การสืบค้นบทความวารสารภาษาไทย

การสืบค้นบทความวารสารภาษาไทย

  1. สืบค้นจากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (KU Library Catalog)

–> สืบค้นด้วย ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง คำสำคัญ หรือหัวเรื่อง
ตัวอย่าง –> สืบค้นด้วย Subject (หัวเรื่อง) โภชนาการ

–> ผลการสืบค้นจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการทั้งหมดที่พบในฐานข้อมูลห้องสมุด
search1-2

–> คลิกที่ Limit/Sort Search เพื่อกำหนดเงื่อนไขการสืบค้นเพิ่มเติม เช่น ประเภทเอกสาร ปีพิมพ์ เป็นต้น
limit.png
–>เลือกชนิดเอกสารที่ต้องการได้จากทางเลือก Material Type (ประเภทวัสดุ) เช่น ต้องการเฉพาะบทความวารสาร เลือกเป็น Article แล้วคลิก Submit
limit2
–>ผลการสืบค้นจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับ โภชนาการ เฉพาะที่เป็นบทความวารสารเท่านั้น สังเกตุจากข้อมูลในช่อง Call# หรือ เลขหมู่ จะแสดงข้อความเป็น ARTICLE หมายถึง เป็นบทความวารสาร
search3

** Location หมายถึง ห้องสมุดที่มีวารสารนั้นๆให้บริการ
** Call# (Call number / เลขหมู่) กรณีเป็นบทความ ระบบจะแสดงข้อความในช่องเลขหมู่ เป็น ARTICLE
** Status (สถานะ) หมายถึง สถานะของหนังสือ เอกสารของห้องสมุด เช่น แสดงวันกำหนดส่ง กรณีมีการยืมออก หรือ ใช้เฉพาะในห้องสมุด เป็นต้น กรณีเป็นบทความวารสาร ระบบจะแสดงข้อความในช่องสถานะเป็น SEE JOURNAL

–> คลิกที่ชื่อบทความเพื่อดูรายละเอียด
search4

->รายละเอียดของบทความวารสาร
search5
 * จากตัวอย่าง  บทความเรื่อง “การพัฒนาขนมกรอบเพิ่มคุณค่าโภชนาการด้วยแป้งถั่วเหลืองโดยกระบวนการเอ็กซทรูชั่น”  เขียนโดย ประชา บุญญสิริกูล และ จุฬาลักษณ์ จารุนุช ตีพิมพ์ในวารสาร อาหาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 ฉบับเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2543 หน้า 177-196

* ช่อง Location แสดงข้อมูลเป็น Inst Food, Serial หมายถึง บทความรายการนี้ ห้องสมุดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นผู้รับผิดชอบนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลห้องสมุด แต่วารสารรายการเดียวกันนี้อาจมีให้บริการที่ห้องสมุดอื่นๆด้วย

* คลิกที่ข้อความ Link ชื่อวารสาร อาหาร…  เพื่อดูว่าวารสารนี้มีให้บริการที่ห้องสมุดใด และมีฉบับใดบ้าง  จากตัวอย่างนี้จะเห็นว่า วารสารอาหาร มีให้บริการในหลายห้องสมุด ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกได้ว่าสะดวกไปใช้ที่ห้องสมุดใด

MainBK                  หอสมุด วิทยาเขตบางเขน
Bidya…Lib            ห้องสมุดพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ฯ
Inst Food               ห้องสมุดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Sakon Nakhon     ห้องสมุดวิทยาเขตสกลนคร
Si Racha                ห้องสมุดวิทยาเขตศรีราชา
MainKP                 หอสมุด วิทยาเขตกำแพงแสน
search6
–>จากตัวอย่างนี้ คลิกที่ Latest Received เพื่อดูรายละเอียดการบอกรับวารสาร อาหาร ของหอสมุดบางเขน
–> รายละเอียดการบอกรับวารสาร เช่น ฉบับที่เย็บเล่มแล้ว (Bound) วารสารที่ได้รับแล้ว (Arrived) เป็นต้น
search7

