วิทยานิพนธ์ ค้นที่ไหนก็ได้เมื่อใช้ EZproxy

วิทยานิพนธ์.. ค้นที่ไหนก็ได้ด้วย EZproxy

1. ไปที่ http://lib.ku.ac.th
2. คลิกที่ไอคอน EZproxy
ez-lib1
3. คลิกยอมรับเงื่อนไข (Accept) และ Login ด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
ez-20190901

4. คลิกเลือกฐานข้อมูล KU E-Thesis
ku-thesis
5. เข้าสู่หน้าสืบค้น
ku-thesis2

ตัวอย่างการสืบค้นวิทยานิพนธ์ มก.

ผู้แต่ง (Author) : การค้นด้วยทางเลือก ผู้แต่ง หมายถึง สามารถสืบค้นด้วยชื่อเจ้าของผลงาน หรือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก็ได้  เช่น สืบค้นด้วยชื่อ โชคชัย ธีรกุลเกียรติ ผลการสืบค้นจะได้ทั้งผลงานที่อาจารย์เป็นผู้เขียน และวิทยานิพนธ์ที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษา
author

ชื่อเรื่อง(Title): 
การค้นด้วยทางเลือก “ชื่อเรื่อง  จะใช้ในกรณีที่ทราบชื่อเรื่องที่ถูกต้องเท่านั้น หากข้อมูลคลาดเคลื่อนอาจหาไม่พบ หรืออาจใช้เวลานานในการสืบค้น
ตัวอย่าง
การพัฒนาตนเองของนักแสดงละครโทรทัศน์
ฑ-นางมณโฑ : หน่วยเสียงและอักษรภาษาไทย
วัสดุคอมโพสิตแกนกัญชงสำหรับงานสถาปัตยกรรม
Identification of aroma active compounds in flash fried rice

หัวเรื่อง(Subject):
1) การสืบค้นด้วยหัวเรื่อง โดยระบุสาขาวิชา ตัวอย่างเช่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์
Kasetsart University. Department of Tropical Agriculture
Kasetsart University. Department of Food Science
Kasetsart University. Department of Genetics

2) การสืบค้นหัวเรื่อง โดยระบุชื่อปริญญา ใช้ทางเลือกนี้ในกรณีต้องการค้นหาวิทยานิพนธ์โดยเจาะจงเป็นระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก เช่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – วิทยานิพนธ์. วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ — วิทยานิพนธ์. วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – วิทยานิพนธ์. วท.ม. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – วิทยานิพนธ์. วศ.ม (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – วิทยานิพนธ์. ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – วิทยานิพนธ์. ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
kasetsart university – theses
kasetsart university – dissertations
Kasetsart University — Dissertations. D.Eng. (Environmental Engineering)
Kasetsart University — Dissertations. Ph.D
Kasetsart University — Dissertations. Ph.D. (Forestry)
Kasetsart University — Theses. M.S. (Food Science)
Kasetsart University — Dissertations. Ph.D. (Food Science)

3) การสืบค้นหัวเรื่อง โดยระบุหัวข้อกว้างๆ ของเรื่องที่ต้องการค้นหา เช่น ต้องการวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ ยางพารา มีวิธีการค้นดังนี้
–ที่เมนูสืบค้น เลือกทางเลือก หัวเรื่อง(Subject) แล้วค้นด้วยคำว่า ยางพารา
search1.png
–ที่หน้าแสดงผลการสืบค้น คลิกที่ไอคอน Limit/Sort Search
search2
–เลือกประเภทวัสดุ (Material Type) เป็น Thesis
–คลิก Submit
search3
–ผลการสืบค้นจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับยางพารา เฉพาะที่เป็นวิทยานิพนธ์เท่านั้น
search4
การแสดงผลการสืบค้น : แบบย่อ ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีพิมพ์ สถานที่จัดเก็บ เลขหมู่ และสถานะการให้บริการ
search5-result1
การแสดงผลการสืบค้น: แบบละเอียด  เมื่อคลิกที่ชื่อเรื่องจะได้ข้อมูลเกี่ยวอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญา สาขาวิชา หัวเรื่อง เป็นต้น
search5-result2

