ฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชากา พ.ศ. 2562

dbs-publishing1
ฐานข้อมูลระดับชาติ
ERIC                      [Journal List]
MathSciNet          [Journal List] 
Pubmed                [Journal List]
Scopus                  [Journal List] / [Journal List2]
Web of Science     [Journal List ] / [Journal List2]
JSTOR                   [Journal List]
Project Muse        [Journal List]

ฐานข้อมูลระดับชาติ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI)-วารสารกลุ่ม1 / วารสารกลุ่ม2

More..
เกณฑ์การตีพิมพ์ (สกว.)
Web of Science Collection List Downloads
TCI

หมายเหตุ:
–ฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุด มก. บอกรับ  ได้แก่ Scopus, Web of Science

SciFinder update@KU

การสืบค้นฐานข้อมูล SciFinder

1. Login เข้าใช้ฐานข้อมูลผ่าน EZproxy  (ทั้งในและนอก มก.)
ez-20190901
2. เลือกฐานข้อมูล SciFinder
scifinder
3. ผู้ใช้ใหม่ คลิกที่ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้
scifinder-regis-2019
scifinder-regis-2019-2
scifinder-regis-2019-3

4. สำหรับผู้ที่มีบัญชีผู้ใช้ฐานข้อมูลแล้ว คลิกที่ชื่อฐานข้อมูล หรือ Logo เพื่อ Login
scifinder-search-2019
scifinder-search-2019-2
5. หน้าสืบค้น
scifinder-search-2019-2-4
6. หน้าแสดงผลการสืบค้น
scifinder-results-2019
7. การเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม
–คลิกที่ Other Sources
scifinder-ft1

–คลิกที่รายการเชื่อมโยงไปยังเอกสารฉบับเต็ม การเข้าถึงได้หรือไม่ขึ้นอยู่การบอกรับของสำนักหอสมุด
scifinder-ft2.jpg

scifinder-ft3
scifinder-ft4

More…
SciFinder Training

ref-2019-70

วิทยานิพนธ์ ค้นที่ไหนก็ได้เมื่อใช้ EZproxy

วิทยานิพนธ์.. ค้นที่ไหนก็ได้ด้วย EZproxy

1. ไปที่ http://lib.ku.ac.th
2. คลิกที่ไอคอน EZproxy
ez-lib1
3. คลิกยอมรับเงื่อนไข (Accept) และ Login ด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
ez-20190901

4. คลิกเลือกฐานข้อมูล KU E-Thesis
ku-thesis
5. เข้าสู่หน้าสืบค้น
ku-thesis2

ตัวอย่างการสืบค้นวิทยานิพนธ์ มก.

ผู้แต่ง (Author) : การค้นด้วยทางเลือก ผู้แต่ง หมายถึง สามารถสืบค้นด้วยชื่อเจ้าของผลงาน หรือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก็ได้  เช่น สืบค้นด้วยชื่อ โชคชัย ธีรกุลเกียรติ ผลการสืบค้นจะได้ทั้งผลงานที่อาจารย์เป็นผู้เขียน และวิทยานิพนธ์ที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษา
author

ชื่อเรื่อง(Title): 
การค้นด้วยทางเลือก “ชื่อเรื่อง  จะใช้ในกรณีที่ทราบชื่อเรื่องที่ถูกต้องเท่านั้น หากข้อมูลคลาดเคลื่อนอาจหาไม่พบ หรืออาจใช้เวลานานในการสืบค้น
ตัวอย่าง
การพัฒนาตนเองของนักแสดงละครโทรทัศน์
ฑ-นางมณโฑ : หน่วยเสียงและอักษรภาษาไทย
วัสดุคอมโพสิตแกนกัญชงสำหรับงานสถาปัตยกรรม
Identification of aroma active compounds in flash fried rice

หัวเรื่อง(Subject):
1) การสืบค้นด้วยหัวเรื่อง โดยระบุสาขาวิชา ตัวอย่างเช่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์
Kasetsart University. Department of Tropical Agriculture
Kasetsart University. Department of Food Science
Kasetsart University. Department of Genetics

