“การสืบค้นและการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ”


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นและการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ” วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร (Head of academic e-resources support) และ คุณประภาศรี ทองลิ่ม (Academic e-resources support officer) จากบริษัท Book Promotion & Service Co., Ltd. ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด

รายละเอียด

8.30-9.00 น. ลงทะเบียน
9.00-10.15 น. การเลือกวารสารโดยใช้เครื่องมือและเรียนรู้ค่าต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการลงตีพิมพ์
=>Journal Citation Reports

—>Impact Factor
—>Immediacy Index
—>Cited Half Life
10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30-11.15 น. การเลือกวารสารด้วย Keyword–>การสืบค้นฐานข้อมูล ISI Web of Science
11.15-12.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

13.00-14.45 น. การใช้โปรแกรม Endnote เพื่อจัดเก็บบรรณานุกรมและสร้างรูปแบบบรรณานุกรมให้ตรงตามวารสารที่ต้องการ
14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00-16.00 น. การใช้โปรแกรม Endnote เพื่อจัดเก็บบรรณานุกรมและสร้างรูปแบบบรรณานุกรมให้ตรงตามวารสารที่ต้องการ (ต่อ)

นิสิต และบุคลากร มก. ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่  คุณกิตติยา ขุมทอง อีเมล: libkty@ku.ac.th หรือ โทร. 0 2942 8616 สายใน 1477 ต่อ 228 ภายในวันที่ 11 กันยายน 2555

การสืบค้นและการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ

สำนักหอสมุด มก. จัดการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นและการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ” ในวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยวิทยากรจากบริษัท Book Promotion & Service Co.,Ltd มีรายละเอียดและกำหนดการดังนี้

เรื่อง การสืบค้นและการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ

เวลา 8.30 -16.30 น.

สถานที่ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

วิทยากร

คุณจิรวัฒน์ พรหมพร (Head of Academic e-resources support)
คุณประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์ (Academic e-resources support Officer)
————————————————————————————————————————-
กำหนดการ

08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 น. การเลือกวารสารโดยใช้เครื่องมือ และ เรียนรู้ค่าต่างๆเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการลงตีพิมพ์
– Journal Citation Report
– Impact Factor
– Immediacy Index
– Cited Half Life

10:30 – 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 น.
– การเลือกวารสารด้วย Keyword
– เข้าใช้งานฐานข้อมูล Web of Science

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

13:00 – 14:30 น.
– การส่งต้นฉบับทางเว็บ (Submit Manuscript)
– การเลือกฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเทคนิคการสืบค้น

14:30 – 14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 – 16:30 น. การใช้โปรแกรม EndNote เพื่อจัดเก็บบรรณานุกรมและสร้างรูปแบบบรรณานุกรมให้ตรงตามที่วารสารต้องการ
————————————————————————————————————————-
หมายเหตุ สำนักหอสมุดจัดอาหารว่างรับรอง 2 มื้อ ช่วงเช้า และ ช่วงบ่าย