บทความเกี่ยวกับ Data Science, Big Data

บทความเกี่ยวกับ Data Science, Big Data

A Business Approach to Data Driven Science – A Study (EBSCO)

A Music Identification System Based on Audio Fingerprint (IEEE)

Advancing library cyberinfrastructure for big data sharing and reuse. (EBSCO)

An evolutionary fuzzy rule-based system applied to real-world Big Data – the GEO-CRADLE and LUCAS soil spectral libraries (IEEE)

Sentiment Knowledge Discovery in Twitter Using CoreNLP Library (IEEE)

Big Data: An Introduction. (EBSCO)

Big Data: An Institutional Perspective on Opportunities and Challenges (EconLit with Full-text)

Big Data and Data Science: Opportunities and Challenges of iSchools. (Sciendo)

Big Data and Libraries: Identifying Themes in the Literature (Taylor&Francis)

Big Data and Machine Learning—Strategies for Driving This Bus: A Summary of the 2016 Intersociety Summer Conference (ScienceDirect)

Big Data Industry: Implication for the Library and Information Sciences. (EBSCO)

Big data methods in the social sciences. (Science Direct)

Big data science: A literature review of nursing research exemplars. (Science Direct)

Big Data Tools in Processing Information from Open Sources. (IEEE)

(Big) Data in Library and Information Science: A Brief Overview of Some Important Problem Areas (DiVA)

Big Metadata, Smart Metadata, and Metadata Capital: Toward Greater Synergy Between Data Science and Metadata

BUILDING AN UNDERGRADUATE COURSE IN DATA-DRIVEN METHODOLOGIES. (EBSCO)

Building the biomedical data science workforce. (EBSCO)

Data, DIKW, Big Data and Data Science. (Science Direct)

Data Mining Library for Big Data Processing Platforms: A Case Study-Sparkling Water Platform (IEEE)

Data quality for data science, predictive analytics, and big data in supply chain management: An introduction to the problem and suggestions for research and applications (Science Direct)

Data science in education: Big data and learning analytics. (Wiley)

Data Science in Open-Access Research on-Line Resources (IEEE)

Data Science in Libraries (EBSCO)

Data (with Big Data and Database Semantics).(EBSCO)

Discussion on university library service pattern in big data Era (IEEE)

Information Service Research and Development of Digital Library in the Era of Big Data (IEEE)

Intelligent services for Big Data science (ScienceDirect)

Librarians and data curator, creator, or both? Curator librarian creator. (EBSCO)

Making Sense of Big Data: A Facet Analysis Approach. (EBSCO)

Preparing Undergraduate Students Majoring in Computer Science and Mathematics with Data Science Perspectives and Awareness in the Age of Big Data (Science Direct)

Problems and Changes in Digital Libraries in the Age of Big Data From the Perspective of User Services (Science Direct)

Realizing the Potential of Data Science. (EBSCO)

Regression, Critical Thinking, and the Valuation Problem Today.(EBSCO)

Research data management in the age of big data: Roles and opportunities for librarians.(EBSCO)

Research on the Application of Big Data in Academic Libraries (IEEE)

Research on the key technology of big data service in university library (IEEE)

The Rise of Big Data in Oncology (ScienceDirect)

Selective and Recurring Re-computation of Big Data Analytics Tasks: Insights from a Genomics Case Study (Science Direct)

Sentiment Knowledge Discovery in Twitter Using CoreNLP Library (IEEE)

Servicing New and Novel Forms of Data: Opportunities for Social Science.

Twister:Net – Communication Library for Big Data Processing in HPC and Cloud Environments(IEEE)

Utilising Semantically Rich Big Data to Enhance Book Recommendation Engines (IEEE)

qr-bigdb-article-up

More…

=> ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
=> เงื่อนไขการเข้าใช้ฐานข้อมูล
==> การสืบค้นฐานข้อมูลจากนอกเครือข่าย มก.

