ฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชากา พ.ศ. 2562

dbs-publishing1
ฐานข้อมูลระดับชาติ
ERIC                    [Journal List]
MathSciNet         [Journal List] 
Pubmed               [Journal List]
Scopus                 [Journal List] / [Journal List2]
Web of Science    [Journal List ] / [Journal List2]
JSTOR                   [Journal List]
Project Muse        [Journal List]

ฐานข้อมูลระดับชาติ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI)-วารสารกลุ่ม1 / วารสารกลุ่ม2

More..
Web of Science Collection List Downloads
TCI

หมายเหตุ:
–ฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุด มก. บอกรับ  ได้แก่ Scopus, Web of Science

Web of Science: Expanded Collection

Web of Science : Expanded Collection for Thai Universities

Trial Period: Oct-31 Dec 2019

Time Span : 1945-Present  (เดิม 2001-ปัจจุบัน)
wos-expanded1.jpg

Collection  (เดิม 1, 2, 3, 8)
wos-expanded2

1) Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) –1945-present
2) Social Sciences Citation Index (SSCI) –1945-present
3) Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) –1975-present
4) Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) –1990-present
5) Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) –1990-present
6) Book Citation Index– Science (BKCI-S) –2005-present
7) Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) –2005-present
8) Emerging Sources Citation Index (ESCI) –2015-present

หมายเหตุ
–สกอ. บอกรับฐานข้อมูล ISI Web of Science ปี 2001-ปัจจุบัน และสามารถสืบค้นได้เฉพาะ Collection หมายเลข 1-3 และ 8 เท่านั้น
–เมื่อครบกำหนดระยะเวลาทดลองใช้ จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามที่ สกอ. บอกรับเท่านั้น
–>>User Guide / Tutorial

SciFinder-n@KU

scifinder-n-70SciFinder-n เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของฐานข้อมูล SciFinder ครอบคลุมแหล่งข้อมูลอ้างอิง สารเคมี ปฏิกิริยาเคมี รวมถึงข้อมูลสิทธิบัตรและขั้นตอนการสังเคราะห์ ในสาขาเคมีและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
สำนักหอสมุด มก. เริ่มบอกรับ SciFinder-n ตั้งแต่ ต.ค. 2562 เป็นต้นไป

การเข้าใช้งาน SciFinder-n
–>> เข้าใช้ได้ทั้งในและนอก มก. โดย Login เข้าใช้งานผ่าน EZproxy

1) ผู้ใช้ SciFinder เดิม ซึ่งมี username และ Password อยู่แล้วสามารถใช้รหัสชุดดังกล่าวในการเข้าใช้ SciFinder-n ได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

2) ผู้ใช้ใหม่ สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก ให้ลงทะเบียนผู้ใช้ก่อน
-> คลิกเพื่อลงทะเบียน
-> คู่มือการลงทะเบียน
-> เปรียบเทียบ SciFinder กับ SciFinder-n
-> SciFinderN-Flyer

มีอะไรใหม่ใน SciFinder-n

  • Supports searching in multiple tabs

sf-n-multiple-tabs

  • Full access to PatentPak (annotated full-text patents)

scifinder-n-patent2

  • Access to MethodsNow-Synthesis

methodsnow

  • Ranks searches by relevance

feature4-relevance

  • Saves past searches in “History”

feature5-history

  • Citation mapping

feature6-citation2

การถ่ายโอนข้อมูล Saved Answer Sets และ Keep Me Posted ระหว่าง SciFinder และ SciFinder-n

1. Login เข้า SciFinder-n
2. คลิกที่ Saved
migrate1-saved
3. เลือกรายการบันทึกคำค้นที่ต้องการ
4. คลิก Migrate
migrate2
5. รบบจะแสดงรายการ Saved Answer Sets และ Keep Me Posted จากที่บันทึกไว้ใน SciFinder เวอร์ชั่นเดิม มาแสดงใน SciFinder-n