2. สืบค้นจากฐานข้อมูล TDC (ThaiLIS Digital Collection)

สืบค้นด้วย ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง คำสำคัญ หัวเรื่อง หรือข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ

tdc-article
ผลการสืบค้น แสดงรายการเอกสาร เฉพาะบทความ (Article) ตามเงื่อนไขการสืบค้นที่กำหนด
tdc-article2
–> คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อดูรายละเอียด
–> คลิกที่ไฟล์ PDF เพื่ออ่านบทความฉบับเต็ม
tdc-article3

– คลิกยอมรับเงื่อนไขการ Download แล้วเลือก Server เป็น ThaiLIS
tdc-article4
– ตัวอย่างบทความฉบับเต็ม
tdc-article5

3. สืบค้นจากฐานข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่่น
tdc-other

Advertisements

การสืบค้นและบริการวิทยานิพนธ์ มก.-KU e-thesis

ku-thesis-logo การสืบค้นและบริการวิทยานิพนธ์ มก.

ปัจจุบันสำนักหอสมุด มก. มีนโยบายในการให้บริการวิทยานิพนธ์ โดยเน้นให้บริการวิทยานิพนธ์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟล์ PDF) เป็นหลัก ยกเว้นรายการที่ยังไม่มีไฟล์ PDF จึงจะให้บริการตัวเล่ม โดยให้ยืมใช้ในห้องสมุดเท่านั้น

ตัวอย่างการสืบค้น
thesis-eng-2017.png

Q: ใครสามารถใช้บริการวิทยานิพนธ์ มก.ได้บ้าง?
A: นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. สามารถสืบค้นและเข้าถึงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มได้ทั้งในและนอกเครือข่าย มก.

Q: เป็นบุคคลภายนอกสามารถสืบค้นวิทยานิพนธ์ มก. ได้หรือไม่?
A: นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. และบุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นวิทยานิพนธ์ มก. ได้จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (KU Library Catalog) แต่การอ่านฉบับเต็ม (Full-Text) สามารถอ่านได้เมื่อใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ มก. (KUWIN) หรือเมื่อใช้งานผ่านโปรแกรม VPN หรือ EZproxy

Q: เงื่อนไขการให้บริการวิทยานิพนธ์ มก. สำหรับบุคคลภายนอกต้องทำอย่างไรบ้าง?
A: สามารถมาติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองที่สำนักหอสมุด หรือ
–ติดต่อผ่านบริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดกรณีเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยอื่นในเครือข่ายความร่วมมือ หรือ
— ติดต่อบรรณารักษ์บริการระหว่างห้องสมุดของ มก. กรณีเป็นบุคคลทั่วไป  หรือ
— สืบค้นจากฐานข้อมูล TDC ซึ่งรวบรวมวิทยานิพนธ์จากหลายๆ สถาบันไว้ให้บริการ

Q: หากสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดประเภทบุคคลภายนอก จะสามารถดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ มก. ได้หรือไม่?
A: ไม่ได้ค่ะ การเข้าใช้งานวิทยานิพนธ์ มก. ฉบับเต็ม ต้องใช้งานในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มก. เท่านั้น (ตรวจสอบจากหมายเลข IP) หรือ หากอยู่นอก มก. ต้อง Login ผ่านโปรแกรม VPN หรือ EZproxy โดยใช้บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ส่วนสมาชิกห้องสมุดประเภทบุคคลภายนอก สามารถยืมหนังสือของห้องสมุดได้เท่านั้น ไม่รวมถึงการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ห้องสมุดมีให้บริการ เนื่องจากบริการดังกล่าวต้องอิงกับการมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีซึ่งออกโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 144; e-mail: lib_services @ku.ac.th

