EDS – Ebsco Discovery Service :เครื่องมือช่วยสืบค้นฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ 13 ฐานในครั้งเดียว

EDS – Ebsco Discovery Service เครื่องมือช่วยสืบค้นฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ 13 ฐานในครั้งเดียว
ระยะเวลาทดลองใช้ก.ค. – ธ.ค. 2555

การสืบค้น
1) พิมพ์คำค้นในช่องสืบค้น แล้วคลิก Search


2) กำหนดเงื่อนไขการสืบค้นเพิ่มเติมที่ “Refine search” เช่น ระบุประเภทเอกสาร ปีพิมพ์ สาขาวิชา เป็นต้น

3) เอกสารฉบับเต็ม : PDF Full-text :  ผลการสืบค้นที่ปรากฎลิงค์ PDF Full-Text หมายถึง บทความรายการนั้นมีเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูลของ Ebsco สามารถคลิกที่ PDF เพื่ออ่านฉบับเต็มของบทความนั้นๆได้ทันที

4) รายการที่ไม่มีเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูลของ Ebsco จะปรากฎลิงค์เชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลที่ให้บริการบทความนั้น เช่น SpringerLink, Science Direct เป็นต้น

5) จากการเชื่อมโยงดังกล่าว หากเป็นวารสารที่หน่วยงานบอกรับจึงจะสามรถอ่านเอกสารฉบับเต็มจากแหล่งข้อมูลนั้นๆได้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227 หรือ

More…

ThaiLIS

EDS (ppt)

Summon : เครื่องมือช่วยสืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่งในครั้งเดียว


สำนักหอสมุด ขอเชิญทดลองใช้ Summon เทคโนโลยีบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้ระบบ Web–scale discovery ในการเชื่อมโยงแสดงรายการทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สืบค้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในช่วงทดลองนี้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นฐานข้อมูลทั้งที่ สกอ.บอกรับและสำนักหอสมุดบอกรับ รวมถึงฐานข้อมูลที่ให้บริการฟรีได้พร้อมกันมากกว่า 20ฐานข้อมูล จากการสืบค้นเพียงครั้งเดียว โดยสามารถทดลองใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2555

ตัวอย่างการสืบค้น

1. Basic Search พิมพ์คำค้นในช่องสืบค้นแล้วคลิก Search

2. Advanced Search พิมพ์คำสืบค้น กำหนดเงื่อนการสืบค้นเพิ่มเติม เช่น ชื่อวารสาร ปีพิมพ์ แล้วคลิก Search

3. Search Results : ผลการสืบค้น

– Refine Your Search : กำหนดขอบเขตของการสืบค้นเพิ่มเติม เช่น เลือกประเภทของเอกสาร  ปีพิมพ์ ภาษาของเอกสาร
Full-Text Online : คลิกที่ Full-Text Online เพื่อเชื่อมโยงไปยังเอกสารฉบับเติม– จากตัวอย่าง เมื่อคลิกที่ Full-Text Online จะปรากฎข้อความให้คลิกต่อไปยัง บทความฉบับเต็มจากฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องสมุดบอกรับ

– คลิกที่ Article เพื่ออ่านบทความฉบับเต็ม

สอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0 2942 8616  ต่อ 123, 227  หรือ