=>>สืบค้นฐานข้อมูลอื่นๆของห้องสมุด
=>>SciFinder

 

SciFinder update@KU

การสืบค้นฐานข้อมูล SciFinder

1. Login เข้าใช้ฐานข้อมูลผ่าน EZproxy  (ทั้งในและนอก มก.)
ez-20190901
2. เลือกฐานข้อมูล SciFinder
scifinder
3. ผู้ใช้ใหม่ คลิกที่ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้
scifinder-regis-2019
scifinder-regis-2019-2
scifinder-regis-2019-3

4. สำหรับผู้ที่มีบัญชีผู้ใช้ฐานข้อมูลแล้ว คลิกที่ชื่อฐานข้อมูล หรือ Logo เพื่อ Login
scifinder-search-2019
scifinder-search-2019-2
5. หน้าสืบค้น
scifinder-search-2019-2-4
6. หน้าแสดงผลการสืบค้น
scifinder-results-2019
7. การเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม
–คลิกที่ Other Sources
scifinder-ft1

–คลิกที่รายการเชื่อมโยงไปยังเอกสารฉบับเต็ม การเข้าถึงได้หรือไม่ขึ้นอยู่การบอกรับของสำนักหอสมุด
scifinder-ft2.jpg

scifinder-ft3
scifinder-ft4

More…
SciFinder Training

ref-2019-70

eBook Update: Ebsco eBook

สำนักหอสมุด มก. จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จากหลากหลายสำนักพิมพ์ ซึ่งมีรูปแบบและเงือนไขการให้บริการที่แตกต่างกันไป โดยส่วนใหญ่ e-books ที่สำนักหอสมุดจัดหามาให้บริการจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF การดาวน์โหลดไฟล์ e-book มีทั้งแบบดาวน์โหลดได้ทีละบท (Chapter) และแบบดาวน์โหลดทั้งเล่ม ขั้นอยู่กับแต่ละสำนักพิมพ์

สำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการบนแพลทฟอร์มของ Ebscohost (Ebsco eBook Collection) มีรูปแบบและเงื่อนไขการให้บริการที่แต่งต่างออกไป ดังตัวอย่าง

ชื่อเรื่อง : Social Media in Employee Selection and Recruitment : Theory, Practice, and Current Challenges
ebsco2.png
จำนวนผู้เข้าใช้ (Concurrent User ) : ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้
การสั่งพิมพ์/e-mail/Save : ครั้งละไม่เกิน 100 หน้า
รูปแบบของ E-book :
PDF Full Text  คลิกที่ PDF Full Text เพื่ออ่านด้วย Adobe Acrobat Reader  บน Web Browser สามารถสั่งพิมพ์ หรือ บันทึกไฟล์ (Save) ได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน 100 หน้า (ไม่สามารถดาวน์โหลดหนังสือทั้งเล่มในครั้งเดียวได้)
Print
ebsco-pdf-print1
E-mail
ebsco-pdf-email.png
Save
ebsco-pdf-save
EPUB Full Text     รูปแบบของ e-book ที่เหมาะกับการอ่านกับอุปกรณ์ประเภท mobile device ต่างๆ เช่น smartphone, tablet
Full Download      การยืมหนังสือออกจากระบบ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ e-book ทั้งเล่ม เพื่อใช้งานในระบบ Offline ได้นานสูงสุด 365 วัน