การเข้าถึงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full-Text) 
–คลิกที่ข้อความ Fulltext /Digital Media ในหน้าแสดงผลการค้นแบบย่อ  หรือ
FT01

–คลิกที่ข้อความ Fulltext ในหน้าแสดงผลแบบละเอียด
FT02.png
การให้บริการวิทยานิพนธ์ของสำนักหอสมุด
PDF : ปัจจุบันสำนักหอสมุดให้บริการวิทยานิพนธ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟล์ PDF) เท่านั้น สังเกตุรายการที่มีข้อความลิงค์ Full Text หมายถึง สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์รายการนั้นๆได้

ตัวเล่ม
: สำนักหอสมุดให้บริการตัวเล่มกรณีวิทยานิพนธ์รายการนั้นไม่มีไฟล์ PDF ให้บริการ เช่น วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นที่ห้องสมุดได้รับบริจาค ปัญหาพิเศษ โดยดูข้อมูล Location แล้วติดต่อขอใช้บริการ โดยเป็นการยืมใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น
printed.png

CD-Thesis
:  สำนักหอสมุดมีการจัดเก็บวิทยานิพนธ์ในรูปของแผ่น CD-ROM ตามที่ได้รับมอบจากบัณฑิตวิทยาลัย แต่เนื่องจากได้รับเพียง 1 ฉบับ จึงไม่มีการให้ยืม CD วิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (Cataloging)  รายการที่แสดงสถานะ (Status) เป็น Cataloging หมายถึง รายการนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ และยังไม่ปรากฎข้อความลิงค์  Full Text
— หากผู้ใช้ต้องการวิทยานิพนธ์ดังกล่าว สามารถติดต่อขอใช้บริการหนังสือ/วิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการได้ที่โต๊ะบริการตอบคำถาม ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 วันทำการ
cataloging.png

More….
TDC (ThaiLIS Digital Collection)       
เพื่อค้นวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยอื่นในประเทศไทย
Dissertations & Theses Global
         เพื่อค้นวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ หรือ
EBSCO Open Dissertations
               เพื่อค้นวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ (แบบเปิด)
Searching update@KU Library: EDS through EZproxy

สอบถามข้อมูลการสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทร. 0 2942 8616 ต่อ 218, 123 หรือ lib_services @ku.ac.th

การสืบค้นและบริการวิทยานิพนธ์ มก.-KU e-thesis

ku-thesis-logo การสืบค้นและบริการวิทยานิพนธ์ มก.

ปัจจุบันสำนักหอสมุด มก. มีนโยบายในการให้บริการวิทยานิพนธ์ โดยเน้นให้บริการวิทยานิพนธ์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟล์ PDF) เป็นหลัก ยกเว้นรายการที่ยังไม่มีไฟล์ PDF จึงจะให้บริการตัวเล่ม โดยให้ยืมใช้ในห้องสมุดเท่านั้น

ตัวอย่างการสืบค้น
thesis-eng-2017.png

Q: ใครสามารถใช้บริการวิทยานิพนธ์ มก.ได้บ้าง?
A: นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. สามารถสืบค้นและเข้าถึงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มได้ทั้งในและนอกเครือข่าย มก.

