SciFinder-n@KU

scifinder-n-70SciFinder-n เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของฐานข้อมูล SciFinder ครอบคลุมแหล่งข้อมูลอ้างอิง สารเคมี ปฏิกิริยาเคมี รวมถึงข้อมูลสิทธิบัตรและขั้นตอนการสังเคราะห์ ในสาขาเคมีและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
สำนักหอสมุด มก. เริ่มบอกรับ SciFinder-n ตั้งแต่ ต.ค. 2562 เป็นต้นไป

การเข้าใช้งาน SciFinder-n
–>> เข้าใช้ได้ทั้งในและนอก มก. โดย Login เข้าใช้งานผ่าน EZproxy

1) ผู้ใช้ SciFinder เดิม ซึ่งมี username และ Password อยู่แล้วสามารถใช้รหัสชุดดังกล่าวในการเข้าใช้ SciFinder-n ได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

2) ผู้ใช้ใหม่ สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก ให้ลงทะเบียนผู้ใช้ก่อน
-> คลิกเพื่อลงทะเบียน
-> คู่มือการลงทะเบียน
-> เปรียบเทียบ SciFinder กับ SciFinder-n
-> SciFinderN-Flyer

มีอะไรใหม่ใน SciFinder-n

  • Supports searching in multiple tabs

sf-n-multiple-tabs

  • Full access to PatentPak (annotated full-text patents)

scifinder-n-patent2

  • Access to MethodsNow-Synthesis

methodsnow

  • Ranks searches by relevance

feature4-relevance

  • Saves past searches in “History”

feature5-history

  • Citation mapping

feature6-citation2

การถ่ายโอนข้อมูล Saved Answer Sets และ Keep Me Posted ระหว่าง SciFinder และ SciFinder-n

1. Login เข้า SciFinder-n
2. คลิกที่ Saved
migrate1-saved
3. เลือกรายการบันทึกคำค้นที่ต้องการ
4. คลิก Migrate
migrate2
5. รบบจะแสดงรายการ Saved Answer Sets และ Keep Me Posted จากที่บันทึกไว้ใน SciFinder เวอร์ชั่นเดิม มาแสดงใน SciFinder-n

=>>สืบค้นฐานข้อมูลอื่นๆของห้องสมุด
=>>SciFinder

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s