นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 19

สำนักหอสมุด มก. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 19 

วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น.

นักสืบค้น19
–> กำหนดการ
–> ลงทะเบียน
–> สืบค้นฐานข้อมูล

การฝึกอบรมหลักสูตร นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 16

สำนักหอสมุด ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มก. เข้าร่วมฝึกอบรม “หลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 16”  ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม และ 1 -2 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด บางเขน

ตารางการฝึกอบรม

ฐานข้อมูลสาขา 30 ต.ค. 31 ต.ค. 1 พ.ย. 2 พ.ย.
กลุ่มสาขาเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ วิศวกรรมศาสตร์ ทั้งวัน ทั้งวัน บ่าย ทั้งวัน
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ทั้งวัน ทั้งวัน ทั้งวัน

* ผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรมที่ libkty@ku.ac.th  หรือ สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ คุณกตติยา ขุมทอง โทร. 02-942-8616 สายใน 1477 ต่อ 425

–> กำหนดการฝึกอบรม
–> แบบตอบรับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 13

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “นักสืบค้นสารสนเทศ
มืออาชีพรุ่นที่ 13”
ในวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2554 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

สาขาวิชา

วันที่

31 พ.ค. 1 มิ.ย. 2 มิ.ย. 3 มิ.ย.
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เกษตร

ทั้งวัน

ทั้งวัน

ทั้งวัน

บ่าย

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์

ทั้งวัน

ทั้งวัน

ทั้งวัน

ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ คุณนภา เชี่ยวชูวงศ์ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2554
E-mail : libnpc@ku.ac.th หรือ โทร. 0 2942 8616 สายใน 1477 ต่อ 400, 123
โทรสาร : 0 2940 5834

การฝึกอบรมหลักสูตร นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 10

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ
รุ่นที่ 10 ระหว่าง วันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2552 เวลา 8:30 – 16:30 น.
 

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

กำหนดการ รายละเอียดฐานข้อมูล KU Library Catalog
E-Journals E-Books E-Thesis & Dissertations

การฝึกอบรมหลักสูตร นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 9

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะจัดการฝึกอบรมหลักสูตร นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 9 แก่อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 – 4 มิถุนายน 2552 เวลา 8:30 – 16:30 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ คุณนภา เชี่ยวชูวงศ์ (libnpc@ku.ac.th) ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด
โทร. 0-2942-8616 สายใน 1477 ต่อ 222 โทรสาร 0-2940-5834