EBSCO Discovery Service บริการใหม่ของสำนักหอสมุด มก.

EDS Logo-2017-40EBSCO Discovery Service บริการใหม่ของสำนักหอสมุด มก.

สำนักหอสมุด มก. บอกรับระบบสืบค้นแบบ Single Search: EBSCO Discovery Service (EDS) เพิ่มเติมจากระบบสืบค้น Worldshare Discovery Service ของ OCLC ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

EDS
เป็นเครื่องมือช่วยในการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศจากทุกแหล่งที่ห้องสมุดมีให้บริการ ด้วยการสืบค้นเพียงครั้งเดียว ได้แก่ ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (Library Catalog) ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) ทั้งที่สำนักหอสมุดบอกรับ และที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับ นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network = PULINET) 13 สถาบัน และห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลางอีก 4 สถาบัน  และผู้ใช้สามารถกรอกแบบฟอร์มขอยืมหนังสือจากห้องสมุดดังกล่าวได้ผ่านระบบสืบค้น EDS นี้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ห้องสมุด

ช่องทางการสืบค้น

1. จากช่องสืบค้น EDS บนเว็บไซต์สำนักหอสมุด เมื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตในเครือข่ายนนทรี หรือสืบค้นผ่านโปรแกรม VPN

eds-lib1

2. สืบค้นผ่านโปรแกรม EZproxy เมื่ออยู่นอก มก.
eds-ezproxy2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227

Link:
– ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network = PULINET)
รายชื่อห้องสมุดในกลุ่ม PULINET+4
– ห้องสมุดเครือข่าย OCLC 5 สถาบัน (Thai Libraries Consortium)

 

Thomson Reuters Workshop: “Publish! Don’t Perish”

Thomson-workshop

สำนักหอสมุด มก. ขอเชิญนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Thomson Reuters Workshop: “Publish! Don’t Perish” (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา  8.30-12.30 น. ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด  วิทยากร โดย Dr. See Diu Seng, Solution Consultant, Thomson Reuters  ผู้สนใจลงทะเบียนอบรมได้ที่ http://www.lib.ku.ac.th/thomsonworkshop  รับจำนวนจำกัด หมดเขตการลงทะเบียนในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นางสาวศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล หมายเลขโทรศัพท์ 02 9428616 ต่อ 215 หรือ email:  libspch @ku.ac.th

–> กำหนดการ

New Trial Databases : Academic OneFile & National Geographic Virtual Library

New Trial Databases : Academic OneFile & National Geographic Virtual Library
ระยะเวลาทดลองใช้ : 16 มี.ค. – 15 มิ.ย. 2558

Academic OneFile เป็น ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการสหสาขาวิชาการ อาทิด้าน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจเป็นต้น โดยมีจำนวนบทความภายในกว่า 63 ล้านบทความ และมีรายชื่อวารสารกว่า 16,600 รายชื่อ ซึ่งมีวารสารที่ได้รับการรับรองPeer-Reviewed จำนวน 7,769 ฉบับและมีเอกสารฉบับเต็มจำนวน 6,944 ฉบับ

National Geographic Virtual  เป็น ฐานในการศึกษาข้อมูลในการสำรวจโลกได้ในทุกแง่ทุกมุม ในรูปแบบ ของ Virtual Library ผ่านทางออนไลน์ค้นหาง่ายผ่านทางช่อง Search โดยสามารถค้นหาข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าย้อน หลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1888- ปัจจุบัน

==> สืบค้นฐานข้อมูลอื่นๆจาก Gale Databases
==> ฐานข้อมูลทดลองใช้อื่นๆ
==> ThaiLIS Reference Databases

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทร. 0 2942 8616 ต่อ 227, 123 E-mail: libsps @ku.ac.th หรือ ติดต่อสำนักพิมพ์

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล iQNewsClip

iqNewsClip-logo
สำนักหอสมุด มก. ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มก. ทดลองใช้ฐานข้อมูล iQNewsClip ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคมนี้

iQNewsClip เป็นบริการคลิปปิ้งข่าวออนไลน์ โดยตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวนมากกว่า 36 ฉบับ ให้บริการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ โดยสามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและภาพขาว-ดำ มีการจัดหมวดหมู่ของข่าวตามหลักบรรณารักษ์ศาสตร์ พร้อมฟังก์ชั่นในการสืบค้นแบบ Full Text Search (ค้นหาข่าวทั้งจากหัวข้อและเนื้อหาของข่าว) ในช่วงทดลองใช้นี้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานพร้อมกันครั้งละ 5 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร 0 2942 8616 ต่อ 123, 227 หรือ lib_services @ku.ac.th

Wiley eBooks-Part4:N-Z

รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล Wiley

 

Nanoparticulate Materials:ation, and Processing

Nonlinear Finite Element Analysis of Solids and Structures, 2nd edition

Nonlinear Finite Element Analysis of Solids and Structures, 2nd edition

Nonlinear Inverse Problems in Imaging

Odour Impact Assessment Handbook

Optical Imaging and Metrology – Advanced Technologies

Optimal Control, 3rd Edition

Organic Synthesis Using Transition Metals 2e

Ozone in Food Processing

Pathogenesis of Bacterial Infections in Animals

Pathology of Laboratory Rodents and Rabbits, Third Edition

Pathology of Pet and Aviary Birds

Performance Based Building Design 2 – From Timber-framed Construction to Partition Walls.

