ขอเชิญร่วมกิจกรรม Emerald Online Quiz ชิง iPad

สำนักหอสมุด มก. ขอเชิญนิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. ร่วมกิจกรรม Emerald Online Quiz ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 2554 ลุ้นรับของรางวัลต่างๆมากมาย

==> เกี่ยวกับฐานข้อมูล Emerald

Emerald Management เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทและนวัตกรรม การดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐ การจัดการข้อมูลข่าวสารและความรู้ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้และการพัฒนาการ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ การจัดการคุณภาพ การตลาด วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม การปฏิบัติการและการจัดการขนส่งสินค้า การจัดการองค์กร การจัดการและการประเมินผล การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

การเข้าถึง
1) เข้าผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุด
2) เว็บไซต์ของฐานข้อมูล

การสืบค้น

 • ค้นจากชื่อบทความ
  –> เข้าสูเว็บไซต์ฐานข้อมูล
  –> คลิกที่ Advanced Search
  –> พิมพ์ชื่อบทความที่ต้องการสืบค้น เช่น Understanding quality culture
  –>
  คลิกเลือก Content item title จากช่องขวามือ แล้วคลิก Search


ผลการสืบค้น : ข้อมูลจากการสืบค้น ได้แก่
– ข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ (Citation & Abstract) ได้แก่ ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ เลขหน้า
– เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) บางบทความ อาจมี 2 รูปแบบ คือ HTML และ PDF
– รายการเอกสารอ้างอิง (References)

 • ารสืบค้นจากชื่อผู้แต่ง (Author)

==> พิมพ์ชื่อผู้แต่ง เช่น Orapan Khongmalai
==> คลิกเลือก Author จากช่องขวามือของเมนูสืบค้น
==> กำหนดเงื่อนไขการสืบค้นอื่นๆตามต้องการแล้วคลิก Search

ศึกษาเพิ่มเติม
ฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล
คู่มือการสืบค้น
สอบถามเพิ่มเติม

Importing records into Endnote การนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์สู่โปรแกรม Endnote

ตอนที่ 4 ) Emerald into Endnote

การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Emerald ผู้ใช้สามารถถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรมจาก Emerald ไปยังโปรแกรม EndNote ได้โดยตรง ด้วยทางเลือก Direct Export หรือใช้วิธีบันทึกเป็นไฟล์ .txt แล้วจึงนำข้อมูลเข้า โดยการ Import ข้อมูลจาก Emerald ไปใช้งานในโปรแกรม EndNote ก็ได้เช่นกัน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนใน Emerald

1. เข้าสู่ฐานข้อมูล Emerald ที่ http://www.emeraldinsight.com
2. พิมพ์คำค้นในช่อง Search for แล้วคลิก Go
3. คลิกที่ View all…results เพื่อดูผลการสืบค้นทั้งหมด
4. คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมเพื่อเลือกรายการ แล้วคลิก Go
5. ต้องการให้แสดงเฉพาะรายการที่เลือกไว้ คลิกที่ “Mark lists”
6. ในหน้าแสดงรายการ Marked list คลิกที่ Export Options
7. การนำข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม Endnote โดยตรง คลิกที่ Export to Endnote, Reference Manager
8. การนำข้อมูลโดย บันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ .txt แล้วจึง import เข้าสู่โปรแกรม Endnote ภายหลัง
–> คลิกที่ Download file
–> ตั้งชื่อไฟล์ แล้วคลิก Save
9. เปิด Endnote Library ที่ต้องการนำข้อมูลเข้า
10. คลิกที่ File แล้วเลือก Import
11. ที่ Import Data File คลิก Browse แล้วเลือกไฟล์ที่บันทึกจาก Emerald
12. ที่ Import Option เลือก Reference Manager (RIS) แล้วคลิก Import
13. จะปรากฎข้อมูลที่นำเข้า ใน Endnote Library

เพิ่มเติม

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จาก Emerald ( Emerald e-Books Series Collection )

สำนักพิมพ์ Emerald Group Publishing เปิดให้มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา 75 แห่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทดลองใช้ฐานข้อมูลด้านการจัดการ
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 28 สิงหาคม 2552 ประกอบด้วย
1. Emerald Management Extra (EMX) ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มจากวารสารจำนวน 175 ชื่อเรื่อง (title)
2. Emerald eBooks Series Collection ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 

2.1) Business Management & Economic เน้นการบริหารจัดการ ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์

2.2) Social Sciences เน้นสังคมศาสตร์ จิตวิทยาการศึกษาและบรรณารักษศาสตร์

** สำนักหอสมุด มก. บอกรับฐานข้อมูลนี้ในส่วนของวารสารออนไลน์อยู่ก่อนแล้ว โดยนิสิต อาจารย์ และบุคลากร มก. สามารถสืบค้นได้ทั้งวารสารฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลัง และสามารถสืบค้นได้ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและจากภายนอก (ผ่าน VPNส่วนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) สามารถสืบค้นและเรียกอ่านเอกสารฉบับเต็มได้เฉพาะในช่วงทดลองนี้เท่านั้น **

วิธีสืบค้น สามารถสืบค้นได้ทั้งแบบรวดเร็ว(Quick Search), การสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search) และ
แบบไล่เรียงตามลำดับอักษร (Browse)
เอกสารฉบับเต็ม รูปแบบของเอกสารฉบับเต็มมีทั้งแบบ HTML และ PDF
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 222, 144, 145
E-mail : libsps@ku.ac.th