การสืบค้นและบริการวิทยานิพนธ์ มก.-KU e-thesis

ku-thesis-logo การสืบค้นและบริการวิทยานิพนธ์ มก.

ปัจจุบันสำนักหอสมุด มก. มีนโยบายในการให้บริการวิทยานิพนธ์ โดยเน้นให้บริการวิทยานิพนธ์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟล์ PDF) เป็นหลัก ยกเว้นรายการที่ยังไม่มีไฟล์ PDF จึงจะให้บริการตัวเล่ม โดยให้ยืมใช้ในห้องสมุดเท่านั้น

ตัวอย่างการสืบค้น
thesis-eng-2017.png

Q: ใครสามารถใช้บริการวิทยานิพนธ์ มก.ได้บ้าง?
A: นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. สามารถสืบค้นและเข้าถึงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มได้ทั้งในและนอกเครือข่าย มก.

Q: เป็นบุคคลภายนอกสามารถสืบค้นวิทยานิพนธ์ มก. ได้หรือไม่?
A: นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. และบุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นวิทยานิพนธ์ มก. ได้จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (KU Library Catalog) แต่การอ่านฉบับเต็ม (Full-Text) สามารถอ่านได้เมื่อใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ มก. (KUWIN) หรือเมื่อใช้งานผ่านโปรแกรม VPN หรือ EZproxy

Q: เงื่อนไขการให้บริการวิทยานิพนธ์ มก. สำหรับบุคคลภายนอกต้องทำอย่างไรบ้าง?
A: สามารถมาติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองที่สำนักหอสมุด หรือ
–ติดต่อผ่านบริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดกรณีเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยอื่นในเครือข่ายความร่วมมือ หรือ
— ติดต่อบรรณารักษ์บริการระหว่างห้องสมุดของ มก. กรณีเป็นบุคคลทั่วไป  หรือ
— สืบค้นจากฐานข้อมูล TDC ซึ่งรวบรวมวิทยานิพนธ์จากหลายๆ สถาบันไว้ให้บริการ

Q: หากสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดประเภทบุคคลภายนอก จะสามารถดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ มก. ได้หรือไม่?
A: ไม่ได้ค่ะ การเข้าใช้งานวิทยานิพนธ์ มก. ฉบับเต็ม ต้องใช้งานในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มก. เท่านั้น (ตรวจสอบจากหมายเลข IP) หรือ หากอยู่นอก มก. ต้อง Login ผ่านโปรแกรม VPN หรือ EZproxy โดยใช้บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ส่วนสมาชิกห้องสมุดประเภทบุคคลภายนอก สามารถยืมหนังสือของห้องสมุดได้เท่านั้น ไม่รวมถึงการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ห้องสมุดมีให้บริการ เนื่องจากบริการดังกล่าวต้องอิงกับการมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีซึ่งออกโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 144; e-mail: lib_services @ku.ac.th

More…
เวลาทำการของห้องสมุด
บริการยืม/สำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด
การสืบค้นวิทยานิพนธ์ มก.
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
– วิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาต่างๆ

Advertisements

How to search KU Thesis off-campus

ku-thesis-logo
How to search KU thesis off-campus

1. Visit KU Library website  –> Databases –> EZproxy

ez-eng1

2. Log in by using Nontri account.
ez-eng2

3. Select KU Library Catalog

ez-eng3
4. Start searching by Author, Title, Subject and more.
ez-eng4.jpg
Example 1 : search by subject
thesis2.jpg
Example 2 : search by keyword –>modify search –>material type–>thesis
opac-keyword
Modify search
opac-modify
–Material type
opac-modify2

Example 3 : search by title
thesis1

 

การฝึกอบรม “การใช้ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiLIS Digital Collection)

thailis
สำนักหอสมุด มก. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiLIS Digital Collection) และฐานข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อสืบค้นเอกสารทางวิชาการ” ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 08.30– 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด (บางเขน)   http://kulc.lib.ku.ac.th/online_register/thailis โดยจะปิดรับการลงทะเบียน ภายในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2558 รับจำนวนจำกัดเพียง 45 ท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกิตติยา ขุมทอง e-mail : libkty@ ku.ac.th โทรศัพท์ 02-942-8616 สายใน 1477 ต่อ 220 โทรสาร 02-940-5834

=> กำหนดการฝึกอบรม
=> การสมัครสมาชิก / ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
=> คู่มือ

——-
แหล่งสืบค้นอื่นๆ

วิทยานิพนธ์ มก.

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย  (Thai Thesis Database)

สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาฯ  (ลงทะเบียน / สืบค้น)

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

– สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร

– ฐานข้อมูลทางการเกษตร

– ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตร

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร

Thai AGRIS

AGRIS FAO

IBIC

ต้องการข้อมูลเฉพาะวิทยานิพนธ์ ค้นอย่างไร 3 : การสืบค้นวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ

นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. ที่ต้องการสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ สามารถสิบค้นได้จาก 2 ฐานข้อมูล

1.) Dissertation Fulltext วิทยานิพนธ์ต่างประเทศฉบับเต็ม
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดซื้อวิทยานิพนธ์ต่างประเทศฉบับเต็ม ปีพิมพ์ 1997-2004 จำนวน 3850 ชื่อเรื่อง เนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา

2. Digital Dissertations : ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (บางส่วน)

เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก ครอบคลุมทุกสาขาวิชา โดยให้ข้อมูลบรรณานุกรมกรมของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี 1861 เป็นต้นมา เริ่มมีสาระสังเขปตั้งแต่ปี 1981 และสำหรับวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี 1997 – ปัจจุบัน จะได้ข้อมูลเติม 24 หน้า (24 page preview)

ตัวอย่างการสืบค้น

ผลการสืบค้นให้ข้อมูลต่างๆ ดังนี้
– Citation/Abstract : ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป
Preview-PDF :  ไฟล์เอกสารแบบ PDF จากตัวเล่มวิทยานิพนธ์ ส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลประมาณ 24 หน้า


– Full text-PDF
  : ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม สำหรับรายการที่สามารถอ่านฉบับเต็มได้ จะปรากฎ Link ข้อความ Full text-PDF


– Order Copy
: สั่งซื้อเอกสารฉบับเต็ม กรณีที่เป็นรายชื่อที่ไม่สามารถอ่านเรื่องเต็มได้

** กรณีต้องการวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม นอกจากจะสั่งซื้อด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บไซต์ฐานข้อมูลแล้ว นิสิต อาจารย์ และบุคลากร มก. สามารถติดต่อขอสำเนาวิทยานิพนธ์ต่างประเทศฉบับเต็ม ผ่านบริการถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุดได้ที่ 02942 8616 ต่อ 217, 123 หรือ lib_services@ku.ac.th

ศึกษาเกี่ยวกับการสืบค้นวิทยานิพนธ์เพิ่มเติม