EBSCO Discovery Service บริการใหม่ของสำนักหอสมุด มก.

EDS Logo-2017-40EBSCO Discovery Service บริการใหม่ของสำนักหอสมุด มก.

สำนักหอสมุด มก. บอกรับระบบสืบค้นแบบ Single Search: EBSCO Discovery Service (EDS) เพิ่มเติมจากระบบสืบค้น Worldshare Discovery Service ของ OCLC ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

EDS
เป็นเครื่องมือช่วยในการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศจากทุกแหล่งที่ห้องสมุดมีให้บริการ ด้วยการสืบค้นเพียงครั้งเดียว ได้แก่ ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (Library Catalog) ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) ทั้งที่สำนักหอสมุดบอกรับ และที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับ นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network = PULINET) 13 สถาบัน และห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลางอีก 4 สถาบัน  และผู้ใช้สามารถกรอกแบบฟอร์มขอยืมหนังสือจากห้องสมุดดังกล่าวได้ผ่านระบบสืบค้น EDS นี้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ห้องสมุด

ช่องทางการสืบค้น

1. จากช่องสืบค้น EDS บนเว็บไซต์สำนักหอสมุด เมื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตในเครือข่ายนนทรี หรือสืบค้นผ่านโปรแกรม VPN

eds-lib1

2. สืบค้นผ่านโปรแกรม EZproxy เมื่ออยู่นอก มก.
eds-ezproxy2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227

Link:
– ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network = PULINET)
รายชื่อห้องสมุดในกลุ่ม PULINET+4
– ห้องสมุดเครือข่าย OCLC 5 สถาบัน (Thai Libraries Consortium)

 

EDS – Ebsco Discovery Service :เครื่องมือช่วยสืบค้นฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ 13 ฐานในครั้งเดียว

EDS – Ebsco Discovery Service เครื่องมือช่วยสืบค้นฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ 13 ฐานในครั้งเดียว
ระยะเวลาทดลองใช้ก.ค. – ธ.ค. 2555

การสืบค้น
1) พิมพ์คำค้นในช่องสืบค้น แล้วคลิก Search


2) กำหนดเงื่อนไขการสืบค้นเพิ่มเติมที่ “Refine search” เช่น ระบุประเภทเอกสาร ปีพิมพ์ สาขาวิชา เป็นต้น

3) เอกสารฉบับเต็ม : PDF Full-text :  ผลการสืบค้นที่ปรากฎลิงค์ PDF Full-Text หมายถึง บทความรายการนั้นมีเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูลของ Ebsco สามารถคลิกที่ PDF เพื่ออ่านฉบับเต็มของบทความนั้นๆได้ทันที

4) รายการที่ไม่มีเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูลของ Ebsco จะปรากฎลิงค์เชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลที่ให้บริการบทความนั้น เช่น SpringerLink, Science Direct เป็นต้น

5) จากการเชื่อมโยงดังกล่าว หากเป็นวารสารที่หน่วยงานบอกรับจึงจะสามรถอ่านเอกสารฉบับเต็มจากแหล่งข้อมูลนั้นๆได้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227 หรือ

More…

ThaiLIS

EDS (ppt)