Performance-Based Gear Metrology – Kinematic- Transmission- Error Computation and Diagnosis

Pest and Disease Management Handbook

Pesticide Application Methods 3e

Pesticide Residues in Food and Drinking Water – Human Exposure and Risks

Pesticides

Pesticides – Health, Safety and the EnvironmentoBook

Physics of Functional Materials

Piezoelectric Energy Harvesting

Plastics and the Environment

Pollution Prevention: Methodology, Technologies, and Practices

Polymer Composites with Carbonaceous Nanofillers- Properties and Applications

Polymer Reaction Engineering

Polymeric Materials for Solar Thermal Applications

Polymeric Materials for Solar Thermal Applications

Polymers for Electricity and Electronics: Materials, Properties, and Applications

Polymers for Energy Storage and Conversion

Porous Materials

Post-Disaster Reconstruction of the Built Environment – Rebuilding for Resilience

Practical Instrumental Analysis – Methods, Quality Assurance and Laboratory Management

Precast Concrete Structures

Principles of Inorganic Materials Design (Online Version)

Project Finance for Construction and Infrastructure – Principles and Case Studies

Property-Owning Democracy: Rawls and Beyond

Reactive Drug Metabolites

Recommendations of the Committee for Waterfront Structures – Harbours and Waterways (EAU 2004) 8e

Regenerative Energieträger

Reintroduction Biology: Integrating Science and Management

Renewable and Efficient Electric Power Systems

Renewable Energy and Climate Change

Renewables-Based Technology – Sustainability Assessment

Responsive Membranes and Materials

RF Linear Accelerators 2e

RF MEMS: Theory, Design, and Technology

RF Technologies for Low Power Wireless Communications

RFID and Contactless Smart Card Applications

RFID at Ultra and Super High Frequencies – Theoryand Applications

Risk Assessment: Tools, Techniques, and Their Applications

Science and the Detective – Selected Reading in Forensic Science

Science for Agriculture: A Long-Term Perspective, Second Edition

Semiconducting Polymers – Chemistry, Physics and Engineering

Short History of Jewish Ethics – Conduct and Character in the Context of Covenant

Short History of Jewish Ethics – Conduct and Character in the Context of Covenant

Small Animal MRI

Smart Data: Enterprise Performance Optimization Strategy

Social Media 101: Tactics and Tips to Develop Your Business Online

Solar Cells and Their Applications, Second Edition

Solid Waste Technology and Management

Sonars and Underwater Acoustics

Spatio-temporal Design – Advances in Efficient Data Acquisition

Statistical Methods for Groundwater Monitoring

Statistics for Sensory and Consumer Science

Steel Designers’ Manual 6e

Steel Structures – Design using FEM

Stormwater Management for Land Development: Methods and Calculations for Quantity Control, Online Version

Strategic Management in Construction 2e

Stream and Watershed Restoration – a Guide to Restoring Riverine Processes and Habitats

Structural Health Monitoring – A Machine Learning Perspective

Structural Performance: Probability-Based Assessment

Structural Reliability

Successful Marketing Strategies for Nonprofit Organizations, Second Edition: Winning in the Age of the Elusive Donor

Supramolecular Polymer Chemistry

Supramolecular Soft Matter: Applications in Materials and Organic Electronics

Surface Analysis – The Principal Techniques 2e

Surface Science – Foundations of Catalysis and Nanoscience 3e

Sustainable Design: The Science of Sustainabilityand Green Engineering

Sustainable Energy Pricing

Sustainable Practice for the Facilities Manager

The Biology and Ecology of Tintinnid Ciliates – Models for Marine Plankton

The Chemistry of Heterocycles: Structure, Reactions, Syntheses, and Applications, Second Edition

The Global Future of English Studies

The Global Future of English Studies

The Handbook of Conversation Analysis

The Handbook of English for Specific Purposes

The Handbook of English for Specific Purposes

The Handbook of Intercultural Discourse and Communication

The Handbook of Intercultural Discourse and Communication

The History of the Theory of Structures

The Nonprofit Outcomes Toolbox: A Complete Guide to Program Effectiveness, Performance Measurement, and Results

The Photosynthetic Membrane – Molecular Mechanismsand Biophysics of Light Harvesting

The Physics of Amorphous Solids

The Physiological Basis of Veterinary Clinical Pharmacology

The Seafood Industry: Species, Products, Processing, and Safety

Theory of Structures – Fundamentals, Framed Structures, Plates and Shells

Thermal Analysis of Polymers

Thin-Film Crystalline Silicon Solar Cells – Physics and Technology

Transformers and Inductors for Power Electronics – Theory, Design and Applications

Transforming IT Culture: How to Use Social Intelligence, Human Factors, and Collaboration to Createan IT Department That Outperforms

Transportation Decision Making: Principles of Project Evaluation and Programming

Trump University Entrepreneurship 101: How to Turn Your Idea into a Money Machine, Second Edition

