การยืมระหว่างห้องสมุดภายในประเทศ (EDS Publication Sharing)

การยืมระหว่างห้องสมุดภายในประเทศ

1. เข้าสู่เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://lib.ku.ac.th  คลิกที่ KU+ Search Other Thai Libraries

ค้นหาหนังสือที่ต้องการ ตัวอย่างค้นหาหนังสือชื่อ โภชนาการและการกำหนดอาหารในโรคมะเร็ง
ill-ext1
2. ที่หน้าแสดงผลการสืบค้น คลิกที่  Inter library loan Request  เพื่อทำรายการขอยืมระหว่างห้องสมุด
ตัวอย่าง  หนังสือมีให้บริการที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ill-ext2
3. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม แล้วคลิก ตกลง
ill-ext3
4. ระบบจะส่งข้อความทาง e-mail ไปยังผู้ขอยืม และบรรณารักษ์บริการยืมระหว่างห้องสมุด

5. บรรณารักษ์จะแจ้งทางโทรศัพท์ เมื่อได้รับหนังสือที่ขอยืม โดยการยืมระหว่างห้องสมุดสามารถยืมได้ 1 เดือน และไม่สามารถยืมต่อได้

** สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการยืมระหว่างห้องสมุดได้ที่ คุณสมใจ โทร 0 2942 8616  ต่อ 217

Advertisements