การสืบค้นและบริการวิทยานิพนธ์ มก.-KU e-thesis

ku-thesis-logo การสืบค้นและบริการวิทยานิพนธ์ มก.

ปัจจุบันสำนักหอสมุด มก. มีนโยบายในการให้บริการวิทยานิพนธ์ โดยเน้นให้บริการวิทยานิพนธ์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟล์ PDF) เป็นหลัก ยกเว้นรายการที่ยังไม่มีไฟล์ PDF จึงจะให้บริการตัวเล่ม โดยให้ยืมใช้ในห้องสมุดเท่านั้น

ตัวอย่างการสืบค้น
thesis-eng-2017.png

Q: ใครสามารถใช้บริการวิทยานิพนธ์ มก.ได้บ้าง?
A: นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. สามารถสืบค้นและเข้าถึงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มได้ทั้งในและนอกเครือข่าย มก.

Q: เป็นบุคคลภายนอกสามารถสืบค้นวิทยานิพนธ์ มก. ได้หรือไม่?
A: นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. และบุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นวิทยานิพนธ์ มก. ได้จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (KU Library Catalog) แต่การอ่านฉบับเต็ม (Full-Text) สามารถอ่านได้เมื่อใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ มก. (KUWIN) หรือเมื่อใช้งานผ่านโปรแกรม VPN หรือ EZproxy

Q: เงื่อนไขการให้บริการวิทยานิพนธ์ มก. สำหรับบุคคลภายนอกต้องทำอย่างไรบ้าง?
A: สามารถมาติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองที่สำนักหอสมุด หรือ
–ติดต่อผ่านบริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดกรณีเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยอื่นในเครือข่ายความร่วมมือ หรือ
— ติดต่อบรรณารักษ์บริการระหว่างห้องสมุดของ มก. กรณีเป็นบุคคลทั่วไป  หรือ
— สืบค้นจากฐานข้อมูล TDC ซึ่งรวบรวมวิทยานิพนธ์จากหลายๆ สถาบันไว้ให้บริการ

Q: หากสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดประเภทบุคคลภายนอก จะสามารถดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ มก. ได้หรือไม่?
A: ไม่ได้ค่ะ การเข้าใช้งานวิทยานิพนธ์ มก. ฉบับเต็ม ต้องใช้งานในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มก. เท่านั้น (ตรวจสอบจากหมายเลข IP) หรือ หากอยู่นอก มก. ต้อง Login ผ่านโปรแกรม VPN หรือ EZproxy โดยใช้บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ส่วนสมาชิกห้องสมุดประเภทบุคคลภายนอก สามารถยืมหนังสือของห้องสมุดได้เท่านั้น ไม่รวมถึงการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ห้องสมุดมีให้บริการ เนื่องจากบริการดังกล่าวต้องอิงกับการมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีซึ่งออกโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 144; e-mail: lib_services @ku.ac.th

More…
เวลาทำการของห้องสมุด
บริการยืม/สำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด
การสืบค้นวิทยานิพนธ์ มก.
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
– วิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาต่างๆ

Trial Databases : Environment Complete & Food Science Scource

Environment Complete
[ระยะเวลาทดลองใช้ : 29 ตุลาคม 2558-29 มิถุนายน 2559]

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านการเกษตร นิเวศน์วิทยา การอนุรักษ์พลังงานและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 920 ชื่อเรื่อง

Food Science Source
[ระยะเวลาทดลองใช้ : 29 ตุลาคม 2558-29 มิถุนายน 2559
 ]
ฐานข้อมูลมูลด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มจากวารสาร หนังสือ นิตยาสารในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 1,400 ชื่อเรื่อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227 E-mail: lib_services @ku.ac.th

More…
ฐานข้อมูลทั้งหมด
การสืบค้นฐานข้อมูลเมื่ออยู่นอก มก.
KU VPN

Thomson Reuters Workshop: “Publish! Don’t Perish”

