ฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชากา พ.ศ. 2562

dbs-publishing1
ฐานข้อมูลระดับชาติ
ERIC                      [Journal List]
MathSciNet          [Journal List] 
Pubmed                [Journal List]
Scopus                  [Journal List] / [Journal List2]
Web of Science     [Journal List ] / [Journal List2]
JSTOR                   [Journal List]
Project Muse        [Journal List]

ฐานข้อมูลระดับชาติ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI)-วารสารกลุ่ม1 / วารสารกลุ่ม2

More..
เกณฑ์การตีพิมพ์ (สกว.)
Web of Science Collection List Downloads
TCI

หมายเหตุ:
–ฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุด มก. บอกรับ  ได้แก่ Scopus, Web of Science

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s