ขั้นตอนการยืมหนังสือ
— คลิกที่ Full Download
full-download
–Signin / Create Account
sign-in1
–Sign In เข้าสู่ระบบ โดย
1) ใช้บัญชี Gmail ของสถาบัน เช่น aaa@ku.th หรือ 
2) โดยใช้ Username และ Password ที่สมัครไว้กับ Ebsco หรือ
3) สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ โดยคลิกที่ Create one now
sign-in2
4. หลังจาก Sign In เข้าสู่ระบบแล้ว เลือกระยะการยืมหนังสือ (สูงสุด 365 วัน) แล้วคลิก Download
full-download3
full-download4.png
5. ดูรายการหนังสือที่ยืม ดูที่ My Checkouts
ebsco-checkout1
ebsco-checkout2
6. ไฟล์ที่ดาวน์โหลด สามารถอ่านได้ด้วยโปรแกรม Adobe Digital Edition
ebsco-adobe1
ebsco-adobe2
ตัวอย่าง : ฺBookshelf ที่อ่านด้วย Adobe Digital Edition
ebsco-adobe3
-หนังสือที่ครบกำหนดระยะเวลายืมแล้วจะไม่สามารถเปิดอ่านได้
ebsco-adobe5
การคืนหนังสือก่อนถึงวันกำหนดส่ง
–คลิกขวาที่ชื่อหนังสือ
–Return Borrowed Item
ebsco-adobe4
More..

Ebsco eBook
Adobe Digital Edition
Adobe Digital Edition for mobile
ref-2019-70

KU eBook Collection

KU eBook Collection
แหล่งรวบรวมรายชื่อ eBook ที่สำนักหอสมุดจัดหาตามโครงการ eBook 4Plus โดยจัดหาหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่่างๆ ตามที่อาจารย์ประจำหลักสูตรเสนอแนะ

การเข้าใช้
1. เข้าเว็บสำนักหอสมุด https://lib.ku.ac.th/2019/
2. Login เพื่อเข้าใช้ฐานข้อมูลผ่าน EZproxy
ez-lib1
ez-login.png
3. KU Resources –> KU eBook Collection
ebook collection1
4. Login ด้วยรหัสผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
ebook-login.png
5. สืบค้น
ebook-search.png
6. เลือกรายการจากรายชื่อที่แสดง
ebook-browse.png
7. คลิกที่ไอคอน  PDF เพื่อเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม
7.1 หนังสือจาก 2eBook Digital Library
2ebook
7.2 หนังสือจาก Springer Link
springerlink-ebook.png
7.3 หนังสือจาก Wiley eBook
wiley
7.4 หนังสือ Gale eBook
gale1.png
gale2
7.5 Ebsco eBook
ebsco.png

** โปรแกรมอ่าน e-Books
Adobe Acrobat Reader
Adobe Digital Edition   (สำหรับ Ebsco eBook Download)

EZproxy update@KU

การสืบค้นข้อมูลที่เว็บไซต์สำนักหอสมุด ผ่าน EZproxy

1. เข้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด http://lib.ku.ac.th/
2. คลิกที่ไอคอน EZproxy
ez-lib1
3. ป้อนรหัสผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri account)
4. คลิก Accept ยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน แล้วคลิก Login
ez-20190901
5. เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้น เช่น KU e-Thesis, Science Direct, Scopus เป็นต้น
ez-all.png
6. หากต้องการเลือกกลุ่มของฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้น ไปที่ Databases แล้วเลือก all databases หรือ e-Journal หรือ e-Thesis หรือ ทางเลือกอื่นๆตามต้องการ
ez-lib4-home.png
7. ตัวอย่าง : เลือกสืบค้น  KU e-Thesis คลิกที่ Logo หรือข้อความ Link ชื่อฐานข้อมูล
ez-lib6-thesis
8. เข้าสู่เมนูสืบค้น
ez-lib7-thesis2.png
ez-lib7-thesis3.png
9. กลับไปหน้าหลักคลิกที่สัญลักษณ์ Home หรือต้องการค้นฐานข้อมูลอื่น คลิกที่ Databases แล้วเลือกฐานข้อมูลใหม่ที่ต้องการสืบค้น
ez-lib4-home2
10. คลิกที่ Logout เพื่ออกจากหน้าสืบค้น EZproxy
ez-logout.png

ref-2019-70