Taylor & Francis eBooks

Taylor & Francis eBooks ประกอบด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis ครอบคลุมเนื้อหาสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน้าหลัก
taylor-search

หน้าแสดงผลการสืบค้น
หลังจากป้อนคำค้น ผลการสืบค้นที่ได้่อาจมีทั้งรายการหนังสือที่ห้องสมุดซื้อและไม่ซื้อ ในขั้นตอนนี้สามารถเจาะจงให้แสดงผลการค้นเฉพาะรายการหนังสือที่ห้องสมุดซื้อและมีสิทธิ์เข้าถึงเอกสารฉบับได้เท่านั้น โดยคลิกที่ “Show content I have access to”
taylor-results

รายการที่สามารถดูเอกสารฉบับเต็มได้ สังเกตุได้จากสัญลักษณ์ เครื่องหมายถูกสีเขียว
taylor-results2

การจำกัดผลการสืบค้น  เลือกจำกัดการสืบค้นได้จากคอลัมน์ด้านซ้ายมือ ได้แก่
Subject เลือกเจาะจงสาขาวิชา
limit-subject
Publication Date ระบุช่วงปีพิมพ์ของเอกสาร
limit-year
Author  เลือกจากชื่อผู้แต่ง
limit-author
การอ่านเนื้อหาเต็มของหนังสือ
fulltext
1) ดาวน์โหลดหนังสือทั้งเล่ม (ไฟล์ PDF)
2) อ่านหนังสือทั้งเล่มแบบออนไน์

หากไม่ต้องการเนื้อหาทั้งเล่มสามารถเลือกอ่านและดาวน์โหลดเฉพาะบทที่ต้องการได้
contents

–> รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
–> การสืบค้นฐานข้อมูลเมื่ออยู่นอก มก.

Taylor & Francis eBooks

taylor-E-books_LOGOฐานข้อมูลTaylor & Francis eBooks

สำนักหอสมุด มก. บอกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis จำนวน 14 ชื่อเรื่อง ประกอบด้วยเนื้อหาสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังรายชื่อต่อไปนี้

 1.  Classical Vaisesika in Indian Philosophy
 2. Coastal Erosion and Protection in Europe
 3. Complexity Theory and the Social Sciences
 4. Digital Interactions in Developing Countries
 5. Early Buddhist Metaphysics
 6. Gambling, the State and Society in Thailand, c.1800-1945
 7. Globalization and Development
 8. Managerial Cultures
 9. Poverty and Social Exclusion
 10. South Asian Religions
 11. The Biopic in Contemporary Film Culture
 12. The Paradigm of International Social Development
 13. The Universal Social Safety-Net and the Attack on World Poverty
 14. Workforce Development and Skill Formation in Asia

สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227  หรือ lib_services @ku.ac.th 

More…
– การเข้าใช้ต้องอยู่ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– กรณีอยู่นอก มก. ต้องเข้าใช้โดยผ่านโปรแกรม VPN