Thomson-workshop

สำนักหอสมุด มก. ขอเชิญนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Thomson Reuters Workshop: “Publish! Don’t Perish” (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา  8.30-12.30 น. ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด  วิทยากร โดย Dr. See Diu Seng, Solution Consultant, Thomson Reuters  ผู้สนใจลงทะเบียนอบรมได้ที่ http://www.lib.ku.ac.th/thomsonworkshop  รับจำนวนจำกัด หมดเขตการลงทะเบียนในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นางสาวศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล หมายเลขโทรศัพท์ 02 9428616 ต่อ 215 หรือ email:  libspch @ku.ac.th

–> กำหนดการ

Wiley eBooks Update

ebook-wiley

สำนักหอสมุด มก. บอกรับฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Wiley ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมหลายสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวนมากกว่า 16,000 ชื่อเรื่อง เพิ่มจากเดิมที่ห้องสมุดจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลนี้แล้ว 305 ชื่อเรื่อง

ระยะเวลาการบอกรับ  : 1 มิถุนายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559

ปีพิมพ์                             : 2001 – 2016

URL                               : http://onlinelibrary.wiley.com/

WL-update

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทร. 0 2942 8616 ต่อ 227, 123, 144 ; lib_services @ku.ac.th

->   ฐานข้อมูล E-books อื่นๆ ที่ มก. บอกรับ

-> การเข้าใช้ฐานข้อมูลเมื่ออยู่นอก มก.

-> โปรแกรม VPN

EndnoteX7 Update

สำนักหอสมุด จัดการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Endnote วิทยากรโดย คุณจีรวัฒน์ พรหมพร จากบริษัท Book Promotion & Service Co. Ltd. ในวันที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

endnoteX7-update

=>ลงทะเบียน
=> คู่มือ
=> Endnote for KU
=> Endnote
=> EndnoteWeb

การฝึกอบรม “การใช้ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiLIS Digital Collection)

thailis
สำนักหอสมุด มก. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiLIS Digital Collection) และฐานข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อสืบค้นเอกสารทางวิชาการ” ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 08.30– 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด (บางเขน)   http://kulc.lib.ku.ac.th/online_register/thailis โดยจะปิดรับการลงทะเบียน ภายในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2558 รับจำนวนจำกัดเพียง 45 ท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกิตติยา ขุมทอง e-mail : libkty@ ku.ac.th โทรศัพท์ 02-942-8616 สายใน 1477 ต่อ 220 โทรสาร 02-940-5834

=> กำหนดการฝึกอบรม
=> การสมัครสมาชิก / ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
=> คู่มือ

——-
แหล่งสืบค้นอื่นๆ

วิทยานิพนธ์ มก.

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย  (Thai Thesis Database)

สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาฯ  (ลงทะเบียน / สืบค้น)

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

– สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร

– ฐานข้อมูลทางการเกษตร

– ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตร

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร

Thai AGRIS

AGRIS FAO

IBIC

New Trial Databases : Academic OneFile & National Geographic Virtual Library

New Trial Databases : Academic OneFile & National Geographic Virtual Library
ระยะเวลาทดลองใช้ : 16 มี.ค. – 15 มิ.ย. 2558

Academic OneFile เป็น ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการสหสาขาวิชาการ อาทิด้าน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจเป็นต้น โดยมีจำนวนบทความภายในกว่า 63 ล้านบทความ และมีรายชื่อวารสารกว่า 16,600 รายชื่อ ซึ่งมีวารสารที่ได้รับการรับรองPeer-Reviewed จำนวน 7,769 ฉบับและมีเอกสารฉบับเต็มจำนวน 6,944 ฉบับ

National Geographic Virtual  เป็น ฐานในการศึกษาข้อมูลในการสำรวจโลกได้ในทุกแง่ทุกมุม ในรูปแบบ ของ Virtual Library ผ่านทางออนไลน์ค้นหาง่ายผ่านทางช่อง Search โดยสามารถค้นหาข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าย้อน หลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1888- ปัจจุบัน

==> สืบค้นฐานข้อมูลอื่นๆจาก Gale Databases
==> ฐานข้อมูลทดลองใช้อื่นๆ
==> ThaiLIS Reference Databases

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทร. 0 2942 8616 ต่อ 227, 123 E-mail: libsps @ku.ac.th หรือ ติดต่อสำนักพิมพ์