**การเข้าใช้ฐานข้อมูล สามารถเข้าใช้ได้ในเครือข่าย มก. หรือ ผ่านโปรแกรม VPN หรือ EZproxy
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. 0 2942 8616 ต่อ 123; Line @kulibrary

 

E-book เกี่ยวกับ Data Science, Big Data

dat-sci-ebooks

Analytics: The Agile Way (Wiley)

The Analytic Hospitality Executive: Implementing Data Analytics in Hotels and Casinos (Wiley)

Analytics and Dynamic Customer Strategy: Big Profits from Big Data (Wiley)

Analytics for Insurance: The Real Business of Big Data (Wiley)

Analytics in a Big Data World: The Essential Guide to Data Science and its Applications (Wiley)

Beyond Basic Statistics: Tips, Tricks, and Techniques Every Data Analyst Should Know (Wiley)

Big Data, Big Analytics: Emerging Business Intelligence and Analytic Trends for Today’s Businesses (Wiley)

Big Data, Data Mining, and Machine Learning: Value Creation for Business Leaders and Practitioners (Wiley)

Big Data Analytics in the Social and Ubiquitous Context (Springer Link)

Big Data Analytics: Turning Big Data into Big Money (Wiley)

Big Data and Differential Privacy: Analysis Strategies for Railway Track Engineering (Wiley)

Big Data for Insurance Companies (Wiley)

Big Data in Practice: How 45 Successful Companies Used Big Data Analytics to Deliver Extraordinary Results (Wiley)

Business Analytics for Managers (SpringerLink)

Cognitive Computing and Big Data Analytics (Wiley)

Cyber‐Risk Informatics: Engineering Evaluation with Data Science (Wiley)

Data as a Service: A Framework for Providing Reusable Enterprise Data Services (Wiley)

DATA DRIVEN: How Performance Analytics Delivers Extraordinary Sales Results (Wiley)

The Data Industry: The Business and Economics of Information and Big Data (Wiley)

Data Science & Big Data Analytics: Discovering, Analyzing, Visualizing and Presenting Data (Wiley)

The Data Science Handbook (Wiley)

Data Science & Big Data Analytics: Discovering, Analyzing, Visualizing and Presenting Data (Wiley)

Data Science and Big Data Computing : frameworks and methodologies (SpringerLink)

Exploration and Analysis of DNA Microarray and Protein Array Data (Wiley)

Fish4Knowledge: Collecting and Analyzing Massive Coral Reef Fish Video Data (Springer Link)

Forensic Analytics: Methods and Techniques for Forensic Accounting Investigations (Wiley)

Fraud and Fraud Detection: A Data Analytics Approach (Wiley)

Fraud Data Analytics Methodology: The fraud scenario approach to uncovering fraud in core business systems (Wiley)

Fraud Analytics Using Descriptive, Predictive, and Social Network Techniques: A Guide to Data Science for Fraud Detection (Wiley)

Harness Oil and Gas Big Data with Analytics (Wiley)

Handbook of Data Intensive Computing (SpringerLink)

Information Quality: The Potential of Data and Analytics to Generate Knowledge (Wiley)

Internet of Things and Data Analytics Handbook (Wiley)

Monetising Data: How to Uplift Your Business (Wiley)

Pacific CRYSTAL Centre for Science, Mathematics, and Technology Literacy: Lessons Learned (Springer Link)

People Analytics in the Era of Big Data: Changing the Way You Attract, Acquire, Develop, and Retain Talent (Wiley)

Python® for R Users: A Data Science Approach (Wiley)

Retail Analytics: The Secret Weapon (Wiley)

Smart Grid using Big Data Analytics: A Random Matrix Theory Approach (Wiley)

Social Network Data Analytics (Springer Link)

Too Big to Ignore: The Business Case for Big Data (Wiley)

Unstructured Data Analytics: How to Improve Customer Acquisition, Customer Retention, and Fraud Detection and Prevention (Wiley)

qr-data-sci

=> ฐานข้อมูล E-books
=> เงื่อนไขการเข้าใช้ฐานข้อมูล
==> การสืบค้นฐานข้อมูลจากนอกเครือข่าย มก.

หมายเหตุ:
**ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป สำนักหอสมุดกำหนดให้การเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกฐาน ต้องเข้าใช้งานผ่าน EZproxy จึงจะสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ตามเงื่อนไขที่ห้องสมุดบอกรับ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. 0 2942 8616 ต่อ 123, 218; Line @kulibrary