New Trial Databases

ฐานข้อมูลทดลองใช้ในเดือนตุลาคม 2560

Business Source Ultimate         [ระยะเวลาทดลองใช้ : 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2560]

ฐานข้อมูลวิชาการทางด้านธุรกิจจากบริษัท EBSCO ประกอบด้วยแหล่งข้อมูลทางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่าทุก ๆ ฐานข้อมูล ครอบคลุมเนื้อหาวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจชั้นนำของโลก ให้ข้อมูลดัชนีและสาระสังเขปของวารสารย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ.1886 วารสารฉบับเต็มมากกว่า 3,500 ชื่อเรื่อง นอกจากการเข้าถึงวารสารฉบับเต็มรูปแล้ว ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษา รายงานเศรษฐกิจ และโปรไฟล์ของบริษัท รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารและนักวิเคราะห์อีกด้วย


FSTA (Food Science and Technology Abstracts)
[ระยะเวลาทดลองใช้ : 1 ต.ค. 2560 -31 ส.ค. 2561]

ฐานช้อมูลดัชนีและสาระสังเขปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการทุกสาขา ให้ข้อมูลเอกสารมากกว่า 980,000 รายการ จากวารสารมากกว่า 4,600 ชื่อ ย้อนหลังถึงปี 1969


JSTOR Sustainability Collection
[ระยะเวลาทดลองใช้: 1-31 ตุลาคม 2560]
ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และรายงานในด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสังคม ครอบคลุมในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิเวศวิทยา กฎหมาย วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น


SAGE Knowledge     [ระยะเวลาทดลองใช้: 1 ต.ค. – 15 ธ.ค. 2560]
SAGE Knowledge เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) หนังสืออ้างอิง (e-Reference) และ Streaming Video จำนวนมากกว่า 4,600 ชื่อเรื่อง เนื้อหาคลอบคลุมด้านสังคมศาสตร์หลายสาขาวิชาได้แก่ Business and management, Counseling, Criminology, Education, Geography, Health and social care, Media and communication, Politics and international relations, Psychology และ Sociology


Sage Premier        [ระยะเวลาทดลองใช้ : 1 ต.ค. – 15 ธ.ค. 2560]
Sage Premier ให้ข้อมูลวารสารวิชาการกว่า 900 ชื่อเรื่องจากสำนักพิมพ์ Sage Publications โดย 52% ของวารสารในฐานข้อมูลนี้ติดอันดับในฐานข้อมูล Journal Citation Reports ปี 2016 (ข้อมูลจาก Clarivate Analytics ปี 2017)

Advertisements

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล iQNewsClip

iqNewsClip-logo
สำนักหอสมุด มก. ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มก. ทดลองใช้ฐานข้อมูล iQNewsClip ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคมนี้

iQNewsClip เป็นบริการคลิปปิ้งข่าวออนไลน์ โดยตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวนมากกว่า 36 ฉบับ ให้บริการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ โดยสามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและภาพขาว-ดำ มีการจัดหมวดหมู่ของข่าวตามหลักบรรณารักษ์ศาสตร์ พร้อมฟังก์ชั่นในการสืบค้นแบบ Full Text Search (ค้นหาข่าวทั้งจากหัวข้อและเนื้อหาของข่าว) ในช่วงทดลองใช้นี้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานพร้อมกันครั้งละ 5 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร 0 2942 8616 ต่อ 123, 227 หรือ lib_services @ku.ac.th

Woodhead eBooks

สำนักหอสมุดบอกรับฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์  Woodhead Ebooks ประกอบด้วยเนื้อหาด้าน Food Science, Technology and Nutrition และ Textile technology จำนวนหนังสือ 15 รายชื่อ ดังนี้

