การยืมระหว่างห้องสมุดต่างประเทศ Worldshare ILL (ยกเลิก)

การยืมระหว่างห้องสมุดต่างประเทศ (Worldshare ILL)–  **ยกเลิกการบอกรับแล้ว**

1. เข้าสู่เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://lib.ku.ac.th คลิกที่ KU+ Worldwide
ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ ตัวอย่างต้องการหนังสือชื่อ Nutrition care of the older adult

ill-inter3

2. ที่หน้าแสดงผลการสืบค้น คลิกที่ชื่อหนังสือเพื่อแสดงรายละเอียด
ill-inter3-2
3. คลิกที่ Request item through Interlibrary Loan เพื่อทำรายการยืมระหว่างห้องสมุด จากตัวอย่างหนังสือรายการนี้มีให้บริการที่ The Chinese University of Hong Kong
ill-inter4
4. กรอกแบบฟอร์ม (ภาษาอังกฤษ) แล้วคลิก Submit
ill-inter5-1
ill-inter5-2
5. บรรณารักษ์จะแจ้งให้ติดต่อรับหนังสือทางโทรศัพท์ หรือ e-mail ตามที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ในแบบฟอร์ม

** สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการยืมระหว่างห้องสมุด (ต่างประเทศ)ได้ที่ คุณเพื่อนแก้ว โทร 0 2942 8616  ต่อ 222

** ยกเลิกการบอกรับต้งแแต่ ม.ค. 2662**

Updated : 9 Jan 2019

T

Advertisements