Worldcat Local

worldcat-logoWorldcat Local : สืบค้นทุกฐานข้อมูลจากที่เดียว


WorldCat Local & WorldCat Knowledge Base
เป็นฐานข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถสืบค้นในลักษณะ Single Search เพื่อเข้าถึงรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่บริการในห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งห้องสมุดทั่วโลกที่เป็นเครือข่ายสมาชิก OCLC และยังสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้บริการได้จากการสืบค้นที่เดียว

หมายเหตุ : การสืบค้นด้วย Worldcat จะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อใช้งานในเครือข่าย มก. หรือกรณีอยู่นอก มก. ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยโปรแกรม VPN ทั้งนี้เนื่องจากการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆมีข้อกำหนดให้ต้องใช้งานในเครือข่าย มก. เป็นหลัก

การเข้าถึง

1.  สืบค้นจากหน้าหลักของเว็บไซต์สำนักหอสมุด http://www.lib.ku.ac.th  หรือ
kulib-wc-searchbox

2. สืบค้นจากหน้าสืบค้น Worldcat โดยตรงที่ http://kasetsartunivlibrary.worldcat.org  หรือ
wc-kaset

3. สืบค้นจากเมนูสืบค้นใน Blog ที่  http://kasetsartlib.blogspot.com
wc-kaset-blog

การสืบค้น

1. Basic Search
1.1 พิมพ์คำค้นในช่องสืบค้น
1.2 เลือกแหล่งข่อมูลที่ต้องการสืบค้นจาก 3 ทางเลือกคือ
–> Libraries Worldwide :
สืบค้นจากห้องสมุดทุกแห่งที่เป็นสมาชิกของ Worldcat
–> Thai Libraries Consortium :
สืบค้นจากห้องสมุดในประเทศไทยที่กำลังจะเข้าเป็นสมาชิก Worldcat
–> Kasetsart University Library : สืบค้นเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ มก. บอกรับเท่านั้น
wc-kaset-search1
** หมายเหตุ : ระบบจะตั้งค่าให้สืบค้นจาก Libraries Worldwide แต่ในการแสดงผลการสืบค้นจะแสดงรายการทรัพยากรสารสนเทศของ มก. ก่อน

1.3
คลิกที่ Search เพื่อสืบค้น

2. Advanced Search
2.1 พิมพ์คำค้น
2.2 กำหนดเงื่อนไขการสืบค้นต่างๆ เช่น ปีพิมพ์ ชนิดของเอกสาร
2.3 คลิกที่ Search

wc-kaset-search2


ผลการสืบค้น
1. แก้ไข หรือเพิ่มคำค้นได้ในช่องสืบค้น
2. การจัดเรียงผลการสืบค้น สามารถเลือกรูปแบบการจัดเรียงได้ตามต้องการ
3. จำกัดผลการสืบค้นได้จากคอลัมน์ด้านซ้ายมือ เช่น เลือกฐานข้อมูล เลือกชนิดของเอกสาร เลือกระบุปีพิมพ์ เป็นต้น
wc-kaset-search3

4. ดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวเล่ม คลิกที่ Availability ระบบจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวเล่มได้แก่ ห้องสมุดที่มีหนังสือรายการนั้น สถานะการยืมของหนังสือ และเลขเรียกหนังสือ
wc-kaset-search4-availability

5. ดูข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-books, e-journals เป็นต้น สังเกตุข้อความ View Now จะปรากฎรายการเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดบอกรับ

– ตัวอย่าง เอกสารรายการนี้เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูล SpringerLink

wc-kaset-search5-view-now2
คลืกที่ View eBook เพื่อเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลหนังสือฉบับเต็ม
wc-kaset-search5-view-now3

การจัดการผลการสืบค้น
wc-results

1. คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้ารายชื่อเอกสารเพื่อเลือกรายการ
2. Sign In เพื่อจัดเก็บข้อมูลไว้ในบัญชีผู้ใช้สัวนตัว (นิสิตและบุคลากร มก. สามารถสมัครสมาชิกได้ด่วยตนเอง)
3. คลิกที่ Print เพื่อสั่งพิมพ์หรือแชร์ไปยังสื่อยังคมออนไลน์ได้โดยคลิกที่ Share

การจัดการบัญชีผู้ใช้
การสืบค้นด้วย Worldcat นอกจากผู้ใช้จะสามารถสืบค้นข้อมูลจากหลายๆแหล่งในครั้งเดียวแล้ว ยังสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลและบันทึกประวัติการสืบค้นตามความสนใจของผู้ใช้แต่ละคนด้วย โดยนิสิตและบุคลากร มก. สามารถสมัครสมาชิก Worldcat ได้ด้วยต้นเอง โดย

1. คลิกที่ Sign In ที่มุมขวาบนของหน้าสืบค้น Worldcat
2. คลิกที่  Create an account now

wc-account3. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก
wc-account2
4. ตัวอย่างข้อมูลเมื่อ Sign In เข้าสู่ระบบแล้ว
wc-list2

Links:
Mobile Version
Worldshare Discovery (แพลตฟอร์มการสืบค้นใหม่ของ Worldcat)
– บริการยืมและถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุดผ่าน Worldshare

** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227 , E-mail: libsps @ku.ac.th

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s