2) การสืบค้นหัวเรื่อง โดยระบุชื่อปริญญา ใช้ทางเลือกนี้ในกรณีต้องการค้นหาวิทยานิพนธ์โดยเจาะจงเป็นระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก เช่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – วิทยานิพนธ์. วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ — วิทยานิพนธ์. วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – วิทยานิพนธ์. วท.ม. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – วิทยานิพนธ์. วศ.ม (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – วิทยานิพนธ์. ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – วิทยานิพนธ์. ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
kasetsart university – theses
kasetsart university – dissertations
Kasetsart University — Dissertations. D.Eng. (Environmental Engineering)
Kasetsart University — Dissertations. Ph.D
Kasetsart University — Dissertations. Ph.D. (Forestry)
Kasetsart University — Theses. M.S. (Food Science)
Kasetsart University — Dissertations. Ph.D. (Food Science)

3) การสืบค้นหัวเรื่อง โดยระบุหัวข้อกว้างๆ ของเรื่องที่ต้องการค้นหา เช่น ต้องการวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ ยางพารา มีวิธีการค้นดังนี้
–ที่เมนูสืบค้น เลือกทางเลือก หัวเรื่อง(Subject) แล้วค้นด้วยคำว่า ยางพารา
search1.png
–ที่หน้าแสดงผลการสืบค้น คลิกที่ไอคอน Limit/Sort Search
search2
–เลือกประเภทวัสดุ (Material Type) เป็น Thesis
–คลิก Submit
search3
–ผลการสืบค้นจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับยางพารา เฉพาะที่เป็นวิทยานิพนธ์เท่านั้น
search4
การแสดงผลการสืบค้น : แบบย่อ ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีพิมพ์ สถานที่จัดเก็บ เลขหมู่ และสถานะการให้บริการ
search5-result1
การแสดงผลการสืบค้น: แบบละเอียด  เมื่อคลิกที่ชื่อเรื่องจะได้ข้อมูลเกี่ยวอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญา สาขาวิชา หัวเรื่อง เป็นต้น
search5-result2

การเข้าถึงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full-Text) 
–คลิกที่ข้อความ Fulltext /Digital Media ในหน้าแสดงผลการค้นแบบย่อ  หรือ
FT01

–คลิกที่ข้อความ Fulltext ในหน้าแสดงผลแบบละเอียด
FT02.png
การให้บริการวิทยานิพนธ์ของสำนักหอสมุด
PDF : ปัจจุบันสำนักหอสมุดให้บริการวิทยานิพนธ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟล์ PDF) เท่านั้น สังเกตุรายการที่มีข้อความลิงค์ Full Text หมายถึง สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์รายการนั้นๆได้

ตัวเล่ม
: สำนักหอสมุดให้บริการตัวเล่มกรณีวิทยานิพนธ์รายการนั้นไม่มีไฟล์ PDF ให้บริการ เช่น วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นที่ห้องสมุดได้รับบริจาค ปัญหาพิเศษ โดยดูข้อมูล Location แล้วติดต่อขอใช้บริการ โดยเป็นการยืมใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น
printed.png

CD-Thesis
:  สำนักหอสมุดมีการจัดเก็บวิทยานิพนธ์ในรูปของแผ่น CD-ROM ตามที่ได้รับมอบจากบัณฑิตวิทยาลัย แต่เนื่องจากได้รับเพียง 1 ฉบับ จึงไม่มีการให้ยืม CD วิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (Cataloging)  รายการที่แสดงสถานะ (Status) เป็น Cataloging หมายถึง รายการนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ และยังไม่ปรากฎข้อความลิงค์  Full Text
— หากผู้ใช้ต้องการวิทยานิพนธ์ดังกล่าว สามารถติดต่อขอใช้บริการหนังสือ/วิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการได้ที่โต๊ะบริการตอบคำถาม ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 วันทำการ
cataloging.png

More….
TDC (ThaiLIS Digital Collection)เพื่อค้นวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยอื่นในประเทศไทย
Dissertations & Theses Globalพื่อค้นวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ หรือ
EBSCO Open Dissertationsเพื่อค้นวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ (แบบเปิด)

Searching update@KU Library: EDS through EZproxy

สอบถามข้อมูลการสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทร. 0 2942 8616 ต่อ 218, 123 หรือ lib_services @ku.ac.th

รวมราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระบรมวงศ์

รวมราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระบรมวงศ์

ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๕ ข วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หน้า ๑