Q: เป็นบุคคลภายนอกสามารถสืบค้นวิทยานิพนธ์ มก. ได้หรือไม่?
A: นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. และบุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นวิทยานิพนธ์ มก. ได้จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (KU Library Catalog) แต่การอ่านฉบับเต็ม (Full-Text) สามารถอ่านได้เมื่อใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ มก. (KUWIN) หรือเมื่อใช้งานผ่านโปรแกรม VPN หรือ EZproxy

Q: เงื่อนไขการให้บริการวิทยานิพนธ์ มก. สำหรับบุคคลภายนอกต้องทำอย่างไรบ้าง?
A: สามารถมาติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองที่สำนักหอสมุด หรือ
–ติดต่อผ่านบริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดกรณีเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยอื่นในเครือข่ายความร่วมมือ หรือ
— ติดต่อบรรณารักษ์บริการระหว่างห้องสมุดของ มก. กรณีเป็นบุคคลทั่วไป  หรือ
— สืบค้นจากฐานข้อมูล TDC ซึ่งรวบรวมวิทยานิพนธ์จากหลายๆ สถาบันไว้ให้บริการ

Q: หากสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดประเภทบุคคลภายนอก จะสามารถดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ มก. ได้หรือไม่?
A: ไม่ได้ค่ะ การเข้าใช้งานวิทยานิพนธ์ มก. ฉบับเต็ม ต้องใช้งานในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มก. เท่านั้น (ตรวจสอบจากหมายเลข IP) หรือ หากอยู่นอก มก. ต้อง Login ผ่านโปรแกรม VPN หรือ EZproxy โดยใช้บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ส่วนสมาชิกห้องสมุดประเภทบุคคลภายนอก สามารถยืมหนังสือของห้องสมุดได้เท่านั้น ไม่รวมถึงการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ห้องสมุดมีให้บริการ เนื่องจากบริการดังกล่าวต้องอิงกับการมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีซึ่งออกโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 144; e-mail: lib_services @ku.ac.th

More…
เวลาทำการของห้องสมุด
บริการยืม/สำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด
การสืบค้นวิทยานิพนธ์ มก.
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
– วิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาต่างๆ

การให้บริการวิทยานิพนธ์ของสำนักหอสมุด มก. ตอน 1

การให้บริการวิทยานิพนธ์ของสำนักหอสมุด มก. (บางเขน)

ในการสืบค้นวิทยานิพนธ์ มก. จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (Library Catalog) นั้น ผลการสืบค้นจะแสดงถึงสถานที่จัดเก็บ ประเภทของวัสดุ (ตัวเล่ม แผ่นซีดี ไฟล์ PDF)  เลขเรียกหนังสือ (Call number) และสถานะการยืม Status ปัจจุบันสำนักหอสมุด มก. มีระเบียบการให้บริการวิทยานิพนธ์ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

1) ตัวเล่มวิทยานิพนธ์
Location : MainBK-FL2, Thesis&SpecProb   หมายถึง วิทยานิพนธ์รายการนี้จัดเก็บที่ ชั้น 2 สำนักหอสมุดบางเขน (BK=Bangkhen)
Status : Out of service หรือ งดบริการ หากสืบค้นด้วยเมนูภาษาไทย

==>
แม้ว่าฐานข้อมูลจะแสดงเลขเรียกหนังสือและชั้นที่จัดเก็บ แต่ปัจจุบันสำนักหอสมุด งดให้บริการตัวเล่มวิทยานิพนธ์แล้ว แต่จะเน้นให้บริการในรูปไฟล์เอกสารฉบับเต็มอิเล็กทรอนิกส์แทน


2) CD Thesis
Location : MainBK-KULC FL2, AV
หมายถึง วิทยานิพนธ์รายการนี้อยู่ในรูปสื่อโสตทัศนวัสดุ จัดเก็บที่ ชั้น 2 สำนักหอสมุดบางเขน
==> (MainBK= หอสมุดหลังเก่า , FL2 = ชั้น 2, AV=Adiovisual, KULC=อาคารหอสมุดหลังใหม่)
==>กรณีต้องการใช้วิทยานิพนธ์ในรูปแผ่น CD สามารถติดต่อที่เคาเตอร์บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ
อาคารหอสมุดหลังใหม่
StatusLIB USE ONLY  หรือ ใช้เฉพาะในหส. หากสืบค้นด้วยเมนูภาษาไทย
==> สถานะที่ปรากฎ หมายถึง วิทยานิพนธ์ที่อยู่ในรูปแบบแผ่น CD สามารถใช้บริการได้ภายในห้องสมุดเท่านั้น ไม่สามารถยืมออกได้

