EZproxy

ez-ku-trial
สำนักหอสมุดขยายเวลาทดลองใช้บริการ EZproxy

สำนักหอสมุด มก. เปิดให้ทดลองใช้ EZproxy มาตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 2559 และจะขยายเวลาทดลองใช้ไปจนถึงวันที่ 29  มีนาคม 2559 ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ทดลองใช้ในการตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงระบบต่อไป

ขั้นตอนการใช้ EZproxy

1.เข้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด : http://www.lib.ku.ac.th

2.คลิกเมนู ฐานข้อมูล

2.1 กรณีใช้งานอินเตอร์เน็ตในเครือข่าย มก. หรือเชื่อมต่อโปรแกรม VPN แล้ว สามารถเลือกกลุ่มรายการฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้น เช่น ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ แล้วเข้าสู่ฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้นได้ทันที
dbs-ku

2.2 กรณีเข้าใช้งานจากนอก มก. และไม่ได้เชื่อต่อโปรแกรม VPN ให้คลิกที่ “ใช้ EZproxy เพื่อเข้าฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่าย”

dbs-ez
==>Login โดยใช้รหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account)
ez-login
==>เลือกสืบค้นฐานข้อมูลต่างๆ ตามต้องการ
ez-dbs-list

EZproxy Q & A

การใช้งาน EZproxy
 EZproxy เป็นโปรแกรมช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดบอกรับเมื่ออยู่นอก มก. โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

ใครสามารถใช้ EZproxy ได้? 
–> นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. (ปัจจุบัน)

การเข้าใช้

–> เข้าใช้โดยใช้รหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account)

จะใช้ EZproxy ในกรณีไหน?
–> เมื่อต้องการสืบค้นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดบอกรับแต่อยู่นอก มก. และไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม VPN

เป็นศิษย์เก่า มก. สามารถใช้ EZproxy ได้หรือไม่?
–> การใช้ EZproxy ให้สิทธิ์เฉพาะนิสิต อาจารย์และบุคลากร มก. ในปัจจุบันเท่านั้น

เป็นบุคคลภายนอกแต่ต้องการใช้บริการฐานข้อมูลต้องทำอย่างไร?
–> สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หรือ ห้องบริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย ตามเวลาทำการของห้องสมุด

หมายเหตุ :    สำนักหอสมุด เริ่มบอกรับ EZproxy ตั้งแต่ เม.ย. 2559
หมายเหตุ 2 : ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป การสืบค้นทุกฐานข้อมูลนอกเครือข่ายสำนักหอสมุด ผู้ใช้บริการต้อง Login เพื่อเข้าใช้ฐานข้อมูลผ่านโปรแกรม EZproxy แม้ว่าจะติดตั้งและเชื่อมต่อ VPN แล้วก็ตาม

Links…
EZproxy Update (21 Aug 2019)
Searching update@KU Library: EDS through EZproxy

–> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2942-8616 ต่อ 123, 218; อีเมล lib_services @ku.ac.th

Updated: 6 Nov 2019