iQNewsClip


iqnewsclip-logo
iQNewsClip : บริการคลิปปิ้งข่าวออนไลน์

เนื้อหา: เป็นบริการคลิปปิ้งข่าวออนไลน์ โดยตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวนมากกว่า 36 ฉบับ สืบค้นย้อนหลังได้ถึงมิถุนายน 2549 โดยให้บริการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ โดยสามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและภาพขาว-ดำ มีการจัดหมวดหมู่ของข่าวตามหลักบรรณารักษ์ศาสตร์ พร้อมฟังก์ชั่นในการสืบค้นแบบ Full Text Search (ค้นหาข่าวทั้งจากหัวข้อและเนื้อหาของข่าว)

การเข้าใช้ :  ใช้งานผ่าน Web Browser
จำนวนผู้ใช้:  เข้าใช้ได้พร้อมกัน 8 user
รูปแบบของข้อมูล : ข้อความข่าว, คลิปปิ้งข่าวมีทั้งแบบภาพสีและขาวดำ

–> วิธีใช้งาน

ตัวอย่าง: ข้อความข่าว
iq-text

ตัวอย่าง : คลิปปิ้งสี
iq-color

ตัวอย่าง : คลิปปิ้งขาวดำ
iq-bw