ForeignLanguage

หลักสูตร

1. ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์), ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
Master of Arts (Applied Linguistics), M.A. (Applied Linguistics)

2. ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ),
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ)
Master of Arts (English for Specific Purposes), M.A. (English for Specific Purposes)

แหล่งข้อมูลเพื่อการสืบค้น

1. วิทยานิพนธ์ /ปัญหาพิเศษ/ งานวิจัย

2. หนังสือ

3. วารสาร (ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์)

4. หนังสือพิมพ์

5. ฐานข้อมูลเพื่อการเรียน / ทดสอบภาษาอังกฤษ

6. บริการของสำนักหอสมุด

7. Single Search เครื่องมือสืบค้นฐานข้อมูลจากหลสยๆแหล่งในครั้งเดียว

8. อื่นๆ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s