ต้องการข้อมูลเฉพาะวิทยานิพนธ์ ค้นอย่างไร 1: How do I find…KU Dissertations and Theses Part 1

การสืบค้นวิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด มก. (KU Library Catalog)

การสืบค้นวิทยานพนธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด สามารถทำได้ดังนี้

1. ค้นจากชื่อผู้แต่ง กรณีที่ทราบข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้อง สามารถค้นโดยระบุชื่อผู้แต่งในช่องสืบค้นได้ทันที่

ตัวอย่างชื่อผู้แต่ง

Chulabhorn Mahidol, Her Royal Highness Princess

พระมหานครินทร์ แก้วโชติรุ่ง

นารากร ติยายน

2. ค้นจากชื่อเรื่อง ทางเลือกนี้จะใช้ในกรณีทราบชื่อวิทยานิพนธ์ที่ถูกต้อง โดยในการสืบค้นจะพิมพ์ชื่อเรื่องเต็มๆ หรือเพียงบางส่วนก็ได้

ตัวอย่าง

การผลิตโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพด
การรับรู้ การนำไปใช้และความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Efficiency change and resource use in Thailand rice production : an evidence from panel data analysis

3. ค้นโดยเจาะจงสาขาวิชา กรณีต้องการค้นวิทยานิพนธ์เฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง สามารถสืบค้นได้จากทางเลือก หัวเรื่อง (Subject)  โดยมีรูปแบบการสืบค้น ดังนี้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – วิทยานิพนธ์. อักษรย่อชื่อปริญญา(สาขาวิชา)

ตัวอย่าง 1

ตัวอย่าง 2

ตัวอย่าง หัวเรื่อง เมื่อต้องการสืบค้นวิทยานิพนธ์โดยเจาะจงสาขาวิชา

More…

** ดูว่าหลักสูตรไหน ได้ปริญญาอะไร ?
**
KU Theses searching 2
** การให้บริการวิทยานิพนธ์ มก.
* * KU e-Thesis Q&A

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s