Industrial Engineering

การสืบค้นข้อมูลสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ), วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Master of Engineering (Industrial Engineering), M.Eng. (Industrial Engineering)

1. วิทยานิพนธ์ /ปัญหาพิเศษ/ งานวิจัย

2. หนังสือ

3. วารสาร

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์

รายชื่อวารสารสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  [  Thai / Eng /]

4. หนังสือพิมพ์

5. โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม

6. บริการของสำนักหอสมุด

7. ระเบียบการยืมคืน

8. อื่นๆ

–>Quiz