OPAC Update Part 3 : My Rating หนังสือดี อย่างนี้ต้อง 5 ดาว !

ในฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด นอกจากสมาชิกจะสามารถสืบค้น บันทึกคำค้น บันทึกประวัติการยืมได้แล้ว สมาชิกห้องสมุดทุกท่านยังสามารถให้ความเห็นว่าหนังสือที่ห้องสมุดจัดหามาให้บริการอยู่นั้น มีเนื้อหาที่ตรงกับความความสนใจมากน้อยอย่างไร ด้วยการให้ดาวได้ตั้งแต่ระดับ 1-5 ดาว  ดังนี้
1. เข้าสู่เว็บไซต์สำนักหอสมุดที่ http://www.lib.ku.ac.th
2. พิมพ์คำค้นแล้วคลิก ค้นหา
3. ในหน้าแสดงผลการค้น หรือในหน้าแสดงรายละเอียดของหนังสือ หากสมาชิกห้องสมุดต้องการแสดงความเห็นเกี่ยวกับหนังสือโดยการให้ดาว ให้คลิกที่รูปดาวในช่อง Rating
4. จะปรากฎข้อความให้ login ให้ป้อนข้อมูลสมาชิกแล้วคลิก Submit 

Your Name : พิมพ์ชื่อ นามสกุล (สมาชิกชาวไทย พิมพ์ชื่อ-สกุล ภาษาไทย)
Barcode : พิมพ์เลขบาร์โค้ดตามที่ปรากฎในบัตรนิสิต หรือ บัตรสมาชิกห้องสมุด

5. เมื่อ login เรียบร้อยแล้ว คลิกที่รูปดาวอีกครั้ง รูปดาวจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเหลืองตามระดับที่สมาชิกเลือก เช่น หนังสือ “Only love is real” สมาชิกอ่านแล้วโหวตให้แล้วโดยให้ระดับ  4 ดาว เป็นต้น
6. หากผู้ใช้คนอื่นๆมาค้นหนังสือเล่มเดียวกัน ก็จะปรากฎรูปดาวสีน้ำเงิน 4 ดาว ให้ผู้ใช้ท่านอื่นๆ ทราบว่าสมาชิกที่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ให้ความเห็นไว้ว่าหนังสือเล่มนี้ควรได้ 4 ดาว ซึ่งสมาชิกคนอื่นสามารถคลิกที่รูปดาวเพื่อเข้าไปโหวตได้เช่นเดียวกัน 

*** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0 2942 8616 ต่อ 122, 123, 142, 144 หรือ E-mail : lib_services@ku.ac.th

Advertisements