ต้องการข้อมูลเฉพาะวิทยานิพนธ์ ค้นอย่างไร 2: How do I find…KU Dissertations and Theses Part 2

การสืบค้นวิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด มก. (ต่อ)

4. การสืบค้นจากหัวเรื่อง (Subject) ทางเลือกนี้เป็นการสืบค้นโดยระบุคำหรือวลีที่มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องที่ต้องการ แล้วจึงไปจำกัดการสืบค้นโดยระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเป็น “thesis”
ตัวอย่าง
4.1 ระบุคำค้นในช่องหัวเรื่องเป็นคำว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ จะได้ผลการสืบค้นเป็นจำนวนทรัพยากรห้องสมุดทุกประเภทที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่

4.2 เมื่อต้องการเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่เฉพาะที่เป็นวิทยานิพนธ์เท่านั้น สามารถจำกัดผลการสืบค้นโดย
– คลิกที่ Limit / Sort Search

– เลือกประเภทวัสดุ (Material Type) เป็น Thesis แล้วคลิก Submit จะได้ข้อมูลเป็นรายการวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่

5. การสืบค้นจากคำสำคัญ (Keyword) ทางเลือกนี้สามารถใช้คำเชื่อม and or not ในการสืบค้นได้ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน and คณิตศาสตร์

5.1 คลิกที่ Modify Search กรณีต้องการเฉพาะวิทยานิพนธ์ ให้เลือกประเภทวัสดุ (Material type) เป็น Thesis แล้วคลิก Submit

5.2 จะได้รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์ เฉพาะที่เป็นวิทยานิพนธ์เท่านั้นMore…
** ดูว่าหลักสูตรไหน ได้ปริญญาอะไร ?
** KU Theses searching 1
** การให้บริการวิทยานิพนธ์ มก.
** KU e-Thesis Q&A

ต้องการข้อมูลเฉพาะวิทยานิพนธ์ ค้นอย่างไร 1: How do I find…KU Dissertations and Theses Part 1

การสืบค้นวิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด มก. (KU Library Catalog)

การสืบค้นวิทยานพนธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด สามารถทำได้ดังนี้

1. ค้นจากชื่อผู้แต่ง กรณีที่ทราบข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้อง สามารถค้นโดยระบุชื่อผู้แต่งในช่องสืบค้นได้ทันที่

ตัวอย่างชื่อผู้แต่ง

Chulabhorn Mahidol, Her Royal Highness Princess

พระมหานครินทร์ แก้วโชติรุ่ง

นารากร ติยายน

2. ค้นจากชื่อเรื่อง ทางเลือกนี้จะใช้ในกรณีทราบชื่อวิทยานิพนธ์ที่ถูกต้อง โดยในการสืบค้นจะพิมพ์ชื่อเรื่องเต็มๆ หรือเพียงบางส่วนก็ได้

ตัวอย่าง

การผลิตโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพด
การรับรู้ การนำไปใช้และความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Efficiency change and resource use in Thailand rice production : an evidence from panel data analysis

3. ค้นโดยเจาะจงสาขาวิชา กรณีต้องการค้นวิทยานิพนธ์เฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง สามารถสืบค้นได้จากทางเลือก หัวเรื่อง (Subject)  โดยมีรูปแบบการสืบค้น ดังนี้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – วิทยานิพนธ์. อักษรย่อชื่อปริญญา(สาขาวิชา)

ตัวอย่าง 1

ตัวอย่าง 2

ตัวอย่าง หัวเรื่อง เมื่อต้องการสืบค้นวิทยานิพนธ์โดยเจาะจงสาขาวิชา

More…

** การสืบค้นวิทยานิพนธ์ผ่าน EZproxy (เริ่ม 1 ก.ค. 2562)
**
 ดูว่าหลักสูตรไหน ได้ปริญญาอะไร ?
**
KU Theses searching 2
** การให้บริการวิทยานิพนธ์ มก.
* * KU e-Thesis Q&A