Ebsco Databases

ปัจจุบันสำนักหอสมุด มก. บอกรับฐานข้อมูลของบริษัท Ebsco หลายสาขาวิชาและหลายฐานข้อมูล ได้แก่
Academic Search Complete , Audiobook Collection (EBSCOhost),  Business Source Complete , EBSCO eBook Collection (เดิม NetLibrary) , EconLit™ with Full Text, Environment Complete , Food Science Source และ H.W. Wilson databases ซึ่งสามารถสืบค้นได้จาก Platform เดียวกัน ดังตัวอย่าง

การสืบค้นฐานข้อมูล Academic Search Complete

search1

1) สืบค้นด้วย Keyword
2) การสืบค้นด้วยทางเลือกอื่นๆ เช่น ชื่อวารสาร (Publication) หัวเรื่อง (Subject)  เป็นต้น
3) การจัดการแสดงผลในหน้าสืบค้น

การแสดงผลการสืบค้น
results

1) รายการบรรณานุกรมของเอกสาร
2) การจำกัดผลการสืบค้น เช่น ปีพิมพ์ ชนิดของเอกสาร เป็นต้น
3) คลิกที่แว่นขยายเพื่อให้แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ คลิกที่ + เพื่อเลือกรายการ
4) การจัดการผลการสืบค้น เช่น การจัดเรียง จำนวนข้อมูลที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า

การดูข้อมูลที่เลือกไว้results2
1) คลิกที่ Folder เพื่อดูรายการเอกสารที่เลือกไว้
2) การจัดการข้อมูลที่เลือกไว้ ได้แก่ การสั่งพิมพ์ ส่งอีเมล์ ส่งรายการบรรณานุกรม ไปยังโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม เช่น Endnote เป็นต้น

การเปลี่ยนไปสืบค้นฐานข้อมูลอื่น
เนื่องจากสำนักหอสมุดบอกรับฐานข้อมูลจาก Ebscohost หลายฐานข้อมูล ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนไปสืบค้นฐานข้อมูลอื่น โดยยังอยู่บน Platform เดียวกัน โดย

– คลิกที่ Choose Databases
change1
เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้นแล้วคลิก OK
change2
รูปแบบของเอกสารฉบับเต็ม
PDF
pdf
HTML
html

New trial databases from EbscoHost

บริษัท Ebscohost เปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูลในสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มเติมจำนวน 3 ฐานข้อมูล โดยนิสิต อาจารย์และบุคลากร มก. สามารถใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียดฐานข้อมูลดังนี้

Humanities Source มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนทางวิชาการและงานที่มีความคิดสร้างสรรค์จากทั่วโลก ครอบคลุมข้อมูลสาขามนุษยศาสตร์มากที่สุด รวมถึงบทความ สารคดี บทสัมภาษณ์ การประกาศข่าวมรณกรรม บรรณานุกรม ผลงานต้นฉบับของนิยายวิจารณ์หนังสือและบทวิจารณ์บัลเล่ต์ หลักสูตรการเต้นรำ, ภาพเคลื่อนไหว, ละครเพลง โอเปร่า ละครเวทีและอื่น ๆ อีกมากมาย

SocINDEX with Full Text เป็นฐานที่มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาสังคมวิทยาและทุกสาขาวิชาย่อยที่เกี่ยวข้อง นอกจากให้ข้อมูลวารสารข้อความฉบับเต็มแล้ว ยังมีข้อมูลบรรณานุกรมย้อนหลังไปถึงปีค.ศ.1895 และโปรไฟล์ของผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยข้อมูลผู้เขียนเกือบ 26,000 โปรไฟล์ ครอบคลุมผู้เขียนในฐานข้อมูลที่ถูกอ้างอิงมากที่สุดและค้นหาบ่อยที่สุด รายละเอียดของผู้เขียนแต่ละคนมีข้อมูลชีวประวัติและข้อมูลบรรณานุกรมซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลของผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ ข้อมูลผู้เขียนทั้งหมดมีการอัพเดทอยู่เป็นประจำ