1. Cereal grains for the food and beverage industries

2. Colour design

3. Computer vision technology in the food and beverage industries

4. Design of clothing manufacturing processes

5. Detecting allergens in food

6. Developing children’s food products

7. Handbook of textile and industrial dyeing Volume 1: Principles, processes and types of dyes

8. Handbook of textile and industrial dyeing Volume 2: Applications of dyes

9. Managing wine quality Volume 1: Viticulture and wine quality

10. Managing wine quality Volume 2: Oenology and wine quality

11. Mathematical modelling A way of life – ICTMA 11

12. Microbial production of food ingredients, enzymes and nutraceuticals

13. Nanotechnology in the food, beverage and nutraceutical industries

14. Natural food additives, ingredients and flavourings

15. Open innovation in the food and beverage industry


หมายเหตุ :
นิสิตและบุคลากร มก. สามารถเข้าใช้ได้ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือใช้โปรแกรม VPN เมื่อสืบค้นจากนอก มก.

** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227

การสืบค้นและการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ

สำนักหอสมุด มก. จัดการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นและการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ” ในวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยวิทยากรจากบริษัท Book Promotion & Service Co.,Ltd มีรายละเอียดและกำหนดการดังนี้

เรื่อง การสืบค้นและการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ

เวลา 8.30 -16.30 น.

สถานที่ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

วิทยากร

คุณจิรวัฒน์ พรหมพร (Head of Academic e-resources support)
คุณประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์ (Academic e-resources support Officer)
————————————————————————————————————————-
กำหนดการ

08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 น. การเลือกวารสารโดยใช้เครื่องมือ และ เรียนรู้ค่าต่างๆเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการลงตีพิมพ์
– Journal Citation Report
– Impact Factor
– Immediacy Index
– Cited Half Life

10:30 – 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 น.
– การเลือกวารสารด้วย Keyword
– เข้าใช้งานฐานข้อมูล Web of Science

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

13:00 – 14:30 น.
– การส่งต้นฉบับทางเว็บ (Submit Manuscript)
– การเลือกฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเทคนิคการสืบค้น

14:30 – 14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 – 16:30 น. การใช้โปรแกรม EndNote เพื่อจัดเก็บบรรณานุกรมและสร้างรูปแบบบรรณานุกรมให้ตรงตามที่วารสารต้องการ
————————————————————————————————————————-
หมายเหตุ สำนักหอสมุดจัดอาหารว่างรับรอง 2 มื้อ ช่วงเช้า และ ช่วงบ่าย

การฝึกอบรมหลักสูตร นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 11

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 11 ในวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2553
เวลา 8:30 – 16:30 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ 

นิสิตและบุคลากร มก. ที่สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางนภา เชี่ยวชูวงศ์
E-mail : libnpc@ku.ac.th
โทรศัพท์ 0-2942-8616 สายใน 1477 ต่อ 224, 400, 122, 143
โทรสาร 0-2940-5834

แบบตอบรับ | – รายละเอียดฐานข้อมูล |  – กำหนดการ

ตารางการฝึกอบรม

ฐานข้อมูลสาขา 18 พ.ค. 19 พ.ค. 20 พ.ค. 21 พ.ค.
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เกษตร ทั้งวัน ทั้งวัน ทั้งวัน บ่าย
มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ทั้งวัน ทั้งวัน ทั้งวัน

KU Library will reopen on December 8, 2009 สำนักหอสมุดพร้อมจะเปิดให้บริการทั้งสองอาคารแล้ว

สำนักหอสมุด มก. จะเปิดให้บริการได้ทั้งสองอาคารในวันที่ 8 ธ.ค. นี้ หลังจากปิดปรับปรุงอาคารหลังเดิม (อาคารช่วงเกษตรศิลปการ) มานานกว่า 6 เดือน และปิดบริการทั้งสองอาคารเพื่อการขนย้ายเป็นเวลา 3 สัปดาห์  ปรับปรุงแล้วเป็นอย่างไร ไปดูกันเลย !

http://picasaweb.google.co.th/s/c/bin/slideshow.swf