More…
เวลาทำการของห้องสมุด
บริการยืม/สำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด
การสืบค้นวิทยานิพนธ์ มก.
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
– วิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาต่างๆ

Trial Databases : Environment Complete & Food Science Scource

Environment Complete
[ระยะเวลาทดลองใช้ : 29 ตุลาคม 2558-29 มิถุนายน 2559]

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านการเกษตร นิเวศน์วิทยา การอนุรักษ์พลังงานและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 920 ชื่อเรื่อง

Food Science Source
[ระยะเวลาทดลองใช้ : 29 ตุลาคม 2558-29 มิถุนายน 2559
 ]
ฐานข้อมูลมูลด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มจากวารสาร หนังสือ นิตยาสารในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 1,400 ชื่อเรื่อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227 E-mail: lib_services @ku.ac.th

More…
ฐานข้อมูลทั้งหมด
การสืบค้นฐานข้อมูลเมื่ออยู่นอก มก.
KU VPN

Thomson Reuters Workshop: “Publish! Don’t Perish”

Thomson-workshop

สำนักหอสมุด มก. ขอเชิญนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Thomson Reuters Workshop: “Publish! Don’t Perish” (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา  8.30-12.30 น. ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด  วิทยากร โดย Dr. See Diu Seng, Solution Consultant, Thomson Reuters  ผู้สนใจลงทะเบียนอบรมได้ที่ http://www.lib.ku.ac.th/thomsonworkshop  รับจำนวนจำกัด หมดเขตการลงทะเบียนในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นางสาวศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล หมายเลขโทรศัพท์ 02 9428616 ต่อ 215 หรือ email:  libspch @ku.ac.th

–> กำหนดการ

Wiley eBooks Update

ebook-wiley

สำนักหอสมุด มก. บอกรับฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Wiley ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมหลายสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวนมากกว่า 16,000 ชื่อเรื่อง เพิ่มจากเดิมที่ห้องสมุดจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลนี้แล้ว 305 ชื่อเรื่อง

ระยะเวลาการบอกรับ  : 1 มิถุนายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559

ปีพิมพ์                             : 2001 – 2016

URL                               : http://onlinelibrary.wiley.com/

WL-update

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทร. 0 2942 8616 ต่อ 227, 123, 144 ; lib_services @ku.ac.th

->   ฐานข้อมูล E-books อื่นๆ ที่ มก. บอกรับ

-> การเข้าใช้ฐานข้อมูลเมื่ออยู่นอก มก.

-> โปรแกรม VPN

EndnoteX7 Update

สำนักหอสมุด จัดการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Endnote วิทยากรโดย คุณจีรวัฒน์ พรหมพร จากบริษัท Book Promotion & Service Co. Ltd. ในวันที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

endnoteX7-update

=>ลงทะเบียน
=> คู่มือ
=> Endnote for KU
=> Endnote
=> EndnoteWeb

การฝึกอบรม “การใช้ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiLIS Digital Collection)

thailis
สำนักหอสมุด มก. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiLIS Digital Collection) และฐานข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อสืบค้นเอกสารทางวิชาการ” ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 08.30– 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด (บางเขน)   http://kulc.lib.ku.ac.th/online_register/thailis โดยจะปิดรับการลงทะเบียน ภายในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2558 รับจำนวนจำกัดเพียง 45 ท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกิตติยา ขุมทอง e-mail : libkty@ ku.ac.th โทรศัพท์ 02-942-8616 สายใน 1477 ต่อ 220 โทรสาร 02-940-5834

=> กำหนดการฝึกอบรม
=> การสมัครสมาชิก / ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
=> คู่มือ

——-
แหล่งสืบค้นอื่นๆ

วิทยานิพนธ์ มก.

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย  (Thai Thesis Database)

สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาฯ  (ลงทะเบียน / สืบค้น)

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

– สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร

– ฐานข้อมูลทางการเกษตร

– ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตร

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร

Thai AGRIS

AGRIS FAO

IBIC