3) Digital Media
==>
เมื่อคลิกที่ข้อความ Digital media หรือ คลิกที่ชื่อเรื่อง จะปรากฎข้อความ Connect To “Full-text” หมายถึง วิทยานิพนธ์รายการนั้นมีไฟล์เอกสารฉบับเต็มให้บริการแล้ว ห้องสมุดจึงงดให้บริการตัวเล่ม สังเกตุข้อความในช่อง Status ของฉบับตัวเล่มแสดงข้อความ “Out of Service” หรือ  “งดบริการ”

การให้บริการวิทยานิพนธ์ มก. ฉบับเต็ม

1) นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ มก. ฉบับเต็มได้ฟรี  โดย
สืบค้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คณะ ภาควิชา หน่วยงาน ใน มก. โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ห้องสมุด
– กรณีมาสืบค้นที่สำนักหอสมุด สามารถสืบค้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องบริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 1
อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ (อาคารใหม่)  หากต้องการสั่งพิมพ์ ต้องเสียค่าบริการตามอัตราที่ห้องสมุดกำหนด
– สืบค้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายของ มก. (KU WIN)
– กรณีสืบค้นจากนอกมหาวิทยาลัย สามารถสืบค้นได้เช่นเดียวกับเมื่อยู่ใน มก. โดยเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านโปรแกรม VPN แล้ว Connect โดยใช้รหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri account)

2) บุคคลภายนอก
– กรณีมาใช้บริการด้วยตนเองที่สำนักหอสมุด
สามารถติดต่อที่โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ เพื่อขอคำแนะนำและใช้บริการสืบค้น โดยสำนักหอสมุดได้จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลภายนอกสามารถสืบค้นและอ่านวิทยานิพนธ์ มก. ฉบับเต็มได้ (หากต้องการสั่งพิมพ์ หรือบันทึกข้อมูล ต้องเสียค่าบริการ)

– กรณีสืบค้นจากหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด  ผู้ใช้บริการโดยทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ มก. ได้ แต่เมื่อคลิกที่ข้อความ “Digital media” หรือ Full-text จะไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์เอกสารดังกล่าวได้

         ==> บุคคลภายนอก ที่สืบค้นและต้องการวิทยานิพนธ์ มก. ฉบับเต็ม สามารถทำได้ ดังนี้

1) กรณีเป็นบุคคลภายนอก แต่เป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยอื่นๆ
– ตรวจสอบจากฐานข้อมูล TDC หากพบในฐานข้อมูลดังกล่าว บุคลากรของหน่วยงานที่เป็นสมาชิก ThaiLIS สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี
– หากวิทยานิพนธ์รายการดังกล่าวยังไม่ปรากฎในฐานข้อมูล TDC สามารถติดต่อผ่านบรรณารักษ์ห้องสมุดต้นสังกัดเพื่อใช้บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดได้ โดยมีอัตราค่าบริการตามข้อตกลงร่วมกันของหน่วยงาน

 2) กรณีเป็นบุคคลภายนอกและไม่ได้เป็บบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยใดๆ
– ตรวจสอบจากฐานข้อมูล TDC  โดยบุคคลทั่วไปสามารถสมัครสมาชิกและสืบค้นได้
– หากวิทยานิพนธ์รายการดังกล่าวยังไม่ปรากฎในฐานข้อมูล TDC สามารถติดต่อขอสำเนาเอกสารจากสำนักหอสมุด มก. ได้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและอัตราค่าบริการได้ที่ 0 2942 8616 ต่อ 217 หรือ lib_services@ku.ac.th