Understanding and Applying Research Design

Understanding Biplots

Understanding Solids – The Science of Materials

Urban Surface Water Management

UWB – Theory and Applications

Value and Risk Management – a Guide to Best Practice

Veterinary Comparative Hematopathology

Veterinary Forensics

Veterinary Forensics: Animal Cruelty Investigations, Online Book Version

Veterinary Laboratory Medicine – Clinical Biochemistry and Haematology 2e

Veterinary Nursing of Exotic Pets

Water-Centric Sustainable Communities: Retrofitting and Constructing the Next Urban Environments

Wealth Creation: A Systems Mindset for Building and Investing in Businesses for the Long Term

Wetland Environments – A Global Perspective

Wilson’s Practical Meat Inspection 7e

Wind Effects on Cable-Supported Bridges

Wind Power in Power Systems 2e

Wind Resource Assessment: A Practical Guide to Developing a Wind Project

Wind Resource Assessment: A Practical Guide to Developing a Wind Project

Yeast 2e – Molecular and Cell Biology

Zero Waste Engineering

Zoonoses

——————————————

More…

รายชื่อหนังสือ A-B

รายชื่อหนังสือ C-F

รายชื่อหนังสือ G-M

หมายเหตุ:

** การเข้าใช้ฐานข้อมูลต้องอยู่ในเครือข่าย มก. หรือ ใช้ VPN เมื่ออยู่นอก มก. หรือ เข้าใช้ด้วยรหัสผ่าน หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. 02 942 8616 ต่อ 123, 227

Woodhead eBooks

สำนักหอสมุดบอกรับฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์  Woodhead Ebooks ประกอบด้วยเนื้อหาด้าน Food Science, Technology and Nutrition และ Textile technology จำนวนหนังสือ 15 รายชื่อ ดังนี้

1. Cereal grains for the food and beverage industries

2. Colour design

3. Computer vision technology in the food and beverage industries

4. Design of clothing manufacturing processes

5. Detecting allergens in food

6. Developing children’s food products

7. Handbook of textile and industrial dyeing Volume 1: Principles, processes and types of dyes

8. Handbook of textile and industrial dyeing Volume 2: Applications of dyes

9. Managing wine quality Volume 1: Viticulture and wine quality

10. Managing wine quality Volume 2: Oenology and wine quality

11. Mathematical modelling A way of life – ICTMA 11

12. Microbial production of food ingredients, enzymes and nutraceuticals

13. Nanotechnology in the food, beverage and nutraceutical industries

14. Natural food additives, ingredients and flavourings

15. Open innovation in the food and beverage industry


หมายเหตุ :
นิสิตและบุคลากร มก. สามารถเข้าใช้ได้ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือใช้โปรแกรม VPN เมื่อสืบค้นจากนอก มก.

** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227

Trial Database : Gale Databases


[ Trial : Sep – 15 Oct 2012 ]

สำนักหอสมุด มก. ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลจาก Gale Cengage Learning จำนวน 3 ฐานข้อมูล ดังนี้

ให้ข้อมูลหนังสืออ้างอิงครอบคลุมทุกสาขาวิชา

  The National Geographic Magazine Archive ให้ข้อมูลบทความฉบับเต็มของทุกๆเล่มที่นิตยสาร National Geographic ย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1888-1994 ซึ่งฐานข้อมูลนี้ได้นำเสนอเครื่องมือที่น่าสนใจและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ และค้นคว้าของผู้ใช้ในทุกช่วงวัยและทุกๆ สาขาวิชา อาทิเช่น วิทยาศาสตร์, ธรรมชาติศึกษา, ภูมิศาสตร์และอื่นๆ อีกมากมาย

  Powerspeak Languages  เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษา ทั้งเพื่อการศึกษา ท่องเที่ยว, ธุรกิจ หรือเพื่อการเสริมสร้างบุคคลิกภาพส่วนตัว ฐานข้อมูลนี้จะช่วยสร้างเสริมการเรียนรู้ในแบบออนไลน์ และยังช่วยในทุกๆกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเต็มรูปแบบสำหรับการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ

การสืบค้น
1. เข้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด —>คลิก ฐานข้อมูล —> เลือกที่ฐานข้อมูลทดลองใช้—>เลือก Gale Virtual Reference Library, National Geographic หรือ Powerspeak Languages


2. ระบบจะแสดงหน้าให้ใส่รหัสผ่าน (สอบถามได้จากห้องสมุด)

3. เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้น

3.1 Gale Virtual Reference Library

ตัวอย่าง 1

ตัวอย่าง 2

3.2  National Geographic
ตัวอย่าง 1

ตัวอย่าง 2

ตัวอย่าง 3

3.3 Powerspeak Languages

ตัวอย่าง 1 เลือกภาษาที่ต้องการเรียนด้วยตนเอง

ตัวอย่าง 2

ตัวอย่าง 3

** นิสิตและบุคลากร มก. สามารถติดต่อขอรหัสผ่านเพื่อทดลองใช้ได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทร. 0 2942 8616 ต่อ 227, 141 หรือ lib_services@ku.ac.th