ค่า Impact Factor วารสารไทย : KU Journal

ชื่อวารสาร Kasetsart Journal (Natural Science)
ISSN 0075-5192
URL http://kasetsartjournal.ku.ac.th
ค่า Impact Factor เฉลี่ย ระหว่างปี 2548-2550 0.034

**ดูค่า Impact Factor ย้อนหลัง

พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550
Total Cites (การอ้างอิงทั้งหมด) 27 29 38
Total Articles (บทความทั้งหมด) 57 110 88
Impact Factors 0.034 0.034 0.035
Immediacy Index 0.018 0.009 0.023
Cited Half-life 6.8 4.1 8.3

ที่มา :
Thai Journal Citation Index Center
TCI (New site)

Updated: Nov 2019

Highly Cited Journals in the Chemical & Related Sciences from ACS Publications