ต้องการข้อมูลเฉพาะวิทยานิพนธ์ ค้นอย่างไร 2: How do I find…KU Dissertations and Theses Part 2

การสืบค้นวิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด มก. (ต่อ)

4. การสืบค้นจากหัวเรื่อง (Subject) ทางเลือกนี้เป็นการสืบค้นโดยระบุคำหรือวลีที่มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องที่ต้องการ แล้วจึงไปจำกัดการสืบค้นโดยระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเป็น “thesis”
ตัวอย่าง
4.1 ระบุคำค้นในช่องหัวเรื่องเป็นคำว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ จะได้ผลการสืบค้นเป็นจำนวนทรัพยากรห้องสมุดทุกประเภทที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่

4.2 เมื่อต้องการเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่เฉพาะที่เป็นวิทยานิพนธ์เท่านั้น สามารถจำกัดผลการสืบค้นโดย
– คลิกที่ Limit / Sort Search

– เลือกประเภทวัสดุ (Material Type) เป็น Thesis แล้วคลิก Submit จะได้ข้อมูลเป็นรายการวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่

5. การสืบค้นจากคำสำคัญ (Keyword) ทางเลือกนี้สามารถใช้คำเชื่อม and or not ในการสืบค้นได้ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน and คณิตศาสตร์

5.1 คลิกที่ Modify Search กรณีต้องการเฉพาะวิทยานิพนธ์ ให้เลือกประเภทวัสดุ (Material type) เป็น Thesis แล้วคลิก Submit

5.2 จะได้รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์ เฉพาะที่เป็นวิทยานิพนธ์เท่านั้นMore…
** ดูว่าหลักสูตรไหน ได้ปริญญาอะไร ?
** KU Theses searching 1
** การให้บริการวิทยานิพนธ์ มก.
** KU e-Thesis Q&A

ต้องการข้อมูลเฉพาะวิทยานิพนธ์ ค้นอย่างไร 1: How do I find…KU Dissertations and Theses Part 1

การสืบค้นวิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด มก. (KU Library Catalog)

การสืบค้นวิทยานพนธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด สามารถทำได้ดังนี้

1. ค้นจากชื่อผู้แต่ง กรณีที่ทราบข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้อง สามารถค้นโดยระบุชื่อผู้แต่งในช่องสืบค้นได้ทันที่

ตัวอย่างชื่อผู้แต่ง

Chulabhorn Mahidol, Her Royal Highness Princess

พระมหานครินทร์ แก้วโชติรุ่ง

นารากร ติยายน

2. ค้นจากชื่อเรื่อง ทางเลือกนี้จะใช้ในกรณีทราบชื่อวิทยานิพนธ์ที่ถูกต้อง โดยในการสืบค้นจะพิมพ์ชื่อเรื่องเต็มๆ หรือเพียงบางส่วนก็ได้

ตัวอย่าง

การผลิตโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพด
การรับรู้ การนำไปใช้และความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Efficiency change and resource use in Thailand rice production : an evidence from panel data analysis

3. ค้นโดยเจาะจงสาขาวิชา กรณีต้องการค้นวิทยานิพนธ์เฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง สามารถสืบค้นได้จากทางเลือก หัวเรื่อง (Subject)  โดยมีรูปแบบการสืบค้น ดังนี้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – วิทยานิพนธ์. อักษรย่อชื่อปริญญา(สาขาวิชา)

ตัวอย่าง 1

ตัวอย่าง 2

ตัวอย่าง หัวเรื่อง เมื่อต้องการสืบค้นวิทยานิพนธ์โดยเจาะจงสาขาวิชา

More…

** การสืบค้นวิทยานิพนธ์ผ่าน EZproxy (เริ่ม 1 ก.ค. 2562)
**
 ดูว่าหลักสูตรไหน ได้ปริญญาอะไร ?
**
KU Theses searching 2
** การให้บริการวิทยานิพนธ์ มก.
* * KU e-Thesis Q&A