SPORTDiscus WITH FULLTEXT  ฐานข้อมูลนี้ครอบคลุมวารสารทางด้านกีฬา และเวชศาสตร์การกีฬา ให้ข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 600 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังตั้งต่ปี 1985  ครอบคลุมสาขาวิชาด้านกีฬา, สมรรถภาพของร่างกาย, การออกกำลังกาย, เวชศาสตร์การกีฬา,วิทยาศาสตร์การกีฬา,พลศึกษา, กายภาพ, การสอน, การฝึกอบรม, งานบริหารด้านกีฬา, การปฏิบัติหน้าที่, กฎหมายการกีฬาและการออกกฎหมาย, กีฬาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย, กีฬาคนพิการ, การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและการจัดการ, กีฬาภายในโรงเรียน, สุขศึกษา, สุขภาพ, ชีวกลศาสตร์, การฟื้นฟูป้องกันการบาดเจ็บ, กายภาพบำบัดโภชนาการ, สรีรวิทยา, จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกายการพักผ่อนหย่อนใจ, การศึกษาเพื่อการพักผ่อน ท่องเที่ยว เพื่อสุขภาพ อาชีวอนามัยและสาธารณสุขศาสตร์

==> การสืบค้นนอก มก.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 144; e-mail: lib_services @ku.ac.th

NetLibrary E-books Update


NetLibrary E-Books
จะย้ายไปให้บริการบนแพลทฟอร์มของ Ebscohost ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554
เป็นต้นไป ซึ่งผู้ใช้บริการ มก. จะสามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยเมื่อเข้าสู่หน้าจอสืบค้นฐานข้อมูลของ Ebsco แล้ว  จะสามารถสืบค้นฐานข้อมูลของ EbscoHost ทั้งที่ สกอ. บอกรับและที่ห้องสมุดบอกรับ รวมถึง E-books จาก NetLibrary ที่จะย้ายมาให้บริการบนแพลทฟอร์มเดียวกัน ซึ่งฐานข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการชาว มก. สามารถสืบค้นได้บน Ebscohost Platform ได้แก่ Academic Search Complete , Business Source Complete, Computer & Applied Science Complete , Education Research Complete และ NetLibrary E-Books (เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป)

  • หน้าเว็บเดิมของ NetLibrary

  • NetLibrary E-Books บน Ebscohost Platform

    สอบถามเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก.
    โทร. 0 2942 8616 ต่อ 227, 123 หรือ lib_services@ku.ac.th

What’s new in Ebscohost databases มีอะไรใหม่เมื่อค้นฐานข้อมูลของ Ebsco

ฐานข้อมูลจากบริษัท Ebsco ที่ผู้ใช้บริการห้องสมุด มก. สามารถใช้บริการได้นั้น มีทั้งที่ สกอ. บอกรับและที่สำนักหอสมุดบอกรับ ได้แก่Academic Search Complete, Academic Search  Elite, AcademicSearch Premier (Trial), Business Source Complete, EconLit with Full-text (Trial)และ Education Research Complete โดยทุกฐานข้อมูลสามารถสืบได้บน Platform เดียวกันโดยล่าสุดมีการเพิ่มเติมเทคนิคการสืบค้นและเพิ่มเครื่องมือหลายๆอย่างที่ช่วยให้การสืบค้นและการใช้ข้อมูลมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นดังนี้
1. Autocomplete keyword ช่วยให้การค้นรวดเร็วขึ้น เช่น เมื่อพิมพ์คำ “global” จะปรากฎดัชนีคำค้นอื่นๆ
ทำให้สามารถคลิกเลือกคำค้นได้ โดยไม่ต้องพิมพ์จนจบคำค้น
2. Preview วาง mouse ที่สัญลักษณ์รูปแว่นขยาย จะปรากฎข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อของบทความ
3. Cite : เครื่องมือช่วยเขียนบรรณานุกรม เมื่อคลิกที่ Cite ระบบจะข้อมูลบรรณานุกรมของบทความนั้นๆ ในรูปแบบการเขียน
บรรณานุกรมต่างๆ (Citation style) เช่น AMA, APA, Chicago เป็นต้น
4. Full Text Translation Service บทความที่มีเนื้อเต็มในรูป HTML เมื่อคลิกที่ Translate จะพบเครื่องมือช่วยแปลเอกสารให้เลือกถึง 33 ภาษา ซึ่งในจำนวนนี้สามารถเลือกให้แปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้  

–>คลิกที่ Choose language เพื่อเลือกภาษา แล้วคลิก Translate

–> ข้อความภาษาไทยที่แปลแล้ว
5. Text-to-Speech ในบทความฉบับเต็มแบบ HTML นอกจากสามารถแปลเป็นภาษาต่างๆได้แล้ว ยังมีเครื่องมือ
ในการใช้งานอีกอย่างที่เพิ่มมาใหม่ คือมีเสียงอ่าน โดย
–> เลือกสำเนียงภาษาที่ต้องการฟัง ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ คือ อเมริกัน อังกฤษ และออสเตรเลีย
–> เลือกระดับความเร็วในการอ่าน (Slow reading speed, Medium reading speed, Fast reading speed)
แล้วคลิก Listen
More…
Search help
Ebsco Support Center