นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 18

สำนักหอสมุด มก. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพรุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2557  

กำหนดการ

การฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ ๑๘ (เฉพาะสาขาวิชา)

วันที่ ๒๐ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗

๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.         ลงทะเบียน

๐๘.๔๕ – ๐๙.๑๕ น.         กล่าวต้อนรับ และบรรยายเรื่อง ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าวิจัย

โดย ดร.อารีย์ ธัญญกิจจานุกิจ (ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด / นักเอกสารสนเทศ เชี่ยวชาญ)

๐๙.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.         ฐานข้อมูล Library Catalog / Union Catalog / JournalLink / EBSCO A to Z

ฐานข้อมูล TDC (ThaiLIS Digital Collection)

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย และการบริการของสำนักหอสมุด

โดย  คุณกิตติยา ขุมทอง     

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านห้องสมุดเครือข่าย สำนักหอสมุด)

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.         พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.         ฐานข้อมูล NEWSCenter : Online News

โดย คุณนุภา พงษ์สุวรรณ (Senior Customer Relations Executive)

และทีมงาน

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.         รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

๑๓.๐๐ – ๑๔.๔๕ น.         ฐานข้อมูล Scopus / ScienceDirect  SciVerse และ ebooks on ScienceDirect

โดย  คุณสารภี สีสุข  (บรรณารักษ์ชำนาญการ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด)

๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.         พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.         ฐานข้อมูล ebooks – (Acta Horticulturae Online,   EBSCO eBook Collection

(NetLibrary) , Springer, World Scientific) / Grolier Online (Encyclopedia)

โดย  คุณสารภี สีสุข  (บรรณารักษ์ชำนาญการ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด)

==> เอกสาร

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.         VPN (Virtual Private Network) โปรแกรมเพื่อการใช้งานฐานข้อมูลนอกเครือข่าย

โดย  คุณถิรนันท์ ดำรงค์สอน

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านระบบสารสนเทศ สำนักหอสมุด)


วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.         ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.         การบรรยายเรื่อง หลักการสืบค้นสารสนเทศ

โดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร

(Head, Academic e-resources support, Book Promotion Co.)

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.         ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศ

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.         พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๑๕ – ๑๑.๔๕ น.         ฐานข้อมูล SpringerLink

๑๑.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.         ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses และ PDF Dissertation Full Text

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.         รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.         ฐานข้อมูล Annual Reviews

๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.         ฐานข้อมูล ISI Web of Science

๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.         ฐานข้อมูล JCR (ISI): Journal Impact Factors

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.         พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ – ๑๕.๑๕ น.         ฐานข้อมูล SAGE Journals

๑๕.๑๕ – ๑๕.๔๕ น.         ฐานข้อมูล Taylor & Francis Online

๑๕.๔๕ – ๑๖.๑๕ น.         ฐานข้อมูล Wiley Online Library

๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ น.         ฝึกการสืบค้นฐานข้อมูล


วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.         ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.         ฐานข้อมูล ACM Digital Library

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.         ฐานข้อมูล IEEE Explore Digital Library  (IEEE/IET Electronic Library (IEL))

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.         พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๑๕ – ๑๑.๔๕ น.         ฐานข้อมูล ASCE / ASME

๑๑.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.         ฐานข้อมูล AIP / APS

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.         รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.         ฐานข้อมูล ACS

๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.         ฐานข้อมูล Project Euclid

๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.         ฐานข้อมูล Science Online

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.         พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ – ๑๕.๑๕ น.         ฐานข้อมูล ProQuest Agriculture Journal และ ProQuest Agricola Plustext

๑๕.๑๕ – ๑๕.๔๕ น.         ฐานข้อมูล CAB Direct และ Crop Protection Compendium

๑๕.๔๕ – ๑๖.๑๕ น.         ฐานข้อมูล ProQuest ABI/Inform®

๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ น.         ฝึกการสืบค้นฐานข้อมูล

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.         ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.         ฐานข้อมูล Computrs & Applied Sciences Complete (CASC)

โดย คุณวินัย มะหะหมัด (บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด)

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕  น.        พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๑๕ – ๑๑.๐๐ น.         ฐานข้อมูล Emerald Management e-Journals

โดย คุณสุชีว์นวล ลดาเลิศ

(Account Service Representative, EBSCO Information Services)

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.         ฐานข้อมูล Academic Search Complete / Business Source Complete / Education Research Complete

โดย คุณกัญญากานต์ นนทีวัฒน์วณิช

(Thailand Country Manager, EBSCO Publishing)

คุณวงศ์ทิพา ธัญยนพพร (Sale Manager, EBSCO Publishing)

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.         รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.         EndNotes : โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม

โดยคุณกิตติยา ขุมทอง (ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านห้องสมุดเครือข่าย)

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น.         พักรับประทานอาหารว่าง**

** นิสิตและบุคลากร มก. ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมสามารถติดต่อได้ที่คุณกิตติยา โทร. 0 2942 8616 ต่อ 423  E-mail: libkty@ ku.ac.th

การฝึกอบรมหลักสูตร นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 11

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 11 ในวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2553
เวลา 8:30 – 16:30 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ 

นิสิตและบุคลากร มก. ที่สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางนภา เชี่ยวชูวงศ์
E-mail : libnpc@ku.ac.th
โทรศัพท์ 0-2942-8616 สายใน 1477 ต่อ 224, 400, 122, 143
โทรสาร 0-2940-5834

แบบตอบรับ | – รายละเอียดฐานข้อมูล |  – กำหนดการ

ตารางการฝึกอบรม

ฐานข้อมูลสาขา 18 พ.ค. 19 พ.ค. 20 พ.ค. 21 พ.ค.
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เกษตร ทั้งวัน ทั้งวัน ทั้งวัน บ่าย
มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ทั้งวัน ทั้งวัน ทั้งวัน