Environmental Science

แหล่งข้อมูลสาขาสิ่งแวดล้อม

วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : หลักสูตรมหาบัณฑิต
1. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                        [ วิทยานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์เรียงตามปี / Theses ]
2. เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม    [ วิทยานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์เรียงตามปี / Theses ]

วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
1. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                        [ วิทยานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์เรียงตามปี / Dissertations ]
2. เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม    [ วิทยานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์เรียงตามปี ]

วิทยานิพนธ์

1. วิทยานิพนธ์ มก.  สืบค้นได้จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (KU Library Catalog)  เอกสารฉบับเต็มสามารถดาวน์โหลดได้ โดยเข้าใช้งานผ่านโปรแกรม EZproxy )

ตัวอย่างการสืบค้น

1.1 สืบค้นด้วยผู้แต่ง (Author ) โดยระบุชื่อผู้เขียนผลงาน เช่น ปาหนัน นุรัญชา

1.2 สืบค้นด้วยผู้แต่ง (Author) โดยระบุเป็นสาขาวิชา เช่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Kasetsart University. Department of Environmental Science

1.3  สืบค้นด้วยผู้แต่ง (Author) โดยระบุเป็นชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เช่น อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร เป็นต้น

1.4 สืบค้นด้วยชื่อเรื่อง เช่น การพัฒนาจุดจอดแล้วจรสำหรับประเทศไทย

1.5 สืบค้นด้วยหัวเรื่อง โดยเจาะจงสาขาวิชาที่ต้องการ เช่น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ — วิทยานิพนธ์. ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

Kasetsart University — Dissertations. Ph.D. (Environmental Science) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ — วิทยานิพนธ์. วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

Kasetsart University — Theses. M.S. (Environmental Science)

1.6 สืบค้นด้วยหัวเรื่อง แล้วเลือกประเทภเอกสาร (Material Type) เป็น Thesis

==> ตัวอย่าง :

  • สืบค้นด้วยหัวเรื่อง ขยะ
  • ในหน้าแสดงผลการสืบค้น คลิกที่ Limit/Sort Search
  • ที่ Material Type เลือกเป็น Thesis แล้วคลิก Submit thesis
  • คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อดูรายละเอียด หรือ คลิกที่ Digital Media เพื่ออ่านเอกสารฉบับเต็ม

thesis2.png

2. วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัย/สถาบันอื่น
2.1 สืบค้นจากฐานข้อมูล ThaiLIS
2.2 สืบค้นจากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดของแต่ละสถาบันโดยตรง

3. วิทยานิพนธ์ต่างประเทศ
3.1  ProQuest Dissertations & Theses: Full Text
3.2  EBSCO Open Dissertations

 

4. บทความวารสาร 

4.1 บทความวารสารภาษาไทย สืบค้นจากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด มก.

ตัวอย่าง
:

opac-su1.png

  • ที่ Material Type เลือกเป็น Article แล้ว  Submit

article

  • คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อดูรายละเอียดของบทความ
  • ดูข้อมูลในช่อง วารสาร (Journal) เพื่อใช้ตามตัวเล่มว่ามีที่ห้องสมุดใดบ้าง

article2

  • คลิกที่ชื่อวารสาร เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับวารสารชื่อนั้นๆ เช่น วารสาร ส่งเสริมเทคโนโลยี

article3

  •  เมื่อคลิกที่ Latest Received จะให้ข้อมูลว่าห้องสมุดมีวารสารชื่อนั้นๆในปีที่ ฉบับที่ใดบ้าง

article4

4.2 บทความภาษาต่างประเทศ สืบค้นจากฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals) ได้แก่

5. หนังสือ

6. หนังสือพิมพ์


7. Single Search
(สืบค้นข้อมูลทั้งฉบับพิมพ์และฐานข้อมูลทุกฐานพร้อมกัน)


8. เครื่องมือช่วยค้น

8.1 Ebsco Full-Text Finder เครื่องมือตรวจสอบรายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดบอกรับ
ในฐานข้อมูลออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลนั้นๆได้ หากวารสารนั้นๆอยู่ในฐานข้อมูลของบริษัท Ebsco สามารถสืบค้นลงไปถึงระดับบทความได้
FT-finder

8.2 Journallink เครื่องมือช่วยสืบค้นว่าวารสารที่ต้องการ มีห้องสมุดใดบอกรับบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลในการขอใช้บริการต่อไป

8.3 TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) แหล่งตรวจสอบค่า Impact Factor วารสารไทย

9. บริการของสำนักหอสมุด

10. โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม (Bibliography Manager)

11. โปรแกรมตรวจการลักลอกผลงานวิชาการ


More :

สืบค้นฐานข้อมูลทั้งหมด