วิทยานิพนธ์ ค้นที่ไหนก็ได้เมื่อใช้ EZproxy

วิทยานิพนธ์.. ค้นที่ไหนก็ได้ด้วย EZproxy

1. ไปที่ http://lib.ku.ac.th
2. คลิกที่ไอคอน EZproxy
ez-lib1
3. คลิกยอมรับเงื่อนไข (Accept) และ Login ด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
ez-20190901

4. เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้น กรณีต้องการสืบค้นวิทยานิพนธ์ มก. คลิกเลือกฐานข้อมูล KU E-Thesis
ku-thesis
5. เข้าสู่หน้าสืบค้น
ku-thesis2

ตัวอย่างการสืบค้นวิทยานิพนธ์ มก.

ผู้แต่ง (Author) : การค้นด้วยทางเลือก ผู้แต่ง หมายถึง สามารถสืบค้นด้วยชื่อเจ้าของผลงาน หรือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก็ได้  เช่น สืบค้นด้วยชื่อ โชคชัย ธีรกุลเกียรติ ผลการสืบค้นจะได้ทั้งผลงานที่อาจารย์เป็นผู้เขียน และวิทยานิพนธ์ที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษา
author

ชื่อเรื่อง(Title): 
การค้นด้วยทางเลือก “ชื่อเรื่อง  จะใช้ในกรณีที่ทราบชื่อเรื่องที่ถูกต้องเท่านั้น หากข้อมูลคลาดเคลื่อนอาจหาไม่พบ หรืออาจใช้เวลานานในการสืบค้น
ตัวอย่าง
การพัฒนาตนเองของนักแสดงละครโทรทัศน์
ฑ-นางมณโฑ : หน่วยเสียงและอักษรภาษาไทย
วัสดุคอมโพสิตแกนกัญชงสำหรับงานสถาปัตยกรรม
Identification of aroma active compounds in flash fried rice

หัวเรื่อง(Subject):
1) การสืบค้นด้วยหัวเรื่อง โดยระบุสาขาวิชา ตัวอย่างเช่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์
Kasetsart University. Department of Tropical Agriculture
Kasetsart University. Department of Food Science
Kasetsart University. Department of Genetics

2) การสืบค้นหัวเรื่อง โดยระบุชื่อปริญญา ใช้ทางเลือกนี้ในกรณีต้องการค้นหาวิทยานิพนธ์โดยเจาะจงเป็นระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก เช่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – วิทยานิพนธ์. วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ — วิทยานิพนธ์. วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – วิทยานิพนธ์. วท.ม. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – วิทยานิพนธ์. วศ.ม (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – วิทยานิพนธ์. ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – วิทยานิพนธ์. ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
kasetsart university – theses
kasetsart university – dissertations
Kasetsart University — Dissertations. D.Eng. (Environmental Engineering)
Kasetsart University — Dissertations. Ph.D
Kasetsart University — Dissertations. Ph.D. (Forestry)
Kasetsart University — Theses. M.S. (Food Science)
Kasetsart University — Dissertations. Ph.D. (Food Science)

3) การสืบค้นหัวเรื่อง โดยระบุหัวข้อกว้างๆ ของเรื่องที่ต้องการค้นหา เช่น ต้องการวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ ยางพารา มีวิธีการค้นดังนี้
–ที่เมนูสืบค้น เลือกทางเลือก หัวเรื่อง(Subject) แล้วค้นด้วยคำว่า ยางพารา
search1.png
–ที่หน้าแสดงผลการสืบค้น คลิกที่ไอคอน Limit/Sort Search
search2
–เลือกประเภทวัสดุ (Material Type) เป็น Thesis
–คลิก Submit
search3
–ผลการสืบค้นจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับยางพารา เฉพาะที่เป็นวิทยานิพนธ์เท่านั้น
search4
การแสดงผลการสืบค้น : แบบย่อ ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีพิมพ์ สถานที่จัดเก็บ เลขหมู่ และสถานะการให้บริการ
search5-result1
การแสดงผลการสืบค้น: แบบละเอียด  เมื่อคลิกที่ชื่อเรื่องจะได้ข้อมูลเกี่ยวอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญา สาขาวิชา หัวเรื่อง เป็นต้น
search5-result2

การเข้าถึงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full-Text) 
–คลิกที่ข้อความ Fulltext /Digital Media ในหน้าแสดงผลการค้นแบบย่อ  หรือ
FT01

–คลิกที่ข้อความ Fulltext ในหน้าแสดงผลแบบละเอียด
FT02.png
การให้บริการวิทยานิพนธ์ของสำนักหอสมุด
PDF : ปัจจุบันสำนักหอสมุดให้บริการวิทยานิพนธ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟล์ PDF) เท่านั้น สังเกตุรายการที่มีข้อความลิงค์ Full Text หมายถึง สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์รายการนั้นๆได้

ตัวเล่ม
: สำนักหอสมุดให้บริการตัวเล่มกรณีวิทยานิพนธ์รายการนั้นไม่มีไฟล์ PDF ให้บริการ เช่น วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นที่ห้องสมุดได้รับบริจาค ปัญหาพิเศษ โดยดูข้อมูล Location แล้วติดต่อขอใช้บริการ โดยเป็นการยืมใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น
printed.png

CD-Thesis
:  สำนักหอสมุดมีการจัดเก็บวิทยานิพนธ์ในรูปของแผ่น CD-ROM ตามที่ได้รับมอบจากบัณฑิตวิทยาลัย แต่เนื่องจากได้รับเพียง 1 ฉบับ จึงไม่มีการให้ยืม CD วิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (Cataloging)  รายการที่แสดงสถานะ (Status) เป็น Cataloging หมายถึง รายการนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ และยังไม่ปรากฎข้อความลิงค์  Full Text
— หากผู้ใช้ต้องการวิทยานิพนธ์ดังกล่าว สามารถติดต่อขอใช้บริการหนังสือ/วิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการได้ที่โต๊ะบริการตอบคำถาม ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 วันทำการ
cataloging.png

More….
TDC (ThaiLIS Digital Collection)       
เพื่อค้นวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยอื่นในประเทศไทย
Dissertations & Theses Global
         เพื่อค้นวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ หรือ
EBSCO Open Dissertations
               เพื่อค้นวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ (แบบเปิด)
Searching update@KU Library: EDS through EZproxy

สอบถามข้อมูลการสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทร. 0 2942 8616 ต่อ 218, 123 หรือ lib_services @ku.ac.th

4 responses to “วิทยานิพนธ์ ค้นที่ไหนก็ได้เมื่อใช้ EZproxy

  1. Pingback: Searching update@KU Library:EZproxy | Ask A Librarian@KU Library

  2. Pingback: Searching update@KU Library: EDS through EZproxy | Ask A Librarian@KU Library

  3. Pingback: Covid-19 Library Update: สำนักหอสมุด ขยายเวลาปิดบริการชั่วคราว 1-31 พฤษภาคม 2563 | Ask A Librarian@KU Library

  4. Pingback: Covid-19 Library update:สำนักหอสมุดขยายเวลาปิดให้บริการพื้นที่ | Ask A Librarian@KU Library

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s