Full Text Finder โฉมใหม่ของ Ebsco A-Z

FT-finderFull-Text Finder เป็นแพล็ตฟอร์มใหม่ที่พัฒนามาจาก Ebsco A-Z เดิม ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบรายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ว่าวารสารชื่อไหนอยู่ในฐานข้อมูลใดที่ห้องสมุดบอกรับบ้าง แล้วเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลนั้นๆได้ทันที และหากวารสารใดอยู่ในฐานข้อมูลของบริษัท Ebscohost จะสามารถสืบค้นลงไปถึงระดับบทความได้ด้วย โดยสำนักพิมพ์ Ebscohost เปิดให้ผู้ใช้บริการ มก. ยังสามารถทดลองใช้ Full text Finder ได้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้

การสืบค้น
1. ค้นจากชื่อวารสาร หัวเรื่อง หรือ เลข ISSN หรือ
2. ให้แสดงรายการวารสารโดยเลือกจากสาขาวิชา
FT-finder2

ผลการสืบค้น
FT-finder3

** สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 144; e-mail: lib_services @ku.ac.th

==> ฐานข้อมูลทดลองใช้
==> สืบค้นเมื่ออยู่นอก มก.

New trial databases from EbscoHost

บริษัท Ebscohost เปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูลในสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มเติมจำนวน 3 ฐานข้อมูล โดยนิสิต อาจารย์และบุคลากร มก. สามารถใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียดฐานข้อมูลดังนี้

Humanities Source มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนทางวิชาการและงานที่มีความคิดสร้างสรรค์จากทั่วโลก ครอบคลุมข้อมูลสาขามนุษยศาสตร์มากที่สุด รวมถึงบทความ สารคดี บทสัมภาษณ์ การประกาศข่าวมรณกรรม บรรณานุกรม ผลงานต้นฉบับของนิยายวิจารณ์หนังสือและบทวิจารณ์บัลเล่ต์ หลักสูตรการเต้นรำ, ภาพเคลื่อนไหว, ละครเพลง โอเปร่า ละครเวทีและอื่น ๆ อีกมากมาย

SocINDEX with Full Text เป็นฐานที่มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาสังคมวิทยาและทุกสาขาวิชาย่อยที่เกี่ยวข้อง นอกจากให้ข้อมูลวารสารข้อความฉบับเต็มแล้ว ยังมีข้อมูลบรรณานุกรมย้อนหลังไปถึงปีค.ศ.1895 และโปรไฟล์ของผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยข้อมูลผู้เขียนเกือบ 26,000 โปรไฟล์ ครอบคลุมผู้เขียนในฐานข้อมูลที่ถูกอ้างอิงมากที่สุดและค้นหาบ่อยที่สุด รายละเอียดของผู้เขียนแต่ละคนมีข้อมูลชีวประวัติและข้อมูลบรรณานุกรมซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลของผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ ข้อมูลผู้เขียนทั้งหมดมีการอัพเดทอยู่เป็นประจำ

SPORTDiscus WITH FULLTEXT  ฐานข้อมูลนี้ครอบคลุมวารสารทางด้านกีฬา และเวชศาสตร์การกีฬา ให้ข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 600 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังตั้งต่ปี 1985  ครอบคลุมสาขาวิชาด้านกีฬา, สมรรถภาพของร่างกาย, การออกกำลังกาย, เวชศาสตร์การกีฬา,วิทยาศาสตร์การกีฬา,พลศึกษา, กายภาพ, การสอน, การฝึกอบรม, งานบริหารด้านกีฬา, การปฏิบัติหน้าที่, กฎหมายการกีฬาและการออกกฎหมาย, กีฬาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย, กีฬาคนพิการ, การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและการจัดการ, กีฬาภายในโรงเรียน, สุขศึกษา, สุขภาพ, ชีวกลศาสตร์, การฟื้นฟูป้องกันการบาดเจ็บ, กายภาพบำบัดโภชนาการ, สรีรวิทยา, จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกายการพักผ่อนหย่อนใจ, การศึกษาเพื่อการพักผ่อน ท่องเที่ยว เพื่อสุขภาพ อาชีวอนามัยและสาธารณสุขศาสตร์

==> การสืบค้นนอก มก.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 144; e-mail: lib_services @ku.ac.th

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

สำนักหอสมุดขอเชิญนิสิต บุคลากร มก. ทดลองใช้ฐานข้อมูลด้านการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยในปัจจุบันมีให้ทดลองใช้หลายฐานข้อมูลดังนี้

access-english-50 โปรแกรมฝึกภาษา Access English เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายผ่านช่องทางทั้งสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้ทุกเวลา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
ระยะเวลาทดลองใช้ : 15 ก.พ. – 15 ธ.ค. 2559
การใช้ : เข้าใช้ด้วย Google Chrome
==> ขั้นตอนการใช้

