร มก. ต้องเข้าใช้งานผ่าน EZproxy

ref-2019-70