พระบรมราชโองการ ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๕ ข วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หน้า ๒

พระบรมราชโองการ ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๕ ข วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หน้า ๔

พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๕ ข วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หน้า ๖

พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๕ ข วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หน้า ๗

พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๕ ข วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หน้า ๘

พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๕ ข วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หน้า ๙

พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๕ ข วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หน้า ๑๐

พระบรมราชโองการ ประกาศเฉลิมพระเกียรติยศ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๕ ข วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หน้า ๑๑

พระบรมราชโองการ ประกาศเฉลิมพระเกียรติยศ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๕ ข วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หน้า ๑๒


ที่มา
: ราชกิจจานุเบกษา

หนังสือและข้อมูลเกี่ยวกับ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

หนังสือและข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

coronation


หนังสือในสำนักหอสมุด มก.

 

-> เครื่องราชกกุธภัณฑ์

-> เฉลิมพระยศเจ้านายฝ่ายในในรัชกาลที่ 1-9 : ว่าด้วยการเฉลิมพระอิสริยยศและพระอิสริยศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในตามโบราณราชประเพณี รวมถึงพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจของเจ้านายฝ่ายใน

-> ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์

-> ประวัติน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ : ที่ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นน้ำสรงอภิเษกแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542

->พระราชพิธีบรมราชาภิเษก [DVD]

->พระราชพิธีบรมราชาภิเษก / คณะบรรณาธิการ, ภุชงค์ จันทวิช, ณัฏฐภัทร จันทวิช

-> พระราชพิธีบรมราชาภิเษก / งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง

->พระราชพิธีบรมราชาภิเษก / ณัฏภัทร จันทวิช

-> พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 9 [บทความ]

-> พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 9 [บทความ]

->พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ / แสงสุรีย์ ลดาวัลย์

->รายการละเอียดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมณเฑียร (พระบาทสมเดจพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว) แล เสดจเลียบพระนคร พระพุทธศักราช 2468

->ลิลิต ราชาภิเษกสมรส บรมราชาภิเษก และเฉลิมพระราชมณเฑียร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / โดย จิรภา อ่อนเรือง

->สมเด็จพระราชาธิบดี รัชกาลที่ 9 / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ

-> Royal coronation ceremony ; Boats in the royal barge procession ; Thai elephants  [DVD]

จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลสมัยทรงเจริญพระชนมพรรษาเสมอสมเด็จพระบรม อัยกาธิราช พุทธศักราช 2528 เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พุทธศักราช 2530 และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พุทธศักราช 2531

จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว / กรมพระนเรศวรฤทธิ

การเสด็จพระราชดำเนินของมกุฎราชกุมารแห่งรัสเซียในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว [หนังสือ]

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก / กระทรวงวัฒนธรรม
ประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก / กระทรวงวัฒนธรรม
The Royal Coronation Ceremony / Ministry of Culture

 

e-books เกี่ยวกับ Quantum Computing

หนังสือเกี่ยวกับ Quantum computing

 

A Short Course in Quantum Information Theory (Springer Link)

Algorithmic Adventures (Springer Link)

Applied Parallel Computing (World Scientific)

Beyond Quantum (Taylor & Francis)

Bio‐Inspired and Nanoscale Integrated Computing (Wiley)

Cavity Quantum Electrodynamics: The Strange Theory of Light in a Box (Wiley)

Control of Quantum Systems: Theory and Methods (Wiley)

Diversities in quantum computation and quantum information (World Scientific)

Electronic Structure Calculations on Graphics Processing Units: From Quantum Chemistry to Condensed Matter Physics (Wiley)

Elements of Quantum Information (Wiley)

Emerging Intelligent Computing Technology and Applications. With Aspects of Artificial Intelligence (Springer Link)

Encyclopedia of Parallel Computing (Springer Link)

Entangled Systems: New Directions in Quantum Physics (Wiley)

Entangled World: The Fascination of Quantum Information and Computation (Wiley)

Entanglement, Information, and the Interpretation of Quantum Mechanics (Springer Link)

Engineering Quantum Mechanics (Wiley)

Explorations in Quantum Computing (SpringerLink)

Frontiers in quantum information research : decoherence, entanglement, entropy, MPS and DMRG (World Scientific)