 

 

gale-lingo2-70  Gale Lingo ฐานข้อมูลที่ช่วยส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ โดยเนื้อหาเป็นชุดเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้ใช้ได้ติดตาม พร้อมบทเรียนและลูกเล่นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ผู้ใช้ได้พัฒนาทักษะในหลาย ๆ ด้าน
ระยะเวลาทดลองใช้ : พ.ค. – 30 ก.ย. 2559 
==> ขั้นตอนการใช้

 

terc-logo2   Testing and Education Reference Center (TERC) เป็นแหล่งของข้อมูลที่สำคัญในการค้นหาข้อมูลทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อตั้งแต่ระดับมัธยมปลายไปจนถึงระดับปริญญาเอก และรวมไปถึงวิทยาลัยการอาชีวะต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาและบางประเทศทางยุโรปนอกจากนี้ยังให้แนวข้อสอบหรือแบบฝึกหัดของแบบทดสอบต่างๆที่ใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละโปรแกรมวิชาที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งกำหนด อาทิเช่น ความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น TOFLE หรือ TOEIC เป็นต้น หรือ การทดสอบในด้านอื่นๆ เช่น GMAT เป็นต้น
ระยะเวลาทดลองใช้: มี.ค. – 30 ก.ย. 2559
==> คู่มือ

New Trial : Reaxys

Reaxys
[ระยะเวลาทดลองใช้ : 18 เม.ย.-20 พ.ค. 2559]
[ Fact Sheet  /  Quick Reference Guide ]

reaxys-ku-24-4-59
Reaxys เป็นฐานข้อมูลทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยสิ่งพิมพ์ บทความวารสาร สิทธิบัตร สูตรเคมี Reaction Substance / Structure และมีข้อมูลสนับสนุนเพื่อการคัดเลือกวารสารวิชาการเพื่อการตีพิมพ์

==> การสืบค้นจากนอกเครือข่าย มก. 

New trial : Testing and Education Reference Center (TERC)

Testing and Education Reference Center (TERC)
[ Trial : Mar – 31 May 2016 ][คู่มือแนะนำการใช้]

terc-logoTesting and Education Reference Center เป็นแหล่งของข้อมูลที่สำคัญในการค้นหาข้อมูลทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อตั้งแต่ระดับมัธยมปลายไปจนถึงระดับปริญญาเอก และรวมไปถึงวิทยาลัยการอาชีวะต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาและบางประเทศทางยุโรปนอกจากนี้ยังให้แนวข้อสอบหรือแบบฝึกหัดของแบบทดสอบต่างๆที่ใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละโปรแกรมวิชาที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งกำหนด อาทิเช่น ความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น TOFLE หรือ TOEIC เป็นต้น หรือ การทดสอบในด้านอื่นๆ เช่น GMAT เป็นต้น

การใช้งานฐานข้อมูล
1. เข้าใช้ที่ http://infotrac.galegroup.com/itweb/thku?db=TERC

terc-home2

เมื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลจะพบรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะแนวทางการศึกษาและการแนะแนว วิชาชีพต่างๆ รวมถึงแบบทดสอบต่างๆ ดังนี้

  • High School Tools – การทดลองทำข้อสอบระดับมัธยม
  • College Prep Tools – การทดลองทำข้อสอบเพื่อเตรียมเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา
  • Career Tools –  การทดลองทำข้อสอบเพื่อเข้าทำงานในสาขาอาชีพต่างๆ สร้าง Resume ส่วนตัวเพื่อใช้สมัครงาน ทดสอบลักษณะบุคลิกภาพของตัวเอง
  • Graduate School Tools – การทดลองทำข้อสอบเพื่อเตรียมเข้าเรียนในระดับปริญญาโท
  • International Tools – การทดลองทำข้อสอบทางด้านภาษา และการสอบเพื่อขอสัญชาติอเมริกัน
  • Family College Planning Center – การวางแผนการเรียนและวางแผนค่าใช้จ่ายในการศึกษาในต่างประเทศ

2. เลือกแบบทดสอบที่ต้องการ เช่น เลือก TOEFL จากโมดูล International Tools
toefl
3. เลือกแบบทดสอบหรือเลือกหนังสือออนไลน์ที่ต้องการอ่าน
toefl2
4. ตัวอย่าง เช่น ต้องการอ่านหนังสือ
“Master TOEFL Vocabulary”
toefl3
5. ผู้ใช้งานระบบต้องสมัครสมาชิกก่อน โดยคลิกที่ “Register Now
toefl4

ขยายเวลาทดลองใช้ Access English

access-eng-logo
URL :          http://accessenglishnow.com/platform
Trial :         15 Feb – 15 Aug 2016
Browser :  Google Chrome

Access English โปรแกรมฝึกภาษา Access English เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายผ่านช่องทางทั้งสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้ทุกเวลา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้
1. เข้าใช้งานที่  http://accessenglishnow.com/platform
2. เลือกที่ Create Account (สำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก)
1-create
หมายเหตุ: กรณีเคยทดลองใช้ช่วงก่อนนี้แล้ว สามารถใช้รหัสผ่านชุดเดิมในการเข้าใช้ได้โดยไม่ต้องสมัครใหม่

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว เลือก Thailand และ Kasetsart University
2-create-update

4. นำ email และ password ที่ได้กำหนดไว้มาใช้งานโปรแกรมเป็นรายบุคคลได้

4-login

การใช้งานโปรแกรม Access English
1. Login เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ตามที่ได้สมัครไว้  จะปรากฎข้อมูลต่างๆ ดังนี้
– หมายเลข 1   ชื่อผู้ใช้งาน
– หมายเลข 2   เลือกภาษาของ Platform
– หมายเลข 3   เลือกหลักสูตร (เนื้อหา) ที่ต้องการเรียน ซึ่งสามารถทำแบบทดสอบก่อนได้ว่ามีความรู้เหมาะกับการเรียนหลักสูตรใด
– หมายเลข 4   คะแนนจากการทำแบบทดสอบ
– หมายเลข 5   ข้อมูลผู้ใช้ เช่น  ชื่อ e-mail เป็นต้น
– หมายเลข 6  ออกจากระบบ

login-detail

2. คลิกที่ Courses แล้วคลิกที่ Connected General English
log2-connect

3. คลิกที่ Placement Test เพื่อทำแบบทดสอบวัดระดับ หรือ เลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียน เช่น A1 Beginner หรือ C1 Advanced
log3-test
4. ตัวอย่าง : เลือกเรียนหลักสูตร  C1 Advanced
c1

–>ตัวอย่างบทเรียน
log5-lesson

–> ตัวอย่างแบบทดสอบท้ายบทเรียน
log6-test
5. คลิกที่ My Scores เพื่อดูคะแนนจากการทำแบบทดสอบ
log7-myscores

ขยายเวลาทดลองใช้ EZproxy

สำนักหอสมุดขยายเวลาทดลองใช้บริการ EZproxy

สำนักหอสมุด มก. เปิดให้ทดลองใช้ EZproxy มาตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 2559 และจะขยายเวลาทดลองใช้ไปจนถึงวันที่ 29  มีนาคม 2559 ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ทดลองใช้ในการตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงระบบต่อไป

ขั้นตอนการใช้ EZproxy

1.เข้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด : http://www.lib.ku.ac.th

2.คลิกเมนู ฐานข้อมูล

2.1 กรณีใช้งานอินเตอร์เน็ตในเครือข่าย มก. หรือเชื่อมต่อโปรแกรม VPN แล้ว สามารถเลือกกลุ่มรายการฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้น เช่น ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ แล้วเข้าสู่ฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้นได้ทันที
dbs-ku

2.2 กรณีเข้าใช้งานจากนอก มก. และไม่ได้เชื่อต่อโปรแกรม VPN ให้คลิกที่ “ใช้ EZproxy เพื่อเข้าฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่าย”

dbs-ez
==>Login โดยใช้รหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account)
ez-login
==>เลือกสืบค้นฐานข้อมูลต่างๆ ตามต้องการ
ez-dbs-list

EZproxy Q & A

การใช้งาน EZproxy
 EZproxy เป็นโปรแกรมช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดบอกรับเมื่ออยู่นอก มก. โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

ใครสามารถใช้ EZproxy ได้? 
–> นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. (ปัจจุบัน)

การเข้าใช้

–> เข้าใช้โดยใช้รหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account)

จะใช้ EZproxy ในกรณีไหน?
–> เมื่อต้องการสืบค้นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดบอกรับแต่อยู่นอก มก. และไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม VPN

เป็นศิษย์เก่า มก. สามารถใช้ EZproxy ได้หรือไม่?
–> การใช้ EZproxy ให้สิทธิ์เฉพาะนิสิต อาจารย์และบุคลากร มก. ในปัจจุบันเท่านั้น

เป็นบุคคลภายนอกแต่ต้องการใช้บริการฐานข้อมูลต้องทำอย่างไร?
–> สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หรือ ห้องบริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย ตามเวลาทำการของห้องสมุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2942-8616 ต่อ 123; อีเมล lib_services @ku.ac.th