Hardware‐Based Computer Security Techniques to Defeat Hackers: From Biometrics to Quantum Cryptography (Wiley)

Interactive Quantum Mechanics (SpringerLink)

Interface between quantum information and statistical physics (World Scientific)

Introduction to Graphene-Based Nanomaterials: From Electronic Structure to Quantum Transport (Cambridge)

Lectures on Quantum Information (Springer Link)

Lectures on quantum computing, thermodynamics and statistical physics (World Scientific)

Mathematical Foundations of Quantum Information and Computation and Its Applications to Nano- and Bio-systems (Springer Link)

Maxwell’s Demon 2 Entropy, Classical and Quantum Information, Computing (Ebsco)

Multidimensional Quantum Dynamics: MCTDH Theory and Applications (Wiley)

Nanomagnetic and Spintronic Devices for Energy‐Efficient Memory and Computing (Wiley)

NMR Quantum Information Processing (Science Direct)

Non‐Standard Computation: Molecular Computation – Cellular Automata – Evolutionary Algorithms – Quantum Computers (Wiley)

Post-Quantum Cryptography (Springer Link)

Proof, Computation and Agency (Springer Link)

Propagators in Quantum Chemistry, Second Edition (Wiley)

Quantum and Semi-classical Percolation and Breakdown in Disordered Solids (Springer Link)

Quantum Approach to Informatics (Wiley)

Quantum Computing: A Short Course from Theory to Experiment (Wiley)

Quantum Computing: Where Do We Want to Go Tomorrow? (Wiley)

Quantum Computing and Communications: An Engineering Approach (Wiley)

Quantum computing explained (Wiley)

Quantum Information and Computation for Chemistry (Wiley)

Quantum information and quantum computing (World Scientific)

Quantum Information Processing, Second Edition (Wiley)

Quantum Interaction (Springer Link)

Quantum Mechanics for Electrical Engineers (Wiley)

Quantum Physics for Scientists and Technologists: Fundamental Principles and Applications for Biologists, Chemists, Computer Scientists, and Nanotechnologists (Wiley)

Quantum Teleportation and Entanglement: A Hybrid Approach to Optical Quantum Information Processing (Wiley)

Quantum Trajectories and Measurements in Continuous Time (Springer Link)

Reversible Computing: Fundamentals, Quantum Computing, and Applications (Wiley)

Scalable Quantum Computers: Paving the Way to Realization (Wiley)

Theory of Quantum Computation, Communication, and Cryptography (Springer Link)

————
More….
–> ฐานข้อมูล e-Books
–> เงื่อนไขการเข้าใช้ฐานข้อมูล

qr-quantm2

**การเข้าใช้ฐานข้อมูล นอกเครือข่ายสำนักหอสมุด มก. ต้องเข้าใช้งานผ่านโปรแกรม EZproxy เท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. 0 2942 8616 ต่อ 123, 218; lib_services @ku.ac.th

New trial: SciFinder-n

scifinder-n-20
สำนักหอสมุดขอเชิญนิสิต อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มก. ทดลองใช้ฐานข้อมูล SciFinder เวอร์ชั่นใหม่ (SciFinder-n) โดยเปิดให้ทดลองใช้ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2561

SciFinder-n เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของฐานข้อมูล SciFinder ครอบคลุมแหล่งข้อมูลอ้างอิง สารเคมี ปฏิกิริยาเคมี รวมถึงข้อมูลสิทธิบัตรและขั้นตอนการสังเคราะห์ ในสาขาเคมีและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

การเข้าใช้งาน SciFinder-n

1) ผู้ใช้ SciFinder เดิม ซึ่งมี username และ Password อยู่แล้วสามารถใช้รหัสชุดดังกล่าวในการเข้าใช้ SciFinder-n ได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

2) ผู้ใช้ใหม่ สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก ให้ลงทะเบียนผู้ใช้ก่อน

–>SciFinder Update 2019
-> คู่มือการลงทะเบียน
-> คลิกเพื่อลงทะเบียน (ต้องอยู่ในเครือข่าย มก. เท่านั้น)
-> เปรียบเทียบ SciFinder กับ SciFinder-n
-> SciFinderN-Flyer 
-> แนะนำ SciFinder-n

**สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. 02 942 8616 ต่อ 123